Cách tuân thủ các yêu cầu lãnh đạo mới trong ISO 9001: 2015

Bằng nhiều cách, yêu cầu về cam kết lãnh đạo trong bản dự thảo bản cập nhật năm 2015 cho ISO 9001 không phải là mới. ISO 9001 luôn giữ vai trò lãnh đạo quan trọng trong quản lý hàng đầu và là một trong bảy nguyên tắc quản lý chất lượng tạo thành nền tảng cho tiêu chuẩn này. Điều này rất quan trọng, bởi vì nếu không có sự cam kết lãnh đạo trong Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS), bạn sẽ gặp rắc rối. Nếu lãnh đạo không ở trên tàu với hệ thống của bạn, QMS của bạn sẽ gặp rắc rối.

Yêu cầu cam kết lãnh đạo trong bản mới của ISO 9001: 2015 là gì?

Phần 5 của tiêu chuẩn mới là về cam kết lãnh đạo và hầu hết các yêu cầu này đều rất gần gũi hoặc giống với những gì được đề cập trong phiên bản cũ của tiêu chuẩn theo yêu cầu về trách nhiệm lãnh đạo. Phần thứ nhất là về cách mà lãnh đạo cần phải thể hiện được sự lãnh đạo và cam kết về QMS, chẳng hạn như chịu trách nhiệm về hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo nguồn lực sẵn có, thúc đẩy việc cải tiến liên tục và đảm bảo Chính sách và Mục tiêu Chất lượng được thiết lập và phù hợp với các mục tiêu của tổ chức và QMS.

Ba phần khác bao gồm hướng vào khách hàng, yêu cầu về Chính sách Chất lượng, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức. Các yêu cầu này đều giống với phiên bản cũ, với những sửa đổi nhỏ. Vai trò rất quan trọng của ban lãnh đạo để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng vẫn còn phù hợp, đầy đủ và hiệu quả chưa được giảm, mặc dù một số yêu cầu, như vai trò của đại diện Hệ thống Quản lý Chất lượng, đã được dỡ bỏ. Ban lãnh đạo cấp cao vẫn giữ vai trò quan trọng.

Để biết thêm về những gì đang xảy ra với đại diện lãnh đạo, hãy đọc bài viết về số phận của đại diện lãnh đạo trong tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 ?

Làm thế nào bạn có thể đáp ứng các yêu cầu?

Như tôi đã nói, tất cả các yêu cầu này rất giống với những gì đã có sẵn, vì vậy những thay đổi lớn không bắt buộc đối với lãnh đạo của bạn tham gia vào Hệ thống Quản lý Chất lượng. Dưới đây là một số điều quan trọng để chứng minh rằng ban lãnh đạo có cam kết với Hệ thống Quản lý Chất lượng:

  • Hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng được đo lường, và sự quản lý có liên quan đến việc đánh giá điều này.
  • Chính sách và mục tiêu chất lượng được áp dụng, được thông báo trong tổ chức và theo dõi.
  • QMS là một phần của các quy trình kinh doanh chứ không phải là một dự án phụ.
  • Nhu cầu về nguồn lực được quản lý và xem xét.
  • Cải tiến liên tục được thúc đẩy và hỗ trợ bởi lãnh đạo
  • Có cách để đảm bảo các yêu cầu về khách hàng, luật định và quy định được hiểu và đáp ứng, và mọi người hiểu tại sao điều này lại quan trọng.
  • Có sự định hướng của lãnh đạo vào sự hài lòng của khách hàng.
  • Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức được giao, hiểu bởi người được giao,

Cũng cần lưu ý rằng các yêu cầu cho việc xem xét của lãnh đạo vẫn còn có trong tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, vì vậy phương pháp phản hồi quan trọng này đối với ban lãnh đạo cấp cao về duy trì Hệ thống Quản lý Chất lượng vẫn còn hiệu lực. Quá trình này tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong việc chứng minh rằng ban lãnh đạo có cam kết liên tục với QMS.

Tham gia của lãnh đạo cao nhất không phải là tùy chọn

Đã được nói nhiều lần, nếu bạn muốn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 của bạn thành công, bạn cần hỗ trợ của lãnh đạo. Nếu không có hỗ trợ quản lý, lợi ích từ việc cải tiến liên tục để tập trung vào nhu cầu của khách hàng sẽ bị mất. Một hệ thống quản lý QMS được hỗ trợ bởi lãnh đạo là một hệ thống QMS thành công.

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay