Danh sách các Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 có ba tiêu chuẩn, cùng với một tài liệu bổ sung gắn liền với bộ này. ISO 9000, ISO 9001 và ISO 9004 tạo thành bộ tiêu chuẩn ISO 9000; ISO 19011, hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý, được đính kèm, đây là tài liệu yêu cầu được sử dụng để đánh giá một hệ thống quản lý.

/bộ tiêu chuẩn iso 9001 2015/

ISO 9001: Các yêu cầu thường dùng nhất để thiết kế hệ thống QMS bao gồm các yêu cầu để phát triển và triển khai một hệ thống quản lý chất lượng dựa trên nền tảng cải thiện sự hài lòng của khách hàng. Các yêu cầu được sắp xếp theo chu trình cải tiến PDCA (Plan-Do-Check-Act cycle) cho việc hoạch định các công việc của QMS. Thực hiện công việc QMS, Kiểm tra công việc của QMS theo yêu cầu và Hành động để chỉnh sửa bất kỳ vấn đề nào xảy ra sẽ đưa trở lại vào vòng tiếp theo của kế hoạch. ISO 9001 cung cấp thông tin cần thiết cho một công ty để thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng, và một chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng – QMS đối với tiêu chuẩn ISO 9001 được công nhận trên toàn thế giới. Xem thêm chứng nhận ISO 9001: 2015ISO 9000: Đây là một tiêu chuẩn được tham chiếu trong ISO 9001, ISO 9004, AS9100 và nhiều tiêu chuẩn khác liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng. ISO 9000 là tài liệu đầu tiên trong tiêu chuẩn bộ ISO 9000 và có hai mục đích chính. Thứ nhất, nó được sử dụng để xác định nhiều thuật ngữ được sử dụng trong các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng. Thứ hai, nó mô tả các nguyên tắc quản lý chất lượng cơ bản bên cạnh tiêu chuẩn ISO 9001 để thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng. Tuy nhiên, không phải là một tài liệu có chứa các yêu cầu để một công ty chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của mình; điều này có sẵn thông qua tiêu chuẩn ISO 9001.

/bộ tiêu chuẩn iso 9001 2015/

ISO 9004: Đây là một tiêu chuẩn có thể đi cùng với ISO 9001 để thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng, nhưng không cần thiết. Tài liệu này được thiết kế để hướng dẫn cho các tổ chức về cách làm cho hệ thống quản lý chất lượng của họ thành công hơn. Không giống như ISO 9001, ISO 9004 không dành cho việc chứng nhận. Điều này có nghĩa là bạn không thể chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của mình theo ISO 9004. Điều đó cũng có nghĩa là việc sử dụng ISO 9004 không phải là yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên, tiêu chuẩn là một tài liệu tham khảo tốt để chuyển sang các ý tưởng làm thế nào để việc triển khai ISO 9001 của bạn có hiệu quả và thành công hơn.

ISO 19011: Đây cũng là tiêu chuẩn do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế công bố và bao gồm các yêu cầu về đánh giá một hệ thống quản lý. Tiêu chuẩn xác định tất cả các yêu cầu cho một chương trình đánh giá, cũng như làm thế nào để tiến hành đánh giá thành công. Nó được sử dụng như là một nguồn để đào tạo những người đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và môi trường, và đánh giá viên chứng nhận các công ty đã đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn như ISO 9001, ISO 14001 và tương tự được đào tạo theo tiêu chuẩn này.

Các tiêu chuẩn quản lý chất lượng khác

/bộ tiêu chuẩn iso 9001 2015/

Dưới đây là một số tiêu chuẩn quản lý chất lượng phổ biến hơn dành cho các ngành nhất định. Các hệ thống này, như ISO 9001, cung cấp các yêu cầu có thể được sử dụng để thiết kế và tạo ra một hệ thống quản lý chất lượng cho một công ty.

AS9100: Đây là một tiêu chuẩn dựa trên ISO 9001 và đã bổ sung được chỉ định để sử dụng trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ. Các bổ sung bao gồm các chủ đề chính như Quản lý rủi ro và Quản lý Cấu hình. QMS có thể được xác nhận bởi một bên thứ ba để tuân thủ với tiêu chuẩn này.

ISO 13485: Đây là tiêu chuẩn được xuất bản bởi tổ chức ISO để sử dụng bởi các công ty muốn thiết kế một hệ thống QMS cho các thiết bị y tế và các yêu cầu cho các mục đích quy định pháp luật xung quanh chúng. Một bên thứ ba có thể xác nhận hệ thống quản lý chất lượng của một công ty theo tiêu chuẩn này.

ISO / TS 16949: Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu áp dụng ISO 9001 cho các tổ chức sản xuất và dịch vụ ô tô. Các yêu cầu bao gồm tất cả các yêu cầu bổ sung về QMS được các nhà sản xuất ô tô chính chấp nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001. Ngoài ra, mỗi khách hàng chính của công ty ô tô mà một công ty làm việc đều có phụ lục cho các yêu cầu TS 16949 dành riêng cho khách hàng đó. Một hệ thống quản lý chất lượng được thiết kế sử dụng các yêu cầu này cũng có thể được chứng nhận.

/bộ tiêu chuẩn iso 9001 2015/

/bộ tiêu chuẩn iso 9001 2015/

 

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay