CHỨNG NHẬN ISO

Chứng nhận ISO – Chứng nhận hệ thống quản lý

SIS CERT cung cấp các dịch vụ đánh giá và chứng nhận cho các tổ chức theo tiêu chuẩn được quốc tế công nhận và cung cấp các khoá đào tạo liên quan để thu được những cách tiếp cận và lợi ích thiết thực.

SIS CERT tin tưởng vào việc giúp khách hàng đạt được các lợi ích thiết thực của việc chứng nhận thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn tốt nhất cùng với chứng nhận đáng tin cậy. Việc được chứng nhận bởi chúng tôi sẽ mang lại mức độ tin cậy cao ở tất cả các cấp độ của các bên liên quan của các tổ chức được chứng nhận.

SIS CERT đã thông qua mô hình đánh giá liên tục cho các khách hàng được chứng nhận bằng cách thường xuyên đến thăm họ để đánh giá giám sát và giám sát những lợi ích của hệ thống quản lý được chứng nhận dẫn đến những cải tiến liên tục. Chúng tôi cũng cung cấp đào tạo thường xuyên cùng với đánh giá để đạt được mục tiêu của khách hàng được chứng nhận.

SIS CERT cung cấp dịch vụ đánh giá và chứng nhận cho các tiêu chuẩn sau:

Chứng nhận ISO 9001: 2015 – Hệ thống quản lý chất lượng

Chứng nhận ISO 14001: 2015 – Hệ thống quản lý môi trường

Chứng nhận OHSAS 18001: 2007 – Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Chứng nhận ISO 50001: 2011 – Hệ thống quản lý năng lượng

Chứng nhận ISO 27001: 2013 – Hệ thống quản lý an ninh thông tin

Chứng nhận HACCP  – Phân tích mối nguy hiểm & Điểm kiểm soát tới hạn

Chứng nhận ISO 22000:2005 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Chứng nhận ISO 13485:2016 – Thiết bị y tế – hệ thống quản lý chất lượng

CHỨNG NHẬN CE

Xin liên hệ với chúng tôi để được cung cấp thêm thông tin.

0918991146
%d bloggers like this: