ÁP DỤNG ĐIỀU KHOẢN 8.4.2.4 THEO IATF 16949:2016 VÀO TỔ CHỨC BẠN NHƯ THẾ NÀO?

ÁP DỤNG ĐIỀU KHOẢN 8.4.2.4 THEO IATF 16949:2016 VÀO TỔ CHỨC BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Quy trình đánh giá hiệu suất của nhà cung cấp, như được nêu trong 8.4.2.4 của IATF 16949:2016, bao gồm việc thiết lập một phương pháp tiếp cận có hệ thống để đo lường và giám sát hiệu suất của nhà cung cấp theo các tiêu chí được xác định trước

Quy trình và tiêu chí đánh giá hiệu suất nhà cung cấp 8.4.2.4 IATF 16949:2016 là gì?

Quy trình đánh giá hiệu suất của nhà cung cấp, như được nêu trong 8.4.2.4 của IATF 16949:2016, bao gồm việc thiết lập một phương pháp tiếp cận có hệ thống để đo lường và giám sát hiệu suất của nhà cung cấp theo các tiêu chí được xác định trước. Quá trình này phải dựa trên bằng chứng khách quan và nên được sử dụng để xác định các lĩnh vực cần cải thiện và cơ hội hợp tác với các nhà cung cấp.

Sau đây là các tiêu chí có thể được sử dụng để đánh giá hiệu suất của nhà cung cấp:

Chất lượng: Đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn chất lượng của nhà cung cấp. Điều này có thể bao gồm các số liệu như tỷ lệ lỗi, kết quả kiểm tra và khiếu nại của khách hàng.

Giao hàng: Đánh giá khả năng giao sản phẩm hoặc dịch vụ đúng hạn của nhà cung cấp. Điều này có thể bao gồm các số liệu như tỷ lệ giao hàng đúng hạn, thời gian giao hàng và độ chính xác của đơn hàng.

Chi phí: Đánh giá khả năng cạnh tranh của nhà cung cấp về giá cả và hiệu quả chi phí tổng thể. Điều này có thể bao gồm các số liệu như định giá, tổng chi phí sở hữu và tiết kiệm chi phí.

Khả năng đáp ứng: Đánh giá khả năng của nhà cung cấp trong việc đáp ứng những thay đổi về nhu cầu, giao tiếp hiệu quả và cung cấp hỗ trợ khi cần. Điều này có thể bao gồm các số liệu như thời gian phản hồi, hiệu quả giao tiếp và giải quyết vấn đề.

Tính bền vững: Đánh giá cam kết của nhà cung cấp về tính bền vững và thực hành đạo đức. Điều này có thể bao gồm các số liệu như tác động môi trường, trách nhiệm xã hội và tuân thủ quy định.

Sau đây là quy trình đánh giá hoạt động của nhà cung cấp:

Xác định các tiêu chí đánh giá: Xác định các tiêu chí sẽ được sử dụng để đánh giá hiệu suất của nhà cung cấp, bao gồm các số liệu và điểm chuẩn sẽ được sử dụng để đo lường hiệu suất.

Thu thập dữ liệu: Thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm hồ sơ nội bộ, tự đánh giá của nhà cung cấp, phản hồi của khách hàng và kiểm tra của bên thứ ba.

Phân tích dữ liệu: Phân tích dữ liệu để xác định các xu hướng và lĩnh vực cần cải thiện.

Báo cáo hiệu suất: Báo cáo hiệu suất của nhà cung cấp cho các bên liên quan chính, bao gồm nhà cung cấp, nhóm nội bộ và khách hàng.

Giải quyết các vấn đề về hiệu suất: Giải quyết mọi vấn đề về hiệu suất bằng cách cộng tác làm việc với nhà cung cấp để xác định nguyên nhân gốc rễ và thực hiện các hành động khắc phục.

Công nhận thành tích xuất sắc: Công nhận và khen thưởng thành tích xuất sắc của nhà cung cấp để khuyến khích sự xuất sắc liên tục.

Cải tiến liên tục: Cải tiến liên tục quá trình đánh giá bằng cách kết hợp phản hồi và xác định các cơ hội cải tiến.

Bằng cách tuân theo quy trình này và sử dụng các tiêu chí khách quan để đánh giá hoạt động của nhà cung cấp, các tổ chức có thể cải thiện mối quan hệ với nhà cung cấp, giảm rủi ro và đảm bảo rằng các nhà cung cấp đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, giao hàng, chi phí, khả năng đáp ứng và tính bền vững.

Ví dụ và tiêu chí đánh giá hoạt động của nhà cung cấp 8.4.2.4 IATF 16949:2016?

Ví dụ về tiêu chí đánh giá hiệu suất của nhà cung cấp dựa trên 8.4.2.4 IATF 16949:2016 là:

Chất lượng: Hiệu suất chất lượng của nhà cung cấp có thể được đánh giá dựa trên các số liệu như số lượng lỗi trên mỗi đơn vị được sản xuất, số lượng sản phẩm bị từ chối và khiếu nại của khách hàng.

Giao hàng: Hiệu suất giao hàng của nhà cung cấp có thể được đánh giá dựa trên các số liệu như tỷ lệ giao hàng đúng hạn, thời gian giao hàng và độ chính xác của lô hàng.

Chi phí: Hiệu suất chi phí của nhà cung cấp có thể được đánh giá dựa trên các số liệu như chi phí tổng thể của sản phẩm hoặc dịch vụ, giá trên mỗi đơn vị và tiết kiệm chi phí mà tổ chức nhận được.

Khả năng đáp ứng: Khả năng đáp ứng của nhà cung cấp có thể được đánh giá dựa trên các số liệu như thời gian phản hồi các yêu cầu, thời gian giải quyết vấn đề và hiệu quả giao tiếp.

Tính bền vững: Tính bền vững của nhà cung cấp có thể được đánh giá dựa trên các số liệu như tác động môi trường, tuân thủ quy định và trách nhiệm xã hội.

Một ví dụ về quy trình đánh giá hoạt động của nhà cung cấp như sau:

Xác định các tiêu chí đánh giá: Thiết lập một bộ tiêu chí và thước đo hiệu suất để đánh giá hiệu suất của nhà cung cấp.

Thu thập dữ liệu: Thu thập dữ liệu liên quan về hoạt động của nhà cung cấp từ nhiều nguồn khác nhau như hồ sơ nội bộ, phản hồi của khách hàng và kiểm tra của bên thứ ba.

Phân tích dữ liệu: Phân tích dữ liệu đã thu thập để xác định các xu hướng và lĩnh vực cải tiến.

Báo cáo hiệu suất: Báo cáo hiệu suất của nhà cung cấp cho các bên liên quan như chính nhà cung cấp, nhóm nội bộ và khách hàng.

Giải quyết các vấn đề về hiệu suất: Phối hợp làm việc với nhà cung cấp để xác định nguyên nhân gốc rễ của mọi vấn đề về hiệu suất và thực hiện các hành động khắc phục.

Công nhận thành tích xuất sắc: Công nhận và khen thưởng thành tích xuất sắc của nhà cung cấp để khuyến khích sự xuất sắc liên tục.

Cải tiến liên tục: Cải tiến liên tục quy trình đánh giá nhà cung cấp bằng cách kết hợp phản hồi và xác định cơ hội cải tiến.

Bằng cách sử dụng quy trình và tiêu chí khách quan như vậy để đánh giá hoạt động của nhà cung cấp, các tổ chức có thể cải thiện mối quan hệ với nhà cung cấp, giảm rủi ro và đảm bảo rằng nhà cung cấp đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, giao hàng, chi phí, khả năng đáp ứng và tính bền vững.

Mẫu Quy trình và tiêu chí đánh giá hiệu suất nhà cung cấp 8.4.2.4 IATF 16949:2016?

Đây là mẫu quy trình và tiêu chí để đánh giá hiệu suất của nhà cung cấp dựa trên 8.4.2.4 IATF 16949:2016:

Xác định các tiêu chí đánh giá:

Chất lượng: Số lượng lỗi, tỷ lệ từ chối và khiếu nại của khách hàng

Giao hàng: Tỷ lệ giao hàng đúng hạn, thời gian giao hàng và độ chính xác của lô hàng

Chi phí: Chi phí chung của sản phẩm/dịch vụ, giá mỗi đơn vị và tiết kiệm chi phí

Khả năng đáp ứng: Thời gian phản hồi các yêu cầu, thời gian giải quyết vấn đề và hiệu quả giao tiếp

Tính bền vững: Tác động môi trường, tuân thủ quy định và trách nhiệm xã hội

Thu thập dữ liệu:

Hồ sơ nội bộ

Phản hồi của khách hàng

Kiểm toán của bên thứ ba

Phân tích dữ liệu:

Xác định các xu hướng và lĩnh vực cần cải thiện

Báo cáo hiệu suất:

Chia sẻ hiệu suất của nhà cung cấp với các bên liên quan (nhà cung cấp, nhóm nội bộ và khách hàng)

Giải quyết các vấn đề về hiệu suất:

Phối hợp với nhà cung cấp để xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề

Thực hiện các hành động khắc phục

Ghi nhận thành tích vượt trội:

Khen thưởng hiệu suất xuất sắc của nhà cung cấp để khuyến khích sự xuất sắc liên tục

Liên tục cải tiến:

Kết hợp phản hồi để cải thiện quy trình đánh giá nhà cung cấp Bằng cách sử dụng mẫu này, các tổ chức có thể đánh giá hiệu suất của nhà cung cấp một cách nhất quán dựa trên các tiêu chí khách quan và thực hiện các cải tiến để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, giao hàng, chi phí, khả năng đáp ứng và tính bền vững

Tiêu chí để xác định nhu cầu, loại, tần suất và phạm vi kiểm toán của bên thứ hai là gì?

Các tiêu chí để xác định nhu cầu, loại, tần suất và phạm vi đánh giá của bên thứ hai, theo 8.4.2.3 của IATF 16949:2016, phải dựa trên các yếu tố sau:

Rủi ro: Xem xét mức độ rủi ro liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ do nhà cung cấp cung cấp, cũng như tác động của bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào đối với khách hàng cuối cùng.

Hiệu suất trước đây: Đánh giá hiệu suất trước đây của nhà cung cấp, bao gồm mọi vấn đề về chất lượng hoặc giao hàng, để xác định mức độ giám sát cần thiết.

Yêu cầu quy định: Xác định bất kỳ yêu cầu quy định nào có thể cần phải kiểm toán, chẳng hạn như những yêu cầu liên quan đến tuân thủ an toàn hoặc môi trường.

Yêu cầu của khách hàng: Xem xét mọi yêu cầu của khách hàng đối với đánh giá của bên thứ hai, chẳng hạn như những yêu cầu được chỉ định trong hợp đồng hoặc thỏa thuận với nhà cung cấp.

Năng lực của nhà cung cấp: Đánh giá khả năng của nhà cung cấp trong việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ một cách nhất quán đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, yêu cầu giao hàng và các tiêu chí liên quan khác của tổ chức.

Mức độ phức tạp của sản phẩm hoặc dịch vụ: Xem xét mức độ phức tạp của sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp, cũng như mọi rủi ro liên quan, để xác định nhu cầu kiểm tra của bên thứ hai.

Dựa trên các tiêu chí này, tổ chức nên xác định nhu cầu đánh giá của bên thứ hai, loại đánh giá sẽ được tiến hành (ví dụ: tại chỗ, từ xa hoặc kết hợp), tần suất đánh giá và phạm vi đánh giá. Kết quả của cuộc đánh giá nên được sử dụng để xác định bất kỳ lĩnh vực nào cần cải thiện và thiết lập các hành động khắc phục mà nhà cung cấp cần thực hiện để giải quyết mọi vấn đề đã xác định.

Đại diện Việt Nam: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918991146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Ms. QUỲNH NHƯ: 0827796518

Ms. THÚY: 0774416158

Email: info@isosig.com

Website: www.isosig.com

Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm, Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar ( Mỹ) hoặc IRCA ( Anh). Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất

You cannot copy content of this page