Tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 đã ban hành

Tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 đã ban hành

Tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 – Hệ thống quản lý môi trường.

ISO 14001 Hệ thống quản lý môi trường, một trong những tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi nhất của ISO, đã được sửa đổi.

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 phiên bản sửa đổi?

Tất cả các tiêu chuẩn ISO được xem xét mỗi năm năm để xác lập xem cần phải sửa đổi để giữ cho nó hiện tại và phù hợp với thị trường. ISO 14001: 2015 được thiết kế để đáp ứng các xu hướng mới nhất và đảm bảo nó tương thích với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác.

Những thay đổi chính đối với tiêu chuẩn là gì?

Những thay đổi quan trọng liên quan đến:

  • Sự nổi bật ngày càng tăng của quản lý môi trường trong quá trình lập kế hoạch chiến lược của tổ chức
  • Tập trung nhiều hơn vào lãnh đạo
  • Bổ sung các sáng kiến chủ động để bảo vệ môi trường khỏi bị tổn hại và suy thoái, như sử dụng nguồn tài nguyên bền vững và giảm thiểu biến đổi khí hậu
  • Cải thiện hiệu quả môi trường
  • Vòng đời sản phẩm khi xem xét các khía cạnh môi trường
  • Bổ sung chiến lược truyền thông

Ngoài ra, tiêu chuẩn sửa đổi theo một cơ cấu chung, với cùng thuật ngữ và định nghĩa như một số tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác như ISO 9001. Điều này đặc biệt hữu ích cho các tổ chức chọn hoạt động tích hợp có thể đáp ứng được yêu cầu của hai hoặc nhiều tiêu chuẩn hệ thống quản lý đồng thời.

chứng nhận ISO 14001
Hình chứng nhận ISO 14001:2015 do tổ chức chứng nhận TNV-SIGMA CERT ban hành

Tôi được chứng nhận ISO 14001: 2004. Điều đó có nghĩa là gì đối với tôi?

Các tổ chức có một khoảng thời gian chuyển đổi ba năm sau khi bản sửa đổi đã được công bố để di chuyển hệ thống quản lý môi trường sang ấn bản mới của tiêu chuẩn. Sau giai đoạn chuyển đổi này, các công ty chọn tham gia chứng nhận của bên thứ ba sẽ phải tìm kiếm chứng nhận cho phiên bản mới của tiêu chuẩn. Phiên bản cũ, ISO 14001: 2004, và bất kỳ chứng nhận nào đối với nó, sẽ lỗi thời.

Chứng nhận ISO 14001 là một cuộc đánh giá của bên thứ ba được thực hiện bởi một tổ chức chứng nhận như TNV- SIGMA CERT khi xác minh rằng một tổ chức tuân thủ các yêu cầu của ISO 14001, sẽ cấp chứng chỉ ISO 14001. Chứng nhận này sau đó được duy trì thông qua các cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên theo lịch trình hàng năm của cơ quan đánh giá, với việc tái chứng nhận được thực hiện trên cơ sở ba năm một lần.

Liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc chứng nhận ISO 14001

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay