CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

SIS CERT cung cấp dịch vụ đánh giá và chứng nhận trên nguyên tắc đáng tin cậy và tạo giá trị gia tăng.

Chúng tôi đạt được điều này bằng cách đảm bảo

Tính công bằng và tính khách quan

Nhân sự có đủ năng lực

Giải quyết khiếu nại tốt

Chúng tôi tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế và đảm bảo không có xung đột lợi ích trong các quyết định chứng nhận của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ định kỳ xem xét chính sách này để luôn phù hợp.

You cannot copy content of this page