FDIS/ISO 45001- các tài liệu cần thiết theo yêu cầu chứng nhận

FDIS/ISO 45001- các tài liệu cần thiết theo yêu cầu chứng nhận

Đây là danh sách dưới đây bạn sẽ thấy các tài liệu bắt buộc, nhưng cũng nên lưu ý rằng tài liệu Hệ thống Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo FDIS/ISO 45001 không chỉ các tài liệu bắt buộc mà còn các tài liệu khác được quy định bởi các yêu cầu quy định hiện hành.

Hồ sơ và các quy trình ISO 45001 bắt buộc theo yêu cầu của FDIS/ ISO 45001

Dưới đây là các hồ sơ và các quy trình ISO 45001 cần thiết để tuân thủ  FDIS/ ISO 45001, lưu ý rằng một số tài liệu sẽ không bắt buộc nếu công ty không thực hiện các quá trình có liên quan:

 • phạm vi của OH&SMS ( 4.3)
 • Chính sách OH&S (clause 5.2)
 • Trách nhiệm và quyền hạn (clause 5.3)
 • Rủi ro và cơ hội OH&S (clause 6.1.1)
 • Các quá trình cần thiết để giải quyết rủi ro và cơ hội (clause 6.1.1)
 • Phương pháp và tiêu chí đánh giá rủi ro OH&S (clause 6.1.2)
 • Mục tiêu và kế hoạch thực hiện OH&S (clause 6.2.2)
 • Trao đổi thông tin (clause 7.4)
 • Kiểm soát vận hành (clause 8.1.1)
 • Quá trình phản hồi và ứng phó sự cố khẩn cấp (clause 8.6)

Và đây là những hồ sơ cần thiết:

 • Các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác (clause 6.1.3)
 • Hồ sơ đào tạo, kỹ năng, kinh nghiệm và năng lực (clause 7.2)
 • Các kết quả đo lường va giám sát (clause 9.1)
 • Hiệu chuẩn, kiểm tra xác nhận thiết bị đo lường và giám sát (clause 9.1)
 • Đánh giá các nghĩa vụ tuân thủ (clause 9.1.2)
 • Chương trình đánh giá nội bộ (clause 9.2.2)
 • Kết quả đánh giá nội bộ (clause 9.2.2)
 • Kết quả xem xét của lãnh đạo (clause 9.3)
 • Các sự cố và sự không phù hợp (clause 10.1)
 • Các kết quả của hành động khắc phục (clause 10.1)

TNV-SIGMA CERT sẽ thực hiện chứng nhận ISO 45001 ngay sau khi tiêu chuẩn này ban hành chính thức.

Xem thêm:

https://www.isosig.com/cac-loai-hinh-danh-gia-doi-voi-he-thong-quan-ly-an-toan-suc-khoe-nghe-nghiep-chung-nhan-ohsas-18001/

https://www.isosig.com/hoc-chung-chi-ohsas-18001-danh-cho-ca-nhan-2/

https://www.isosig.com/giay-chung-nhan-ohsas-18001-cac-buoc-cuoi-cung-de-hoan-thanh-2/

https://www.isosig.com/cac-buoc-de-duoc-cap-chung-chi-ohsas-18001/

https://www.isosig.com/chung-nhan-ohsas-18001-la-gi/

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay