DẤU CE CHO SẢN PHẨM XÂY DỰNG

DẤU CE CHO SẢN PHẨM XÂY DỰNG

Dấu CE cho sản phẩm xây dựng cho biết rằng một sản phẩm đã đáp ứng các yêu cầu của Quy định về Sản phẩm Xây dựng (CPR) 305/2011

Dấu CE cho sản phẩm xây dựng là gì?

Dấu CE cho các sản phẩm xây dựng cho biết rằng một sản phẩm đã đáp ứng các yêu cầu của Quy định về Sản phẩm Xây dựng (CPR) 305/2011, quy định này thiết lập các quy tắc hài hòa để tiếp thị các sản phẩm xây dựng tại Liên minh Châu Âu (EU). Dấu CE là yêu cầu pháp lý đối với hầu hết các sản phẩm xây dựng được bán ở EU và nó chứng minh rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường, cũng như bất kỳ đặc điểm hoạt động có liên quan nào khác được quy định trong CPR.

Làm thế nào để tiến hành các Yêu cầu An toàn và Sức khỏe Thiết yếu (EHSR) đối với các sản phẩm xây dựng?

Quy định về Sản phẩm Xây dựng (CPR) 305/2011 thiết lập các Đặc điểm Cơ bản mà các sản phẩm xây dựng phải đáp ứng để đảm bảo rằng chúng an toàn, lành mạnh và hoạt động như mong đợi. Để đảm bảo đáp ứng các Đặc điểm cơ bản này, nhà sản xuất phải tuân thủ các Yêu cầu về an toàn và sức khỏe cơ bản (EHSR) được nêu trong Phụ lục I của CPR.

Để tiến hành EHSR cho các sản phẩm xây dựng, nhà sản xuất phải:

1. Xác định các Đặc điểm Thiết yếu của sản phẩm và đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các Đặc điểm đó.

2. Xác định các EHSR liên quan áp dụng cho sản phẩm.

3. Đánh giá các rủi ro liên quan đến sản phẩm và thực hiện các biện pháp để loại bỏ hoặc giảm thiểu chúng.

4. Kiểm tra sản phẩm để chứng minh rằng sản phẩm đáp ứng các EHSR và Đặc điểm cơ bản có liên quan.

5. Biên soạn tài liệu kỹ thuật bao gồm thông tin về sản phẩm, Đặc điểm cơ bản, EHSR, đánh giá rủi ro và kết quả kiểm tra.

6. Lập Tuyên bố về Hiệu suất (DoP) bao gồm thông tin về sản phẩm, nhà sản xuất, Đặc điểm Cơ bản và kết quả kiểm tra.

7. Gắn dấu CE vào sản phẩm và cấp DoP.

Điều quan trọng cần lưu ý là nhà sản xuất chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sản phẩm xây dựng đáp ứng EHSR và Đặc điểm cơ bản, đồng thời việc tuân thủ CPR được Cơ quan thông báo xác minh trong một số trường hợp nhất định.

Mẫu đánh giá rủi ro cho các sản phẩm xây dựng?

Đây là một mẫu để tiến hành đánh giá rủi ro cho các sản phẩm xây dựng:

1. Nhận diện mối nguy: a. Mối nguy vật lý b. Mối nguy hóa học c. Mối nguy sinh học d. Nguy cơ bức xạ e. Mối nguy cơ học f. Nguy hiểm về điện g. Nguy cơ cháy nổ h. Mối nguy hiểm về tiếng ồn và độ rung i. Các mối nguy hiểm khác

2. Xác định ai có thể bị hại và làm thế nào: a. Người sử dụng sản phẩm b. Nhân viên bảo trì c. Những công nhân khác ở gần sản phẩm d. Thành viên của công chúng

3. Đánh giá rủi ro và quyết định các biện pháp phòng ngừa: a. Đánh giá khả năng xảy ra và mức độ nghiêm trọng của tác hại b. Xác định những biện pháp cần thực hiện để giảm nguy cơ gây hại c. Xem xét các thiết kế hoặc giải pháp thay thế để loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro d. Lập hồ sơ đánh giá và kết luận

4. Ghi lại những phát hiện của bạn: a. Ghi lại các mối nguy đã xác định, rủi ro mà chúng gây ra và các bước thực hiện để giảm thiểu những rủi ro đó b. Bao gồm thông tin sản phẩm có liên quan, chẳng hạn như thông số kỹ thuật, bản vẽ và sơ đồ c. Luôn cập nhật tài liệu và có sẵn để xem xét

5. Rà soát và sửa đổi đánh giá rủi ro thường xuyên: a. Thường xuyên xem xét đánh giá rủi ro để đảm bảo rằng nó luôn cập nhật và phù hợp b. Sửa đổi đánh giá khi cần thiết dựa trên những thay đổi trong sản phẩm, môi trường hoặc các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến rủi ro liên quan đến sản phẩm.

Lưu ý: Đây là mẫu chung và các yêu cầu cụ thể về đánh giá rủi ro có thể khác nhau tùy thuộc vào loại sản phẩm xây dựng và các quy định hiện hành.

Mẫu tài liệu kỹ thuật cho các sản phẩm xây dựng?

Tài liệu Kỹ thuật cho Sản phẩm Xây dựng theo Quy định về Sản phẩm Xây dựng (CPR) 305/2011 phải bao gồm các thông tin sau:

1. Mô tả sản phẩm xây lắp bao gồm mục đích sử dụng, loại sản phẩm, hạng mục mục đích sử dụng

2. Thông tin về nhà sản xuất, bao gồm tên và địa chỉ, thông tin liên hệ và số nhận dạng

3. Thông tin về quy trình đánh giá sự phù hợp được sử dụng, bao gồm cả nhận dạng của cơ quan được thông báo nếu có

4. Xác định tiêu chuẩn hài hòa hoặc các thông số kỹ thuật khác được sử dụng để đánh giá sự phù hợp

5. Thiết kế và sản xuất bản vẽ, sơ đồ hoặc mô tả

6. Mô tả các đặc tính và tính năng của sản phẩm xây dựng, bao gồm các báo cáo và kết quả thử nghiệm

7. Hướng dẫn lắp đặt, sử dụng, bảo dưỡng và thải bỏ sản phẩm xây dựng

8. Thông tin về các biện pháp được thực hiện để đảm bảo chất lượng sản phẩm xây dựng và tuân thủ EHSR và các yêu cầu liên quan khác

9. Thông tin nhận dạng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm xây dựng

10. Thông tin về bao bì và nhãn mác của sản phẩm xây dựng, bao gồm mọi cảnh báo hoặc lưu ý cần thiết.

Tài liệu Kỹ thuật phải được chuẩn bị bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ chính thức của Liên minh Châu Âu, tùy thuộc vào thị trường nơi sản phẩm xây dựng dự định được đặt. Không có mẫu cụ thể cho Tài liệu kỹ thuật cho các sản phẩm xây dựng, nhưng nó phải được tổ chức tốt, dễ điều hướng và bao gồm tất cả các thông tin bắt buộc được liệt kê ở trên

Bản Tuyên bố Hợp chuẩn (DoC) cho các sản phẩm xây dựng

Mẫu Tuyên bố về sự phù hợp (DoC) cho các sản phẩm xây dựng có thể bao gồm các thông tin sau:

1. Nhận dạng sản phẩm: Tên, số kiểu và bất kỳ thông tin nhận dạng có liên quan nào khác của sản phẩm xây dựng.

2. Thông tin về nhà sản xuất: Tên và địa chỉ đầy đủ của nhà sản xuất hoặc đại diện được ủy quyền.

3. Tham chiếu đến quy định hiện hành: Tham chiếu đến quy định hoặc chỉ thị hiện hành mà sản phẩm tuân thủ (trong trường hợp này là Quy định về sản phẩm xây dựng (CPR) 305/2011).

4. Mô tả quy trình đánh giá sự phù hợp: Mô tả quy trình đánh giá sự phù hợp được sử dụng để đánh giá sự phù hợp của sản phẩm.

5. Tham chiếu đến tiêu chuẩn hài hòa: Danh sách các tiêu chuẩn hài hòa hoặc thông số kỹ thuật được sử dụng trong quy trình đánh giá sự phù hợp.

6. Đặc điểm hiệu suất: Tóm tắt các đặc điểm thiết yếu và hiệu suất của sản phẩm, cũng như kết quả của quy trình đánh giá sự phù hợp.

7. Xác định người ký: Tên và chức vụ của người ký vào bản tuyên bố thay mặt cho nhà sản xuất hoặc đại diện được ủy quyền.

8. Ngày, nơi cấp: Ngày, nơi cấp tờ khai.

9. Thông tin bổ sung: Mọi thông tin bổ sung có thể liên quan đến sản phẩm hoặc đánh giá sự phù hợp.

Lưu ý: Nội dung và định dạng chính xác của DoC có thể khác nhau tùy thuộc vào các yêu cầu cụ thể của quy định hoặc chỉ thị áp dụng cho sản phẩm.

Đưa ra bài kiểm tra và câu trả lời cho các sản phẩm xây dựng?

Câu hỏi:

1. Dấu CE cho sản phẩm xây dựng là gì?

2. Làm thế nào để tiến hành các Yêu cầu An toàn và Sức khỏe Thiết yếu (EHSR) đối với các sản phẩm xây dựng?

3. Nhà sản xuất có thể tự công bố sản phẩm xây dựng của mình phù hợp với Quy định về sản phẩm xây dựng (CPR) không?

4. Vai trò của cơ quan được thông báo trong quy trình chứng nhận sản phẩm xây dựng là gì?

5. Chứng nhận CE cho sản phẩm xây dựng cần những giấy tờ gì?

câu trả lời:

1. Dấu CE cho các sản phẩm xây dựng cho biết rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu thiết yếu về sức khỏe và an toàn (EHSR) của Quy định về Sản phẩm Xây dựng (CPR) 305/2011.

2. Các Yêu cầu An toàn và Sức khỏe Thiết yếu (EHSR) đối với các sản phẩm xây dựng phải được thực hiện bằng cách xác định mục đích sử dụng của sản phẩm và các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến sản phẩm, sau đó thiết kế và thử nghiệm sản phẩm để giảm thiểu những rủi ro đó.

3. Không, nhà sản xuất không thể tự công bố sản phẩm xây dựng của mình phù hợp với CPR. Họ phải có được chứng nhận của bên thứ ba từ một cơ quan được thông báo hoặc sử dụng Đánh giá Kỹ thuật Châu Âu (ETA) do Cơ quan Đánh giá Kỹ thuật (TAB) cấp.

4. Vai trò của cơ quan được thông báo trong quy trình chứng nhận sản phẩm xây dựng là đánh giá sự phù hợp của sản phẩm với CPR bằng cách xác minh rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu thiết yếu về sức khỏe và an toàn (EHSR) và nhà sản xuất đã đáp ứng các yêu cầu đối với đánh giá sự phù hợp của sản phẩm.

5. Các tài liệu cần thiết để đạt được chứng nhận dấu CE cho các sản phẩm xây dựng bao gồm Tuyên bố về hiệu suất (DoP), Tài liệu kỹ thuật và bằng chứng đánh giá sự phù hợp của cơ quan được thông báo hoặc Cơ quan đánh giá kỹ thuật (TAB) nếu được yêu cầu.

Đại diện Việt Nam: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918991146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Ms. QUỲNH NHƯ: 0827796518

Ms. THÚY: 0774416158

Email: info@isosig.com Website: www.isosig.com

Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm, Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar ( Mỹ) hoặc IRCA ( Anh). Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…

You cannot copy content of this page