Chứng nhận ISO 14001: 2015 – cách xác định yêu cầu pháp luật

Chứng nhận ISO 14001: 2015 – cách xác định yêu cầu pháp luật

YÊU CẦU PHÁP LUẬT ISO 14001- HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG.

Tổ chức của bạn đã triển khai ISO 14001 hoặc chưa triển khai – tuân thủ các yêu cầu về quy định pháp luật về môi trường là điều thiết bắt buộc với hầu hết các doanh nghiệp. Điều này có nghĩa, nếu bạn muốn doanh nghiệp của bạn thành công, bạn cần phải hiểu các yêu cầu về quy định pháp luật liên quan đến sản phẩm và / hoặc dịch vụ của bạn. Các quy định như vậy đảm bảo tính hợp pháp và góp phần bảo vệ môi trường, và mặc dù một số yêu cầu có thể được coi là gánh nặng, nhưng chúng thực sự là mối quan tâm của cả khách hàng và nhà cung cấp và các cơ quan pháp luật.

Các yêu cầu về pháp luật bắt nguồn từ đâu?

ISO 14001 bao gồm các yêu cầu về quy giống như yêu cầu của khách hàng. Lý do cho điều này là tác động mà các yêu cầu pháp luật đó có liên quan đến khả năng cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của tổ chức và khả năng bảo vệ môi trường của tổ chức. Tiêu chuẩn yêu cầu tổ chức xác định những yêu cầu pháp luật nào liên quan đến Hệ thống Quản lý môi trường (EMS) và những ảnh hưởng có thể có đối với EMS.

Các cơ quan pháp luật quy định các yêu cầu liên quan đến các khía cạnh khác nhau của ngành công nghiệp mà bạn đang kinh doanh, bao gồm cung cấp sản phẩm và dịch vụ, sử dụng nguyên liệu, liên lạc với khách hàng và các yếu tố khác trong hoạt động của công ty. Sự thiếu tuân thủ, cho dù có cố ý hay không, có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng – là phạt tiền hoặc dừng hoạt động

Hầu hết mọi người trong ngành công nghiệp hiểu được tầm quan trọng của các quy định này, tuy nhiên đôi khi rất khó để xác định được tất cả các yêu cầu áp dụng. Nói chung, bạn cần phải điều tra các cơ quan quản lý tại quốc gia của mình, cũng như ở các quốc gia mà bạn cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ. Hãy xem xét chi tiết hơn về các nhóm mà bạn cần chú ý khi cố gắng xác định yêu cầu về quy định:

Cơ quan quản lý: mỗi quốc gia đều có cơ quan quản lý ngành môi trường.

Pháp lệnh hoặc chỉ thị: Ở một số quốc gia, pháp lệnh hoặc chỉ thị quy định bảo vệ môi trường.

Hình chứng nhận ISO 14001:2015 do tổ chức chứng nhận TNV-SIGMA CERT ban hành

Luật bảo vệ môi trường, các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện bảo vệ môi trường trong từng ngành sản xuất cụ thể đều được quy định ở Việt Nam.

Mối tương quan giữa các yêu cầu pháp luật và ISO 14001 là gì?

Chứng nhận ISO 14001, cũng như bất kỳ tiêu chuẩn quốc tế nào khác, chứng tỏ các bên quan tâm, cổ đông rằng công ty đáp ứng yêu cầu pháp luật hiện hành, và đạt được tiêu chuẩn cao hơn. Một công ty không thể tuân thủ theo tiêu chuẩn nếu nó không đáp ứng các yêu cầu pháp luật.

ISO 14001 bao gồm một số các yêu cầu đề cập việc bạn cần định các yêu cầu quy định hiện hành. Sau đó bạn sẽ phải hiểu những yêu cầu như vậy để thực hiện đúng quy trình EMS của bạn. Một số yêu cầu này bao gồm:

Điều 4.2 của ISO 14001:2015 nói rằng tổ chức nên biết các yêu cầu pháp lý hiện hành và các yêu cầu của các bên quan tâm liên quan đến hoạt động và dịch vụ của tổ chức.

ISO 14001:2015, trong mục 6.2.1, quy định rằng khi một tổ chức thiết lập các mục tiêu về môi trường, nó phải tính đến các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác.

 

ISO 14001; 9.1.2 Định kỳ đánh giá sự tuân thủ là rất quan trọng, bởi vì ngay cả khi tổ chức của bạn tuân thủ ngày hôm nay bạn không thể chắc chắn rằng nó sẽ được tuân thủ trong sáu tháng hoặc một năm. Ví dụ: nếu “Chỉ thị về đo lượng khí thải từ nguồn tĩnh” áp dụng cho tổ chức của bạn, bạn nên kiểm tra, ví dụ, hàng năm, nếu dịch vụ được ủy quyền đo khí thải và liệu kết quả kiểm tra có thấp hơn giới hạn pháp lý hay không.

 

Điều 9.3 yêu cầu ban quản lý cấp cao thông qua quá trình rà soát quản lý về kết quả đánh giá sự tuân thủ và những thay đổi có thể có trong yêu cầu pháp lý. Điều này đảm bảo rằng ban lãnh đạo cao nhất nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn hoặc thực tế không tuân thủ và đã thực hiện các bước thích hợp để đáp ứng cam kết tuân thủ pháp luật.

Trước khi đăng ký chứng nhận ISO 14001 bạn phải xác định và đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất và dịch vụ của mình.

You cannot copy content of this page