Áp dụng điều khoản 9.3 Xem xét của lãnh đạo theo ISO 45001: 2018 vào tổ chức của bạn như thế nào?

Áp dụng điều khoản 9.3 Xem xét của lãnh đạo theo ISO 45001: 2018 vào tổ chức của bạn như thế nào?

9.3 Xem xét của lãnh đạo theo ISO 45001: 2018

Lãnh đạo cao nhất phải xem xét hệ thống quản lý ATVSLĐ của tổ chức theo các khoảng thời gian được hoạch định, để đảm bảo nó luôn phù hợp, thỏa đáng và có hiệu lực.
Xem xét lãnh đạo phải bao gồm việc xem xét về:
a) tình trạng của các hành động từ các lần xem xét của lãnh đạo trước đó;
b) các thay đổi trong các vấn đề nội bộ và bên ngoài liên quan đến hệ thống quản lý ATVSLĐ, bao gồm:
1) nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm;
2) các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác;
3) các rủi ro và cơ hội;
c) mức độ đạt được của chính sách ATVSLĐ và mục tiêu ATVSLĐ;
d) thông tin về kết quả thực hiện ATVSLĐ, bao gồm các xu hướng về:
1) sự cố, sự không phù hợp, hành động khắc phục và cải tiến liên tục;
2) kết quả theo dõi và đo lường;
3) kết quả đánh giá sự tuân thủ với yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác;
4) kết quả đánh giá;
5) sự tham vấn và tham gia của người lao động;
6) rủi ro và cơ hội;
e) sự thỏa đáng của các nguồn lực đối với việc duy trì hệ thống quản lý ATVSLĐ;
f) (các) trao đổi thông tin liên quan với các bên quan tâm;
g) các cơ hội cải tiến liên tục.
Kết quả xem xét của lãnh đạo phải bao gồm quyết định liên quan đến:
– sự phù hợp liên tục, thỏa đáng và tính hiệu lực của hệ thống quản lý ATVSLĐ trong việc đạt được các kết quả dự kiến;
– các cơ hội cải tiến liên tục;
– mọi nhu cầu thay đổi đối với hệ thống quản lý ATVSLĐ;
– các nguồn lực cần thiết;
– hành động khi cần ;
– các cơ hội để cải tiến sự tích hợp của hệ thống quản lý ATVSLĐ với các quá trình hoạt động chủ chốt khác;
– bất kỳ các điều gợi ý đối với định hướng chiến lược của tổ chức.
Lãnh đạo cao nhất phải trao đổi thông tin về các kết quả xem xét lãnh đạo có liên quan đến người lao động, và nếu có, đại diện người lao động (xem 7.4).
Tổ chức phải lưu giữ thông tin dạng văn bản để làm bằng chứng về các kết quả xem xét của lãnh đạo.

Điều 9.3 của tiêu chuẩn ISO 45001:2018 quy định các yêu cầu đối với việc xem xét của lãnh đạo đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S) của một tổ chức. Mục đích của việc xem xét của lãnh đạo là để đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống quản lý OH&S và xác định các cơ hội cải tiến. Việc xem xét của lãnh đạo phải được thực hiện bởi lãnh đạo cao nhất hoặc (những) đại diện được chỉ định của họ.

Quá trình xem xét của lãnh đạo cần được tiến hành theo các khoảng thời gian đã hoạch định và tần suất cần được tổ chức xác định, có tính đến tầm quan trọng của hệ thống quản lý OH&S, những thay đổi trong tổ chức và kết quả của các cuộc xem xét trước đó. Việc xem xét của lãnh đạo cần xem xét những vấn đề sau:

a) tình trạng của các hành động từ các cuộc xem xét của lãnh đạo trước đó;

b) những thay đổi về các vấn đề nội bộ và bên ngoài có liên quan đến hệ thống quản lý OH&S;

c) kết quả hoạt động OH&S của tổ chức, bao gồm các xu hướng về tỷ lệ sự cố và hiệu lực của các biện pháp kiểm soát mối nguy;

d) mức độ đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu OH&S;

e) hiệu lực của hệ thống quản lý OH&S trong việc đạt được các kết quả dự kiến;

f) sự sẵn có của thông tin về các mối nguy, sự cố và sự không phù hợp OH&S, bao gồm các cơ hội cải tiến;

g) sự phù hợp và hiệu quả của chính sách OH&S và các mục tiêu OH&S;

h) sự đầy đủ của các nguồn lực để duy trì và cải tiến hệ thống quản lý OH&S, bao gồm cả nhu cầu đào tạo;

i) nhu cầu thay đổi đối với hệ thống quản lý OH&S, bao gồm các nguồn lực, chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu và các yếu tố khác;

j) hiệu quả của quá trình trao đổi thông tin và tham vấn OH&S, cả nội bộ và bên ngoài;

k) kết quả đánh giá và đánh giá nội bộ và bên ngoài hệ thống quản lý OH&S;

l) ý nghĩa của các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác đối với hệ thống quản lý OH&S;

m) quan điểm của các bên quan tâm và các bên liên quan khác liên quan đến hệ thống quản lý OH&S;

n) các rủi ro và cơ hội OH&S liên quan đến các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức.

Dựa trên kết quả xem xét của lãnh đạo, lãnh đạo cao nhất cần thực hiện hành động thích hợp, bao gồm cả việc sửa đổi chính sách OH&S, mục tiêu, chỉ tiêu và các yếu tố khác của hệ thống quản lý OH&S, khi cần, để đảm bảo hiệu quả và cải tiến liên tục của hệ thống.

9
Created on By Nguyen Thi Thu Thuy

Quiz 9.3 Xem xét của lãnh đạo ISO 45001:2018

Quiz 9.3 Xem xét của lãnh đạo ISO 45001:2018

1 / 5

9.3 Mục đích của việc xem xét của lãnh đạo theo ISO 45001:2018 là gì?

2 / 5

9.3 Nội dung nào sau đây không được thảo luận trong quá trình xem xét của lãnh đạo?

3 / 5

9.3 Kết quả của việc xem xét quản lý là gì?

4 / 5

9.3 Những gì được đánh giá trong quá trình xem xét của lãnh đạo?

5 / 5

9.3 Bước tiếp theo sau cuộc họp xem xét của lãnh đạo là gì?

Your score is

The average score is 76%

0%

Ví dụ minh hoạ về điều khoản 9.3 Xem xét của lãnh đạo theo ISO 45001: 2018

Mẫu 9.3 Xem xét của lãnh đạo ISO 45001:2018:

 1. Giới thiệu
  • Ngày giờ họp xem xét của lãnh đạo
  • Tên và chức vụ của những người tham dự
  • Mục đích của việc xem xét của lãnh đạo
 2. Xem lại các hành động trước đó
  • Xem xét các hành động từ các cuộc họp xem xét của lãnh đạo trước đó
  • Trạng thái hoàn thành các hành động trước đó
 3. Thay đổi bên ngoài và bên trong
  • Thảo luận về những thay đổi trong các vấn đề bên ngoài và bên trong liên quan đến hệ thống quản lý OH&S
  • Xác định mọi rủi ro và cơ hội OH&S mới nổi
 4. Hiệu suất OH&S
  • Phân tích hiệu suất OH&S, bao gồm tỷ lệ sự cố, kiểm soát mối nguy và hiệu quả của hệ thống quản lý OH&S
  • Thảo luận về các xu hướng trong hoạt động OH&S và xác định bất kỳ lĩnh vực nào cần cải thiện
 5. Đạt được các Mục tiêu và Chỉ tiêu
  • Đánh giá mức độ đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu OH&S
  • Xác định bất kỳ lỗ hổng hoặc thiếu sót nào
 6. Hiệu quả của Hệ thống quản lý OH&S
  • Đánh giá hiệu lực của hệ thống quản lý OH&S trong việc đạt được các kết quả dự kiến
  • Xác định bất kỳ khu vực để cải thiện
 7. Thông tin về các mối nguy, sự cố và sự không phù hợp OH&S
  • Xem xét thông tin về các mối nguy, sự cố và sự không phù hợp OH&S
  • Xác định bất kỳ cơ hội cải tiến nào
 8. Chính sách và Mục tiêu OH&S
  • Xem xét tính phù hợp và hiệu quả của chính sách và mục tiêu OH&S
  • Xác định bất kỳ sửa đổi cần thiết
 9. Tài nguyên
  • Đánh giá sự đầy đủ của các nguồn lực để duy trì và cải tiến hệ thống quản lý OH&S, bao gồm cả nhu cầu đào tạo
 10. Thay đổi đối với Hệ thống quản lý OH&S
  • Xác định bất kỳ thay đổi cần thiết nào đối với hệ thống quản lý OH&S, bao gồm các nguồn lực, chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu và các yếu tố khác
 11. Truyền thông và Tư vấn
  • Đánh giá hiệu quả của quá trình trao đổi thông tin và tư vấn OH&S, cả nội bộ và bên ngoài
 12. Đánh giá nội bộ và bên ngoài
  • Xem xét kết quả đánh giá và đánh giá nội bộ và bên ngoài hệ thống quản lý OH&S
 13. Yêu cầu pháp lý và khác
  • Đánh giá tác động của các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác đối với hệ thống quản lý OH&S
 14. Các bên quan tâm và các bên liên quan khác
  • Xem xét quan điểm của các bên quan tâm và các bên liên quan khác liên quan đến hệ thống quản lý OH&S
 15. Rủi ro và cơ hội OH&S
  • Xem xét các rủi ro và cơ hội OH&S liên quan đến các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức
 16. Kết luận và hành động
  • Tóm tắt các kết luận đạt được trong quá trình xem xét của lãnh đạo
  • Xác định các hành động cần thực hiện, bao gồm cả các sửa đổi đối với hệ thống quản lý OH&S, nếu cần, để đảm bảo hệ thống luôn có hiệu lực và cải tiến liên tục
 17. Đóng cửa
  • Đóng nhận xét
  • Các bước tiếp theo và thời gian biểu cho cuộc họp xem xét của lãnh đạo tiếp theo.

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918 991 146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Ms. Quỳnh Như: 0827 796 518

Ms. Thu Thúy: 0774 416 158

Email: info@isosig.com; Website: www.isosig.com

You cannot copy content of this page