HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO ISO 22000

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO ISO 22000

TỔNG QUÁT VỀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TÒAN THỰC PHẨM THEO ISO 22000

Cải tiến theo ISO 22000 là hoạt động để nâng cao kết quả thực hiện. Quá trình thiết lập các mục tiêu và phát hiện các cơ hội cải tiến là một quá trình liên tục thông qua việc sử dụng các phát hiện đánh giá và kết luận đánh giá, phân tích dữ liệu, xem xét của lãnh đạo hoặc các phương thức khác và thường dẫn đến hành động khắc phục hoặc hành động phòng ngừa.

Cải tiến hệ thống quản lý an toàn thự phẩm yêu cầu tổ chức của bạn xác định và triển khai các cơ hội cải tiến để tuân thủ mục đích đã định đã xác định của sản phẩm, những gì sản phẩm mong đợi từ khách hàng, đồng thời ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động không mong muốn trong khi liên tục cải tiến hệ thống.

TẠI SAO PHẢI THỰC HIỆN CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM?

Cải tiến liên tục và cập nhật các hệ thống và thực hành để tổ chức của bạn cải tiến thường xuyên. Quá trình này cũng giúp một tổ chức bằng cách làm cho các hệ thống hoạt động hiệu quả. Chứng nhận FSMS giúp tổ chức đạt được sự cải tiến liên tục trong kinh doanh thực phẩm

Nâng cao khả năng dự báo và phản ứng với các rủi ro bên trong và bên ngoài tổ chức. Triển khai những cải tiến mang lại kết quả đột phá nhưng nâng cao năng suất 10 lần. Cải thiện các vấn đề nghiên cứu và cải tiến, nó là bàn đạp cho các hoạt động sáng tạo sau này.

CÁC NỘI DUNG CHÍNH CẦN PHẢI CÓ TRONG THỰC HIỆN CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO ISO 22000

Các tổ chức được yêu cầu phải phản ứng một cách thích hợp với sự không phù hợp và sự cố, đồng thời thực hiện hành động để kiểm soát, sửa chữa, giải quyết hậu quả và loại bỏ nguyên nhân để nó không tái diễn hoặc xảy ra ở nơi khác. Tổ chức cũng được yêu cầu cải thiện tính phù hợp, đầy đủ và hiệu lực của hệ thống quản lý. Hành động phòng ngừa không còn – được thay thế bằng cách tiếp cận quy trình dựa trên rủi ro trong phần 4 và các hành động để giải quyết rủi ro trong phần 6.

Phần này yêu cầu tổ chức của bạn xác định và triển khai các cơ hội cải tiến để tuân thủ mục đích đã xác định của sản phẩm, những gì sản phẩm mong đợi từ khách hàng, đồng thời ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động không mong muốn trong khi liên tục cải tiến hệ thống.

HÀNH ĐỘNG KHÔNG PHÙ HỢP VÀ KHẮC PHỤC

Hiện nay ISO 22000: 2018 đề cập đến tất cả những sự không phù hợp đến từ hệ thống quản lý chứ không chỉ từ cấp độ hoạt động, như chúng ta đã thảo luận trong phần trước. Cần phải thực hiện một phương pháp luận để nắm bắt, quản lý và giải quyết và Tiêu chuẩn yêu cầu những điều sau:

1. Phản ứng với sự không phù hợp và nếu có:

l Thực hiện hành động để kiểm soát và sửa chữa nó

l Đối phó với các hậu quả, bao gồm giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường

2.Đánh giá nhu cầu hành động để loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp, để nó không tái diễn hoặc xảy ra ở nơi khác, bằng cách:

l Xem xét sự không phù hợp

l Xác định nguyên nhân của sự không phù hợp

l Xác định xem sự không phù hợp tương tự có tồn tại hoặc có thể xảy ra hay không

3.Thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết

4.Xem xét tính hiệu quả của bất kỳ hành động khắc phục nào đã thực hiện

5.Thực hiện các thay đổi đối với FSMS, nếu cần

CẬP NHẬT HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

Phần này không có gì thay đổi trong phiên bản 2018, như một bản tóm tắt, lãnh đạo cao nhất phải cung cấp các nguồn lực cần thiết để đảm bảo hệ thống được cập nhật liên tục. Nhóm an toàn thực phẩm phải đánh giá FSMS theo các khoảng thời gian đã lên kế hoạch, xem xét phân tích mối nguy và các OPRP và CCP đã xác định. Việc đánh giá phải dựa trên:

Giao tiếp bên trong và bên ngoài

Kết luận từ phân tích kết quả hoạt động xác minh

Kết quả từ các cuộc họp xem xét của quản lý

Bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến tính đầy đủ và hiệu quả của FSMS

Các cập nhật này phải được lưu giữ dưới dạng thông tin dạng văn bản và được báo cáo như là đầu vào của quá trình xem xét của ban quản lý.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THỰC HIỆN CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO ISO 22000 HIỆU QUẢ?

1. Để có một FSMS hiệu quả, hãy đảm bảo rằng “Lãnh đạo cao nhất” cam kết thiết lập, thực hiện, cập nhật và cải tiến liên tục.

2. Thu hút mọi người tham gia. Quản lý cao nhất về thiết lập bối cảnh, yêu cầu, chính sách và mục tiêu; đội an toàn thực phẩm và nhân viên được phân công có năng lực có giá trị để phân tích mối nguy và đánh giá rủi ro, kiểm soát quá trình và viết thủ tục.

3. Đảm bảo rằng hệ thống của bạn bao gồm hai chu trình PDCA ở cấp độ tổ chức và hoạt động, đồng thời liên lạc giữa chúng được thiết lập và duy trì mọi lúc.

4. Hãy nhớ xác định cách bạn đã lựa chọn các mối nguy an toàn thực phẩm hiện hành trong hệ thống của bạn; những thông tin này dành riêng cho từng quy trình và sản phẩm và cũng tùy thuộc vào các quy định hiện hành và nhu cầu của khách hàng, vì vậy thông tin này không thể thay thế cho nhau!

5. Khi các thay đổi đối với sản phẩm hoặc quy trình xảy ra, theo kế hoạch hoặc không cố ý, hãy đảm bảo hệ thống của bạn được xem xét và các biện pháp kiểm soát được thiết lập vẫn có hiệu lực cho mục đích dự kiến của FSMS.

6. Xem lại các thiết bị giám sát và đo lường của bạn được hiệu chuẩn ở tần suất xác định để đảm bảo kết quả đáng tin cậy.

7. Ghi nhớ các nhà cung cấp của bạn. Một số nhà cung cấp sẽ giúp bạn tăng cường FSMS, một số nhà cung cấp sẽ làm tăng rủi ro cho bạn. Bạn cần đảm bảo rằng bất kỳ nhà cung cấp nào có rủi ro cao đều có các biện pháp kiểm soát ít nhất là tốt như của bạn. Nếu họ không có thì hãy tìm các giải pháp thay thế.

8. Các khái niệm về An toàn thực phẩm có thể còn mới đối với nhiều hoặc hầu hết nhân viên của bạn. Mọi người có thể cần phải thay đổi những thói quen đã ăn sâu trong nhiều năm. Một cuộc họp tóm tắt nhận thức đơn lẻ không chắc là đủ, vì vậy hãy tập trung vào năng lực nhân sự của bạn như một chìa khóa cơ bản để triển khai một FSMS tốt.

9. Hãy nhớ phân bổ đủ nguồn lực để thường xuyên kiểm tra các biện pháp kiểm soát của bạn. Các mối đe dọa mà tổ chức của bạn phải đối mặt sẽ liên tục thay đổi và bạn cần phải kiểm tra xem bạn có khả năng ứng phó với những mối đe dọa đó hay không.

TRÁCH NHIỆM SOẠN THẢO PHÊ DUYỆT THỰC HIỆN CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO ISO 22000

Lãnh đạo cao nhất đảm bảo rằng tổ chức không ngừng nâng cao hiệu lực của HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM thông qua việc sử dụng việc trao đổi thông tin, xem xét của lãnh đạo, đánh giá nội bộ, phân tích kết quả hoạt động thẩm tra, xác nhận hiệu lực các biện pháp kiểm soát và phối hợp các biện pháp kiểm soát, hành động khắc phục và cập nhật HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM.

CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO ISO 22000ĐƯỢC ÁP DỤNG NHƯ THẾ NÀO

Cải tiến và cập nhật có thể được áp dụng cho:

· Khả năng của tổ chức để cung cấp sản phẩm an toàn một cách liên tục;

· Quá trình và sự tương tác giữa các quá trình;

· Cam kết của lãnh đạo để thực hiện văn hóa an toàn thực phẩm trong tổ chức;

· Cam kết của nhân viên về việc áp dụng văn hóa an toàn thực phẩm;

· Cơ sở hạ tầng, môi trường làm việc và công nghệ;

· Quan hệ với các bên quan tâm có liên quan.

TÓM LƯỢC VÀ KHẲNG ĐỊNH YÊU CẦU CỦA CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO ISO 22000

Để đảm bảo duy trì và cải tiến, cần thực hiện tốt ít nhất các vấn đề sau:

· Tổ chức tốt các cuộc đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng để phát hiện những bất cập và những vấn đề cần cải tiến trong hệ thống;

· Các lỗi phát hiện qua đánh giá nội bộ; trong quá trình giám sát, điều hành công việc; phản hồi từ khách hàng … cần được thực hiện theo đúng nguyên lý của khắc phục – phòng ngừa nhằm hạn chế hoặc ngăn ngừa lỗi tiếp tục xảy ra;- Khi có cán bộ, nhân viên mới tuyển dụng hoặc bố trí công việc mới cần chú ý đào tạo, hướng dẫn thực hiện các quy định của hệ thống quản lý chất lượng;

· Hệ thống văn bản cần được điều chỉnh, cải tiến một cách kịp thời. Nếu sau 2 năm mà không thấy có yêu cầu điều chỉnh, cải tiến một tài liệu nào đó thì cần xem xét hoặc tài liệu đó không được thực hiện nghiêm túc hoặc không thực sự cần thiết;

· Cuộc xem xét của lãnh đạo về hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng hàng năm cần xác định rõ mức độ hiệu lực của hệ thống và các công việc cần thực hiện để cải tiến hệ thống;

· Nên bổ sung các hoạt động định kỳ của hệ thống quản lý chất lượng như đánh giá nội bộ, đánh giá từ bên ngoài của tổ chức chứng nhận, cuộc họp xem xét của lãnh đạo… vào kế hoạch chung của tổ chức/doanh nghiệp để không quên thực hiện các yêu cầu này.

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918 991 146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Mr. Nhất Duy: 0932 321 236

Ms. Quỳnh Như: 0827 796 518

Ms. Thu Thúy: 0774 416 158

Email: info@isosig.com; Website: www.isosig.com

Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm. Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar (Mỹ) hoặc IRCA (Anh). Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…

You cannot copy content of this page