Danh mục các tài liệu bắt buộc theo yêu cầu của ISO 14001: 2015

Danh mục các tài liệu bắt buộc theo yêu cầu của ISO 14001: 2015

Tài liệu yêu cầu theo ISO 14001: 2015

Kể từ khi công bố bản sửa đổi của ISO 14001:2015, nhiều người đang tự hỏi những tài liệu nào là bắt buộc trong bản sửa đổi năm 2015. Cần bao nhiêu tài liệu? Vì vậy, danh sách dưới đây bạn sẽ thấy không chỉ các tài liệu bắt buộc, mà còn là các tài liệu được sử dụng phổ biến để thực hiện ISO 14001.

Tài liệu bắt buộc và hồ sơ theo yêu cầu của ISO 14001: 2015

Đây là những tài liệu bạn cần tạo ra nếu bạn muốn tuân thủ với ISO 14001:

 • Phạm vi của EMS (mục 4.3)
 • Chính sách môi trường (mục 5.2)
 • Các quá trình cần thiết rủi ro và cơ hội cần được giải quyết (mục 6.1.1)
 • Các tiêu chí đánh giá các khía cạnh môi trường đáng kể (mục 6.1.2)
 • Các khía cạnh môi trường với các tác động môi trường liên quan (mục 6.1.2)
 • Các khía cạnh môi trường đáng kể (mục 6.1.2)
 • Các mục tiêu và kế hoạch về môi trường để đạt được chúng (mục 6.2)
 • Kiểm soát hoạt động (khoản 8.1)
 • Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với trường hợp khẩn cấp (mục 8.2)

 

Hình chứng nhận ISO 14001:2015 do tổ chức chứng nhận TNV-SIGMA CERT ban hành

Và, đây là những hồ sơ bắt buộc:

 • Hồ sơ các nghĩa vụ tuân thủ (khoản 6.1.3)
 • Hồ sơ về đào tạo, kỹ năng, kinh nghiệm và trình độ (mục 7.2)
 • Bằng chứng giao tiếp (mục 7.4)
 • Kết quả giám sát và đo lường (mục 9.1.1)
 • Chương trình đánh giá nội bộ (mục 9.2)
 • Kết quả đánh giá nội bộ (mục 9.2)
 • Kết quả xem xét của lãnh đạo(mục 9.3)
 • Kết quả hành động khắc phục (mục 10.1)

Tài liệu không bắt buộc

Có rất nhiều tài liệu không bắt buộc có thể được sử dụng để thực hiện ISO 14001. Tuy nhiên, những tài liệu không bắt buộc này được sử dụng phổ biến nhất:

 • Thủ tục xác định bối cảnh của tổ chức và các bên liên quan (mục 4.1 và 4.2)
 • Thủ tục xác định và đánh giá các khía cạnh và rủi ro môi trường (mục 6.1.1 và 6.1.2)
 • Thủ tục đào tạo (khoản 7.2 và 7.3)
 • Thủ tục trao đổi thông tin (mục 7.4)
 • Thủ tục kiểm soát tài liệu và hồ sơ (khoản 7.5)
 • Thủ tục đánh giá nội bộ (mục 9.2)
 • Thủ tục xem xét của lãnh đạo (khoản 9.3)
 • Thủ tục quản lý sự không phù hợp và hành động khắc phục (mục 10.2)
Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay