Các yêu cầu chứng nhận FSSC 22000

Các yêu cầu chứng nhận FSSC 22000

FSSC 22000 – Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm

Các yêu cầu chứng nhận FSSC 22000

Các yêu cầu của chứng nhận bao gồm các thành phần riêng biệt sẽ được đánh giá như một hệ thống đơn lẻ:
1) Yêu cầu của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000: 2005.
2) Yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 – khi được lựa chọn  (FSSC 22000- chất lượng).
3) Các yêu cầu của chương trình tiên quyết (PRPs) cụ thể.
4) Yêu cầu bổ sung.
Các điều khoản dưới đây cung cấp một nhận xét ngắn gọn về từng thành phần và nêu yêu cầu cấp cao cho mỗi đối tượng:

ISO 22000 :

Các yêu cầu về phát triển, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được đặt ra trong tiêu chuẩn ISO 22000: 2005 “Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi thức ăn”.
Để tạo thuận lợi cho việc thực hiện thành công hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, các điều kiện hoạt động của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phải được quy định, viết thành tài liệu và kiểm tra xác nhận.

ISO 9001

Chứng nhận FSSC – chất lượng, tất cả các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 phải được áp dụng

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN QUYẾT (PRP)

ISO 22000, yêu cầu trong mục 7.2 rằng các tổ chức sẽ lựa chọn và thực hiện các PRP cụ thể đối với các điều kiện vệ sinh cơ bản.
Các tổ chức thành lập, thực hiện và duy trì các PRPs sẽ xem xét các thông tin phù hợp khác và sử dụng nó cho phù hợp. Thông tin đó bao gồm:
a) các yêu cầu về quy định;
b) các quy tắc và hướng dẫn của nhóm ngành hoặc nhóm sản phẩm được chứng nhận;
c) yêu cầu của khách hàng.
Để tạo thuận lợi cho việc thực hiện thành công hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, các điều kiện của PRP sẽ là:
a) xác định,
b) Soạn thảo tài liệu,
c) phê duyệt và
d) Kiểm tra xác nhận.
ISO 22000: 2005 không xác định các yêu cầu này vì tiêu chuẩn áp dụng cho toàn bộ chuỗi thức ăn và các yêu cầu về vệ sinh cơ bản có thể khác nhau giữa các ngành.

FSSC 22000 cung cấp một hệ thống chứng nhận cho các lĩnh vực mà yêu cầu kỹ thuật cho PRPs từng ngành theo phạm vi chứng nhận, tải file tham khảo

Các yêu cầu bổ sung

Để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan chính và để đảm bảo sự kiểm soát đầy đủ về an toàn thực phẩm, các yêu cầu bổ sung về FSSC cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được đưa vào yêu cầu chứng nhận.

Các yêu cầu này có thể được xây dựng trong các điều khoản trong tiêu chuẩn ISO 22000: 2005 và các thông số kỹ thuật cho PRPs của ngành hoặc các yêu cầu bổ sung như được nêu dưới đây.

Các yêu cầu của Bổ sung là:
1) Quản lý dịch vụ,
2) Ghi nhãn sản phẩm,
3) Phòng vệ thực phẩm,
4) Phòng chống gian lận thực phẩm,
5) Sử dụng Logo,
6) Quản lý các chất gây dị ứng (đối với loại C, I và K),
7) Giám sát môi trường (đối với loại C, I và K),
8) Công thức các sản phẩm (chỉ cho loại DII),
9) Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đối với loại A).

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về chứng nhận FSSC 22000.

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay