Danh sách các thủ tục để đáp ứng các tình huống khẩn cấp và tai nạn

Danh sách các thủ tục để đáp ứng các tình huống khẩn cấp và tai nạn

Các thủ tục để phản ứng khẩn cấp các sự cố và tai nạn

Chuẩn bị phản ứng khẩn cấp là một yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 và kêu gọi tổ chức của bạn có các thủ tục và kế hoạch phù hợp để đáp ứng các tình huống phản ứng khẩn cấp và tai nạn có thể ảnh hưởng đến môi trường. Các thủ tục cần phải được xem xét và kiểm tra định kỳ ở nơi thực tế. Dưới đây là một số thủ tục ứng phó khẩn cấp phổ biến được các tổ chức sử dụng và giải thích về cách chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp.

Các thủ tục phản ứng khẩn cấp

Kế hoạch sẵn sàng phản ứng khẩn cấp cho hỏa hoạn: Cùng với kế hoạch sơ tán để thoát khỏi tòa nhà, những biện pháp bảo vệ nào được áp dụng để bảo vệ khỏi lửa? Kế hoạch phản ứng là gì để thông báo cho đội phòng cháy nội bộ về sự hỏa hoạn là gì? Bạn bảo vệ các vật liệu nổ như thế nào khi xảy ra hỏa hoạn? Làm thế nào để bạn bắt đầu hành động khắc phục nguyên nhân gây ra hỏa hoạn?

Hình chứng nhận ISO 14001:2015 do tổ chức chứng nhận TNV-SIGMA CERT ban hành

Kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp để rò rỉ: bạn đã giám sát những gì để phát hiện rò rỉ? Ai chịu trách nhiệm phản ứng với một sự rò rỉ được phát hiện? Làm thế nào để bạn bảo vệ khu vực nơi các hóa chất được lưu trữ để rò rỉ không thoát khỏi cơ sở và đi vào môi trường? Làm thế nào để bạn bắt đầu hành động khắc phục nguyên nhân gây rò rỉ?

Kế hoạch ứng phó khẩn cấp cho lũ lụt: Cơ sở của bạn được thiết kế để tránh lũ lụt từ môi trường vào tòa nhà như thế nào? Nếu lũ lụt xâm nhập vào tòa nhà thì vật liệu của bạn được cất giữ sao cho nó không gây ô nhiễm nước lũ? Làm thế nào để bạn đảm bảo rằng nước lũ đã bị ô nhiễm không gây ô nhiễm môi trường khi nước lũ ra khỏi cơ sở? Làm thế nào để bạn bắt đầu hành động khắc phục nguyên nhân gây ra lũ lụt?

Kế hoạch sẵn sàng ứng phó khẩn cấp cho sự cố tràn đỗ hóa chất: Ai có năng lực và được đào tạo để đáp ứng với sự cố tràn hóa chất trong cơ sở của bạn? Họ cần những thiết bị bảo vệ gì, nó được trang bị như thế nào và nó được bảo trì như thế nào? Làm thế nào để bạn vứt bỏ các thiết bị bảo vệ và vật liệu làm sạch bị bẩn? Làm thế nào để bạn bắt đầu hành động khắc phục nguyên nhân gây ra sự cố tràn hóa chất?