ISO 4047:1977 XÁC ĐỊNH TRO SUNPHAT VÀ TRO SUNPHAT HÓA KHÔNG HÒA TAN TRONG NƯỚC

Da – Xác định tro sunphat hoá tổng và tro sunphat hoá không hoà tan trong nước

Để xác định hàm lượng khoáng tổng số, ví dụ trong khuôn khổ phân tích da hoàn chỉnh, các chất vô cơ có thể được xác định bằng tính toán hoặc xác định riêng biệt. Nguyên tắc bao gồm quá trình cacbon hóa da sau đó được xử lý bằng axit sulfuric và tro hóa trong một cái chén mở. Phương pháp này có thể áp dụng cho tất cả các loại da.
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định tro tổng số sunfat hóa và tro không tan trong nước được sunfat hóa của da thuộc.
Phương pháp này có thể áp dụng cho tất cả các loại da.

You cannot copy content of this page