Chứng nhận ISO 27001

Chứng nhận ISO/IEC 27001| SIS CERT chứng nhận ISO/IEC 27001 được công nhận IAS, IAF

Mục lục

Chứng nhận ISO 27001- Hệ thống quản lý ISMS

ISO 27001 – Chứng nhận Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin

Tiêu chuẩn ISO / IEC 27001 của Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin đảm bảo rằng tổ chức của bạn giữ các tài sản thông tin an toàn và an toàn bằng cách xây dựng cơ sở hạ tầng an ninh thông tin chống lại các nguy cơ mất mát, hư hỏng hoặc bất kỳ mối đe dọa nào khác.

Các công ty nhận chứng chỉ ISO / IEC 27001 xác nhận tính an toàn của thông tin tài chính, sở hữu trí tuệ, nhân viên, tài sản hoặc thông tin được ủy thác từ bên thứ ba đang được quản lý thành công và liên tục cải tiến theo cách tiếp cận và khuôn khổ thực tiễn tốt nhất.

Chứng nhận ISO 27001 là gì?

Chứng nhận ISO 27001 cung cấp một bộ tiêu chuẩn được yêu cầu để xây dựng và duy trì một hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) mạnh mẽ trong một tổ chức. Nếu bạn đã xây dựng một hệ thống bảo mật thông tin của mình, thì việc được chứng nhận theo các tiêu chuẩn của ISO 27001 là một lựa chọn khả thi. Chứng nhận của một bên bên ngoài độc lập là phương pháp tiêu chuẩn để thể hiện sự tuân thủ của tổ chức bạn. Đây là tiêu chuẩn bảo mật phổ biến nhất trên toàn thế giới và ISO 27001 tập trung vào an toàn dữ liệu.

Chứng nhận ISO 27001 có ý nghĩa như thế nào?

Tiêu chuẩn ISO 27001 cho phép các tổ chức đảm bảo an toàn cho dữ liệu quan trọng của họ. Các tổ chức có thể triển khai và áp dụng Chứng nhận ISO 27001- Hệ thống quản lý an toàn thông tin để giữ cho dữ liệu của khách hàng hoặc dữ liệu nội bộ của họ an toàn và bảo mật.

Chứng nhận ISO 27001 là một trong những tiêu chuẩn được các nhà cung cấp yêu cầu duy trì. Thực tế cho thấy bất kỳ tổ chức nào được chứng nhận về an toàn thông tin (ISMS) – được ưu tiên hơn các tổ chức không tuân theo các yêu cầu của ISO 27001 – Tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thông tin quốc tế.

Được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 27001- về Bảo mật dữ liệu mang lại sự tự tin khi giới thiệu hệ thống duy trì tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có của dữ liệu cho các khách hàng hiện tại và tương lai.

ISMS là gì?

Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) là một tập hợp các hành động mà một tổ chức cần thực hiện để:

 • Xác định các đối tác và mong đợi của họ từ tổ chức trong các vấn đề bảo mật thông tin.
 • Xác định những nguy cơ nào tồn tại đối với bảo mật thông tin.
 • Xác định các biện pháp kiểm soát (lá chắn) và các chiến lược cứu trợ khác để xử lý các rủi ro an toàn thông tin.
 • Đặt mục tiêu rõ ràng về những gì cần được hoàn thành với bảo mật thông tin.
 • Thực hiện tất cả các biện pháp kiểm soát và các chiến lược giảm thiểu rủi ro khác.
 • Liên tục theo dõi xem hệ thống đã thực hiện có phù hợp với các tiêu chuẩn đã đặt ra hay không.
 • Cải tiến liên tục để làm cho toàn bộ ISMS hoạt động tốt hơn.

Bộ quy tắc này có thể được ghi lại dưới dạng chiến lược, kỹ thuật và các loại báo cáo khác nhau. Chứng nhận ISO 27001 giúp duy trì các chiến lược cần thiết cho ISMS của riêng bạn.

Nội dung của tiêu chuẩn chứng nhận ISO 27001:2013

Các điều kiện bắt buộc đối với ISO 27001 được liệt kê trong tiêu chuẩn ở phần 4 đến 10 của nó – điều này ngụ ý rằng mọi điều kiện tiên quyết đó phải được thực hiện trong một tổ chức để thực hiện một ISMS.

Mô tả của các phần từ 4 đến 10 có thể được tóm tắt như sau:

Phần 4: Bối cảnh của tổ chức

Phần này nói về việc hiểu các yêu cầu của tổ chức của bạn đối với việc triển khai ISMS. Điều này bao gồm việc xác định các vấn đề bên trong và bên ngoài, mong đợi của các bên quan tâm, xác định các yêu cầu quy trình phù hợp để triển khai ISMS và xác định phạm vi của ISMS cho tổ chức của bạn.

Phần 5: Lãnh đạo

Các yêu cầu của lãnh đạo nói rằng lãnh đạo cao nhất chịu trách nhiệm và là công cụ để thực hiện ISMS. Cam kết đối với ISMS có thể được thể hiện thông qua việc xác định và truyền đạt chính sách an toàn thông tin, phân công vai trò và trách nhiệm cũng như thiết lập thông tin liên lạc hiệu quả trong toàn tổ chức.

Phần 6: Lập kế hoạch

Chức năng liên tục của ISMS cần được lên kế hoạch bởi lãnh đạo cao nhất. Cần có đánh giá về rủi ro và cơ hội của ISMS trong tổ chức. Điều này giúp xác định các mục tiêu của tổ chức và lập kế hoạch để hoàn thành.

Phần 7: Hỗ trợ

Phần hỗ trợ đề cập đến việc quản lý tất cả các nguồn lực cho ISMS. Nó bao gồm các yêu cầu về năng lực, nhận thức, giao tiếp và kiểm soát thông tin dạng văn bản (các tài liệu và hồ sơ cần thiết cho các quy trình của bạn).

Phần 8: Vận hành

Các yêu cầu vận hành liên quan đến tất cả các biện pháp kiểm soát môi trường được yêu cầu bởi các quy trình kinh doanh. Nó cũng bao gồm việc xác định các rủi ro tiềm ẩn và lập kế hoạch các ứng phó giảm thiểu trong trường hợp khẩn cấp như vậy.

Phần 9: Đánh giá kết quả

Việc xác minh ISMS của bạn được thực hiện thông qua giám sát và đo lường. Nó bao gồm đánh giá các tuân thủ về môi trường, đánh giá nội bộ và xem xét quản lý đối với ISMS của bạn.

Phần 10: Cải tiến

Phần này đề cập đến tất cả các hành động có thể được thực hiện để đảm bảo cải tiến liên tục. Nó đánh giá sự không phù hợp của quá trình và xác định các hành động khắc phục cho các quá trình.

Tiêu chuẩn ISO 27001
Tiêu chuẩn ISO 27001

14 Khu vực kiểm soát của Chứng nhận ISO 27001 là gì?

Có 14 khu vực kiểm soát an toàn thông tin được ghi trong Phụ lục A của Tiêu chuẩn ISO 27001, bao gồm các phân đoạn từ A.5 đến A.18. Các phân đoạn trải dài như sau:

Chính sách An toàn Thông tin (Phụ lục A.5)

Điều này đảm bảo rằng các chính sách do tổ chức thiết kế và thực hiện để bảo mật thông tin phù hợp với hướng thực hành an toàn thông tin của tổ chức. Các đánh giá viên giám sát chặt chẽ tài liệu về các thủ tục của tổ chức trước khi cấp chứng nhận ISO 27001.

Tổ chức An toàn Thông tin (Phụ lục A.6)

Điều này đề cập đến vai trò và trách nhiệm của lực lượng lao động và ban quản lý trong tổ chức về bảo mật thông tin.

An ninh nguồn nhân lực (Phụ lục A.7)

Điều này đảm bảo rằng nhân viên và nhà thầu của bạn được kiểm soát để thực hiện các vai trò và trách nhiệm liên quan đến các quy trình bảo mật thông tin.

Quản lý tài sản (Phụ lục A.8)

Liên quan đến việc phân loại, quản lý và bảo mật dữ liệu nhạy cảm.

Kiểm soát truy cập (Phụ lục A.9)

Điều này cung cấp hướng dẫn để quản lý kiểm soát truy cập cho nhân viên theo yêu cầu kinh doanh. Nó bao gồm quản lý quyền truy cập của người dùng, trách nhiệm của người dùng và kiểm soát quyền truy cập của hệ thống và ứng dụng.

Mật mã học (Phụ lục A.10)

Việc mã hóa dữ liệu và quản lý dữ liệu bí mật có thể được đảm bảo thông qua việc này. Nó liên quan đến việc sử dụng mật mã để bảo vệ tính bí mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có của dữ liệu.

An ninh Vật lý và Môi trường (Phụ lục A.11)

Nó đảm bảo việc bảo vệ an ninh vật lý và môi trường của một tổ chức. Nó ngăn chặn truy cập trái phép vào phần cứng, phần mềm hoặc các tệp có chứa thông tin nhạy cảm.

An ninh Vận hành (Phụ lục A.12)

Điều này đảm bảo rằng tất cả dữ liệu trong tổ chức được bảo mật bằng các bản sao lưu và các biện pháp phòng vệ cần thiết. Nó xem xét lỗ hổng kỹ thuật của hệ thống.

Bảo mật trao đổi thông tin (Phụ lục A.13)

Nó liên quan đến việc bảo mật được sử dụng để truyền thông tin trong tổ chức và với khách hàng.

Phát triển và Bảo trì Hệ thống (Phụ lục A.14)

Phần này đề cập đến các yêu cầu bảo mật của các hệ thống nội bộ của tổ chức cũng như các quá trình cung cấp dịch vụ qua mạng công cộng.

Mối quan hệ với nhà cung cấp (Phụ lục A.15)

Nó đề cập đến thỏa thuận mà tổ chức phải thực hiện với các nhà cung cấp hoặc bên thứ ba về việc xử lý thông tin do họ truy cập.

Thực hành Quản lý Sự cố An toàn Thông tin (Phụ lục A.16)

Điều này liên quan đến việc áp dụng các thực tiễn tốt nhất để ứng phó với các vấn đề bảo mật. Phân phối các vai trò và trách nhiệm quản lý bất kỳ rủi ro bảo mật nào.

Các khía cạnh an toàn thông tin của quản lý liên tục trong kinh doanh (Phụ lục A.17)

Nó đảm bảo rằng tổ chức có sẵn khuôn khổ quản lý an toàn thông tin và tính liên tục trong kinh doanh để đối phó với bất kỳ thách thức lớn nào.

Thực hành Tuân thủ (Phụ lục A.18)

Điều này liên quan đến việc xác định các yêu cầu quy định của quốc gia và ngành và đảm bảo rằng hệ thống quản lý được thiết lập một cách hiệu quả để tuân thủ các quy định đó.

Tại sao bạn cần ISMS?

Có 4 lợi ích kinh doanh cơ bản mà một tổ chức có thể đạt được khi thực hiện tiêu chuẩn bảo mật thông tin này:

Thực hiện các nghĩa vụ pháp lý: ngày càng có nhiều luật, hướng dẫn và yêu cầu quy định liên quan đến Bảo mật thông tin và may mắn thay, một phần lớn trong số đó có thể được tuân thủ bằng cách hiện thực hóa ISO 27001 – tiêu chuẩn này cung cấp cho bạn triết lý lý tưởng để tuân thủ đến trung tâm mua sắm.

Mang lại cho bạn lợi thế cạnh tranh: nếu tổ chức của bạn nhận được Chứng nhận còn các đối thủ của bạn thì không, bạn có thể có vị trí thuận lợi đối với họ tùy theo những khách hàng đặc biệt về việc bảo vệ Thông tin của họ.

Giảm chi phí cho tổ chức: ý tưởng cơ bản của Chứng nhận ISO 27001 là giữ cho các giai đoạn bảo mật không xảy ra – và mỗi lần xảy ra, dù lớn hay ít, đều tốn kém tiền bạc. Theo những dòng này, bằng cách ngăn chặn chúng, tổ chức của bạn sẽ tiết kiệm được một khoản đáng kể. Hơn nữa, điều tuyệt vời nhất – đầu tư vào ISO 27001 ISMS ít hơn nhiều so với chi phí trách nhiệm pháp lý.

Tổ chức tốt hơn: thông thường, các tổ chức đang phát triển nhanh không có cơ hội tạm dừng và mô tả các thủ tục và chiến lược của họ – kết quả là hầu hết các trường hợp, các tổ chức không có một chút ý tưởng nào về việc nên làm, khi nào và bằng cách nào ai. Bằng cách sử dụng khuôn khổ của Chứng nhận ISO 27001, tổ chức có thể giải quyết các sự cố như vậy, vì tổ chức yêu cầu ghi lại các thủ tục cơ bản của họ (ngay cả những thủ tục không liên quan đến an ninh), trao quyền cho họ để giảm bớt thời gian bị mất của công nhân.

Lợi ích của việc chứng nhận ISO / IEC 27001 cho tổ chức của bạn:

 • Cung cấp an ninh vật lý và môi trường trong tất cả các quy trình quản lý
 • Cung cấp cho bạn một lợi thế cạnh tranh
 • Giảm chi phí do giảm thiểu sự cố và đe dọa
 • Chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu của khách hàng, quy định và / hoặc các yêu cầu khác
 • Thiết lập các khu vực trách nhiệm trong toàn tổ chức
 • Truyền đạt một thông điệp tích cực tới nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan
 • Tích hợp giữa hoạt động kinh doanh và an ninh thông tin
 • Cân bằng an ninh thông tin với mục tiêu của tổ chức
 • Đưa ra những giá trị đích thực thông qua việc tăng cường các cơ hội tiếp thị

Lợi ích của việc chứng nhận ISO / IEC 27001 cho khách hàng của bạn:

 • Giữ cho khách hàng sở hữu trí tuệ và thông tin có giá trị an toàn
 • Cung cấp cho khách hàng và các bên liên quan sự tự tin trong cách bạn quản lý rủi ro
 • Bảo đảm trao đổi thông tin
 • Đảm bảo cho khách hàng rằng bạn đang đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của mình
 • Nâng cao sự hài lòng của việc cung cấp dịch vụ của bạn hoặc sản

Quy trình chứng nhận ISO 27001:2013 CỦA SIS CERT

chứng chỉ iso 27001
chứng chỉ iso 27001

Đăng ký

Khi bạn cần chứng nhận ISO 27001:2013, hãy đăng ký với chúng tôi.

Chúng tôi sẽ xem phạm vi có khả dụng với SIS hay không.

Xem xét đăng ký

Xem xét đơn đăng ký tạo hợp đồng và đánh giá viên, Đánh giá trưởng và Chuyên gia kỹ thuật phân bổ cho các cuộc đánh giá.

Quyết định số ngày làm việc.

Xem xét hợp đồng

Tạo và xem xét hợp đồng bởi bộ phận kinh doanh và kỹ thuật cho toàn bộ quá trình.

Báo giá / Thỏa thuận và nhận tiền tạm ứng

Gửi báo giá / thỏa thuận cho người nộp đơn để chấp nhận báo giá cho ISO 27001.

Đánh giá Giai đoạn I và nhận các khoản phí giai đoạn 1

Chúng tôi sẽ đánh giá Tài liệu hệ thống ISMS của bạn theo ISO 27001 và đề xuất các hành động cần thiết.

Đánh giá giai đoạn II và nhận phí giai đoạn 2

Đánh giá hệ thống và quy trình theo ISO 27001.

Đóng N.C / Quan sát và Nhận phí

Việc đóng N.C & quan sát và nhận các khoản phí đầy đủ và cuối cùng là bắt buộc để cấp chứng chỉ ISO 27001.

Cấp Giấy chứng nhận

Chứng chỉ được cấp cho một chu kỳ chứng nhận.

Chứng nhận ISO / IEC 27001 là một cuộc kiểm toán của bên thứ ba được thực hiện bởi một tổ chức chứng nhận như SIS CERT khi xác minh rằng một tổ chức tuân thủ các yêu cầu của ISO / IEC 27001, / Chứng chỉ IEC 27001. Chứng nhận này sau đó được duy trì thông qua các cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên theo lịch trình của tổ chức quản lý, với việc tái chứng nhận Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin được thực hiện trên cơ sở ba năm một lần.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn đạt được chứng chỉ ISO / IEC 27001.

Chứng nhận ISO 27001 có hiệu lực trong bao lâu sau khi được Tổ chức chứng nhận ISO chứng nhận?

Khi SIS CERT trao chứng nhận ISO 27001 cho một tổ chức, chứng chỉ đó có giá trị trong thời hạn ba năm, trong thời gian đó SISCERT sẽ thực hiện đánh giá giám sát để đánh giá xem hiệp hội có duy trì ISMS một cách thích hợp hay không và nâng cấp nó như theo yêu cầu.

SIS CERT giúp bạn đạt chứng nhận ISO 27001:2013 như thế nào?

SIS CERTIFICATION có trụ sở chính tại Plot no 1539/Sector 4, Gurugram (Haryana)-India.
Với sự hiện diện toàn cầu ở Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Albania, Armenia, UAE, Anh, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi.

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0918991146
Liên hệ nhân viên kinh doanh:
Mr. Nhất Duy: 0932321236
Ms. Quỳnh Như: 0827796518
Ms. THÚY: 0774416158
Email: info@isosig.com

Website: www.isosig.com

Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm,

Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar ( Mỹ) hoặc IRCA ( Anh)

Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất

Chúng tôi có sẵn nhiều bộ tài liệu mẫu ISO 27001:2013 với nhiều ngành giúp bạn nhanh chóng xây dựng hệ thống quản lý

Chúng tôi sẽ đào tạo cho nhân viên bạn tiếp cận đầy đủ nhất về ISO 27001:2013

Giấy chứng nhận của chúng tôi được công nhận quốc tế IAS, IAF, UKAS, được chấp nhận ở tất cả các thị trường.

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…

You cannot copy content of this page