chứng nhận ISO 22301

Chứng nhận ISO 22301:2019 | SIS CERT chứng nhận ISO 22301:2019 được công nhận IAS, IAF

ISO 22301:2019 là một tiêu chuẩn quản lý liên tục kinh doanh quốc tế. Sử dụng nó để đảm bảo rằng các hoạt động tiếp tục và các sản phẩm và dịch vụ được phân phối ở các cấp độ xác định trước, thương hiệu và các hoạt động tạo ra giá trị được bảo vệ, đồng thời danh tiếng và lợi ích của các bên liên quan chính được bảo vệ bất cứ khi nào xảy ra gián đoạn kinh doanh nghiêm trọng.

Chứng nhận hệ thống quản lý ISO 22301

ISO 22301:2019 là gì?

Trong trường hợp khẩn cấp, nhiều doanh nghiệp, tổ chức phải có khả năng giảm thiểu thiệt hại và tiếp tục hoạt động. ISO 22301 là tiêu chuẩn quốc tế về Quản lý liên tục trong kinh doanh (BCM). Được xuất bản bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế, ISO 22301 được thiết kế để giúp các tổ chức phòng ngừa, chuẩn bị, ứng phó và phục hồi sau các sự cố bất ngờ và gián đoạn. Để làm như vậy, tiêu chuẩn cung cấp một khuôn khổ thực tế để thiết lập và quản lý một hệ thống quản lý kinh doanh liên tục hiệu quả. ISO 22301 nhằm mục đích bảo vệ tổ chức khỏi một loạt các mối đe dọa và sự gián đoạn tiềm ẩn.

Tiêu chuẩn này có thể phù hợp với tổ chức của bạn nếu bạn cần chứng minh với các bên liên quan rằng tổ chức của bạn có thể nhanh chóng khắc phục tình trạng gián đoạn hoạt động để cung cấp dịch vụ liên tục và hiệu quả.

Trên thế giới, nhiều quốc gia đã có luật để xác định trách nhiệm lập kế hoạch khẩn cấp của các tổ chức. Những trách nhiệm đó thường bao gồm việc thực hiện Quản lý liên tục trong kinh doanh. Do đó, chứng nhận ISO 22301 nên được coi là thiết yếu đối với bất kỳ tổ chức nào được yêu cầu hợp pháp để tham gia vào việc lập kế hoạch dự phòng, bao gồm các tiện ích, giao thông, y tế và các dịch vụ công cộng thiết yếu. Cho dù bạn có cần thực hiện tiêu chuẩn để tuân thủ các quy định của ngành hay không, việc theo đuổi chứng chỉ ISO 22301 có thể giúp tổ chức của bạn phát triển khả năng phục hồi và cải thiện quản lý rủi ro.

Tổ chức SIS CERT có cấp chứng nhận ISO 22301:2019 không?

Tổ chức chứng nhận SISCERT được công nhận bởi IAS (Mỹ) cho cung cấp chứng nhận ISO 22301:2019 được chấp nhận bởi các thành viên của diễn đàn công nhận quốc tế IAF. Chúng tôi có đủ năng lực để thực hiện chứng nhận ISO 22301:2019 cho doanh nghiệp của bạn .

Mọi tổ chức hiện nay đều cần được đảm bảo an toàn về những sự gián đoạn, sự cố, các mối đe dọa bên trong và bên ngoài. Tiêu chuẩn ISO 22301 đã được phát triển để bảo vệ các công ty chống lại các mối đe dọa, giảm khả năng xảy ra và đảm bảo doanh nghiệp của bạn phục hồi từ các sự cố gián đoạn.

Một hệ thống quản lý hiệu quả kinh doanh liên tục (BCMS) sẽ giúp các tổ chức phát triển và duy trì cách tiếp cận thực hành tốt nhất để đáp ứng hiệu quả với bất kỳ sự gián đoạn nào, bằng cách áp dụng các công cụ và kỹ thuật cải tiến liên tục.

Tiêu chuẩn chứng nhận ISO 22031 gồm những gì?

ISO 22301 được chia thành 11 phần. Các phần 0 đến 3 là giới thiệu (và không bắt buộc thực hiện), trong khi các phần 4 đến 10 là bắt buộc – có nghĩa là tất cả các yêu cầu của họ phải được thực hiện trong một tổ chức nếu tổ chức đó muốn tuân thủ tiêu chuẩn.

Theo Phụ lục SL của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO / IEC Directives, các tiêu đề phần trong ISO 22301 giống với tiêu đề trong ISO 27001: 2013, ISO 9001: 2015 và các tiêu chuẩn quản lý khác, cho phép tích hợp các tiêu chuẩn này dễ dàng hơn.

Tiêu chuẩn bao gồm các phần sau:

0.Giới thiệu :

giải thích mục đích của ISO 22301 và khả năng tương thích của nó với các tiêu chuẩn quản lý khác.
0,1 Chung
0,2 Lợi ích của Hệ thống Quản lý Liên tục trong Kinh doanh
0,3 Chu trình Kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động (PDCA)
0,4 Nội dung của tài liệu này

1.Phạm vi:

giải thích rằng tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho bất kỳ loại hình tổ chức nào.

2. Tài liệu tham khảo

chuẩn mực: đề cập đến ISO 22300 như một tiêu chuẩn trong đó các định nghĩa được đưa ra cho một số thuật ngữ được sử dụng trong ISO 22301.

3. Thuật ngữ và định nghĩa:

một lần nữa, tham khảo ISO 22300.

4. Bối cảnh của tổ chức:

Phần này là một phần của giai đoạn Kế hoạch trong chu trình PDCA và xác định các yêu cầu để hiểu các vấn đề bên ngoài và nội bộ, các bên quan tâm và yêu cầu của họ, đồng thời xác định phạm vi BCMS.

4.1 Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức

4.2 Hiểu được nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm

4.3 Xác định phạm vi của hệ thống quản lý tính liên tục trong kinh doanh

4.4 Hệ thống quản lý tính liên tục trong kinh doanh

5. Lãnh đạo:

Phần này là một phần của giai đoạn Lập kế hoạch trong chu trình PDCA và xác định trách nhiệm của quản lý cao nhất, thiết lập vai trò, trách nhiệm và quyền hạn cũng như nội dung của chính sách liên tục kinh doanh của cấp cao nhất.
5.1 Lãnh đạo và cam kết
5.2 Chính sách
5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn

6. Lập kế hoạch:

Phần này là một phần của giai đoạn Kế hoạch trong chu trình PDCA và xác định các yêu cầu để giải quyết rủi ro và cơ hội, thiết lập các mục tiêu liên tục của doanh nghiệp và lập kế hoạch thay đổi BCMS.
6.1 Các hành động để giải quyết các rủi ro và cơ hội
6.2 Các mục tiêu và kế hoạch liên tục của kinh doanh để đạt được chúng
6.3 Lập kế hoạch thay đổi hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh

7. Hỗ trợ:

Phần này là một phần của giai đoạn Kế hoạch trong chu trình PDCA và xác định các yêu cầu về sự sẵn có của các nguồn lực, năng lực, nhận thức, giao tiếp và kiểm soát các tài liệu và hồ sơ.

7.1 Nguồn lực
7.2 Năng lực
7.3 Nhận thức
7.4 Giao tiếp
7.5 Thông tin dạng văn bản

8. Vận hành:

phần này là một phần của giai đoạn Thực hiện trong chu trình PDCA và xác định việc thực hiện phân tích tác động kinh doanh, đánh giá và xử lý rủi ro, chiến lược kinh doanh liên tục, giải pháp, kế hoạch và thủ tục, chương trình thực hiện và đánh giá tài liệu về tính liên tục của hoạt động kinh doanh và khả năng đạt được các mục tiêu liên tục của doanh nghiệp.

8.1 Lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động
8.2 Phân tích tác động kinh doanh và đánh giá rủi ro
8.3 Các chiến lược và giải pháp
liên tục trong kinh doanh 8.4 Các kế hoạch và thủ tục liên tục trong kinh doanh
8.5 Chương trình thực hành
8.6 Đánh giá năng lực và tài liệu về tính liên tục của hoạt động kinh doanh

9. Đánh giá kết quả hoạt động:

phần này là một phần của giai đoạn Kiểm tra trong chu trình PDCA và xác định các yêu cầu đối với việc theo dõi, đo lường, phân tích, đánh giá, đánh giá nội bộ và xem xét quản lý.

9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
9.2 Kiểm toán nội bộ
9.3 Xem xét của lãnh đạo

10. Cải tiến:

Phần này là một phần của giai đoạn Hành động trong chu trình PDCA và xác định các yêu cầu đối với sự không phù hợp, sửa chữa, hành động khắc phục và cải tiến liên tục.

10.1 Sự không phù hợp và hành động khắc phục
10.2 Cải tiến liên tục

Tài liệu bắt buộc

Nếu một tổ chức muốn thực hiện tiêu chuẩn này, thì tài liệu sau là bắt buộc:

 • Danh sách các yêu cầu pháp lý, quy định hiện hành và các yêu cầu khác
 • Phạm vi của BCMS
 • Chính sách liên tục kinh doanh
 • Mục tiêu liên tục của doanh nghiệp
 • Bằng chứng về năng lực nhân sự
 • Thủ tục trao đổi thông tin với các bên quan tâm
 • Hồ sơ trao đổi với các bên quan tâm
 • Hồ sơ về chi tiết gián đoạn, các hành động đã thực hiện và các quyết định đã thực hiện
 • Cơ cấu ứng phó sự cố Các kế hoạch liên tục trong kinh doanh
 • Thủ tục phục hồi
 • Kết quả theo dõi và đo lường
 • Kết quả đánh giá nội bộ
 • Kết quả xem xét của cấp quản lý
 • Kết quả của các hành động khắc phục

Các tiêu chuẩn liên quan

Các tiêu chuẩn khác hữu ích trong việc thực hiện tính liên tục của doanh nghiệp là:

ISO / IEC 27031 – Hướng dẫn về sự sẵn sàng của công nghệ thông tin và truyền thông cho sự liên tục của doanh nghiệp
ISO 22313, An ninh xã hội – Hệ thống quản lý tính liên tục trong kinh doanh – Hướng dẫn
PAS 200 – Quản lý khủng hoảng – Hướng dẫn và thực hành tốt
PD 25666 – Hướng dẫn thực hiện và kiểm tra các chương trình liên tục và dự phòng
PD 25111 – Hướng dẫn về khía cạnh con người của tính liên tục trong kinh doanh
ISO / IEC 24762 – Hướng dẫn về dịch vụ khắc phục thảm họa công nghệ thông tin và truyền thông
ISO / PAS 22399 – Hướng dẫn chuẩn bị cho sự cố và quản lý liên tục hoạt động
ISO / IEC 27001 – Hệ thống quản lý an ninh thông tin – Yêu cầu

Lộ trình cho công ty chuẩn bị chứng nhận ISO 22301:2019

Tổ chức mong muốn xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 22301:2019 cần thực hiện:

 1. Xây dựng các tài liệu quản lý cần thiết

Với khách hàng có nhu cầu chứng nhận ISO 22301:2019, SIS CERT sẽ cung cấp miễn phí bộ quy trình chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Điều này sẽ giúp cho công ty nhanh chóng xây dựng ISO 22301, không mất chi phí tư vấn soạn thảo tài liệu.

 1. Áp dụng quy trình đã ban hành, các quy trình sau khi soạn thảo, bạn có thể ban hành dưới dạng văn bản giấy hoặc bản điện tử.
 2. Đánh giá, kiểm tra nội bộ ít nhất 1 năm một lần và khắc phục các điểm không phù hợp.
 3. Họp xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý
 4. Mời tổ chức SIS CERT đánh giá cấp chứng nhận ISO 22301:2019

Lợi ích của việc chứng nhận ISO 22301 đối với tổ chức của bạn:

 • Thiết lập một khuôn khổ để xác định, giảm và quản lý các mối đe dọa cho tổ chức của bạn
 • Tăng năng suất tổ chức bằng phương pháp tiếp cận thực tiễn “Plan, Do, Check, Act”
 • Chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu của khách hàng, quy định và / hoặc các yêu cầu khác
 • Giảm chi phí đánh giá về kinh doanh liên tục trong và ngoài doanh nghiệp
 • Cải thiện thời gian phản hồi sự cố và giảm thiểu các mối đe dọa
 • Có được lợi thế cạnh tranh với tiêu chuẩn được quốc tế công nhận
 • Tăng sự tự tin của khách hàng và thể hiện sự kiên cường
 • Cung cấp đánh giá và cải tiến liên tục

Lợi ích của ISO 22301 đối với khách hàng của bạn:

 • Cải thiện dịch vụ và an ninh
 • Tăng cường bảo mậtTuân thủ luật pháp
 • Giảm sự cố và thiệt hại
 • Mức phân phối khách hàng cấp cao

Chứng nhận ISO 22301 là một cuộc đánh giá của bên thứ ba được thực hiện bởi một tổ chức chứng nhận như SIS CERT khi xác minh rằng một tổ chức tuân thủ các yêu cầu của ISO 22301, sẽ cấp chứng chỉ ISO 22301. Chứng nhận này sau đó được duy trì thông qua các cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên theo lịch trình hàng năm của cơ quan đăng ký, với việc tái chứng nhận được thực hiện trên cơ sở ba năm một lần.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn đạt được chứng nhận ISO 22301.

SIS CERT giúp bạn đạt chứng nhận ISO 22301:2019 như thế nào?

SIS CERTIFICATION có trụ sở chính tại Plot no 1539/Sector 4, Gurugram (Haryana)-India.
Với sự hiện diện toàn cầu ở Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Albania, Armenia, UAE, Anh, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi.

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0918991146
Liên hệ nhân viên kinh doanh:
Mr. Nhất Duy: 0932321236
Ms. Quỳnh Như: 0827796518
Ms. THÚY: 0774416158
Email: info@isosig.com

Website: www.isosig.com

Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm,

Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar ( Mỹ) hoặc IRCA ( Anh)

Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất

Chúng tôi có sẵn nhiều bộ tài liệu mẫu ISO 22301:2019 với nhiều ngành giúp bạn nhanh chóng xây dựng hệ thống quản lý

Chúng tôi sẽ đào tạo cho nhân viên bạn tiếp cận đầy đủ nhất về ISO 22301:2019

Giấy chứng nhận của chúng tôi được công nhận quốc tế IAS, IAF, UKAS, được chấp nhận ở tất cả các thị trường.

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…

You cannot copy content of this page