ISO 50001 là gì ?

ISO 50001 là gì?

ISO 50001: 2011 – Hệ thống quản lý năng lượng.

ISO 50001: 2011 là tiêu chuẩn quốc tế mới, tích hợp sử dụng năng lượng tốt vào thực tiễn quản lý hàng ngày. Tiêu chuẩn ISO được thiết kế để thay thế Tiêu chuẩn Anh về quản lý năng lượng, BS 16001. Tiêu chuẩn này không yêu cầu phải được chứng nhận bên ngoài vì nó được thiết kế cho các tổ chức sử dụng nội bộ như một công cụ tiết kiệm năng lượng.

Tiêu chuẩn này sử dụng khung tiêu chuẩn ISO thử nghiệm  để có thể tích hợp với hệ thống quản lý môi trường hiện có như ISO 14001. ISO 50001: 2011 sử dụng cách tiếp cận có hệ thống và chi tiết để xác định và kiểm soát tiêu thụ năng lượng, và kết quả trực tiếp là mang lại những lợi ích đáng kể cho tổ chức áp dụng.

ISO 50001: 2011 quy định các yêu cầu về thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý năng lượng. Mục đích là để một tổ chức thực hiện theo một cách tiếp cận có hệ thống nhằm đạt được hiệu suất năng lượng liên tục, bao gồm hiệu suất năng lượng, sử dụng và tiêu thụ năng lượng.

ISO 50001: 2011 quy định các yêu cầu áp dụng cho việc sử dụng năng lượng và tiêu thụ, bao gồm đo lường, lập hồ sơ và báo cáo, thiết kế và thực hành mua sắm thiết bị, hệ thống, quá trình và nhân sự góp phần vào hiệu suất năng lượng.

ISO 50001: 2011 áp dụng cho tất cả các biến ảnh hưởng đến hiệu suất năng lượng có thể được giám sát và chịu ảnh hưởng bởi tổ chức. ISO 50001: 2011 không quy định các tiêu chí cụ thể về hiệu suất năng lượng.

chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng

Hình minh họa: ISO 50001 là gì ?

Các bước để được cấp chứng chỉ iso 50001

các bước cuối cùng để hoàn thành chứng nhận iso 50001

học chứng chỉ iso 50001 dành cho cá nhân

các loại hình đánh giá đối với hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001

chứng chỉ iso 50001 là gì?

quá trình đánh giá chứng nhận iso 50001

iso 50001 là gì?

ISO 50001: 2011 được thiết kế để sử dụng độc lập, nhưng nó có thể được sắp xếp hoặc tích hợp với các hệ thống quản lý khác.

ISO 50001: 2011 áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào muốn đảm bảo rằng nó phù hợp với chính sách năng lượng đã nêu và muốn chứng minh điều này cho người khác, sự phù hợp này được xác nhận bằng phương pháp tự đánh giá và tự khai báo sự phù hợp hoặc bằng chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng của một tổ chức bên ngoài.

ISO 50001: 2011 cũng cung cấp, trong Phụ lục A, hướng dẫn thông tin về việc sử dụng nó. Chúng tôi hy vọng thông tin trên làm rõ câu hỏi ISO 50001 là gì.

Ngoài ra, chứng nhận ISO 50001 là một cuộc đánh giá của bên thứ ba được thực hiện bởi một tổ chức chứng nhận như TNV- SIGMA CERT khi xác minh rằng một tổ chức tuân thủ các yêu cầu của ISO 50001, sẽ cấp chứng chỉ ISO 50001. Chứng nhận này sau đó được duy trì thông qua các cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên theo lịch trình hàng năm của cơ quan đánh giá, với việc tái chứng nhận được thực hiện trên cơ sở ba năm một lần.

Liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc chứng nhận ISO 50001

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay