Làm sao để thiết lập chính sách và mục tiêu theo ISO 22000:2018?

Làm sao để thiết lập chính sách và mục tiêu theo ISO 22000:2018?

ISO 22000:2018 là tiêu chuẩn cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, quy định các yêu cầu để các tổ chức trong ngành thực phẩm đảm bảo an toàn cho các sản phẩm thực phẩm mà họ sản xuất. Để thiết lập các chính sách và mục tiêu liên quan đến lãnh đạo và cam kết theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018, một tổ chức nên tuân theo các bước sau:

 1. Phát triển chính sách an toàn thực phẩm: Ban lãnh đạo của tổ chức nên thiết lập và thông báo chính sách an toàn thực phẩm phản ánh cam kết của tổ chức đối với an toàn thực phẩm. Chính sách an toàn thực phẩm nên phù hợp với mục đích và bối cảnh của tổ chức, và nên được định kỳ xem xét và cập nhật khi cần thiết.
 2. Định nghĩa mục tiêu an toàn thực phẩm: Tổ chức nên thiết lập các mục tiêu an toàn thực phẩm có thể đo lường được và phù hợp với chính sách an toàn thực phẩm. Những mục tiêu này nên dựa trên đánh giá rủi ro của tổ chức, xem xét các nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan.
 3. Thông báo chính sách và mục tiêu: Tổ chức nên thông báo chính sách và mục tiêu an toàn thực phẩm cho tất cả nhân viên và các bên liên quan, đảm bảo chúng được hiểu và triển khai trên toàn bộ tổ chức.
 4. Cung cấp nguồn lực: Tổ chức nên cung cấp các nguồn lực cần thiết, bao gồm nhân lực, đào tạo, cơ sở hạ tầng và thiết bị, để đảm bảo chính sách và mục tiêu an toàn thực phẩm có thể được đạt được.
 5. Giám sát và đánh giá hiệu suất: Tổ chức nên giám sát và đo lường hiệu suất an toàn thực phẩm của mình theo các mục tiêu an toàn thực phẩm, và định kỳ xem xét hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Kết quả của những đánh giá này nên được sử dụng để cải thiện chính sách và mục tiêu an toàn thực phẩm.
 6. Cải tiến liên tục: Tổ chức nên liên tục cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của mình bằng cách thực hiện các hành động phù hợp để giải quyết bất kỳ không phù hợp nào, ngăn chặn sự tái phát của không phù hợp.

Ví dụ về chính sách an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2018

Dưới đây là một số ví dụ về các chính sách mà một tổ chức trong ngành thực phẩm có thể thiết lập theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018:

Tuyên bố chính sách an toàn thực phẩm: Tổ chức của chúng tôi cam kết sản xuất các sản phẩm thực phẩm an toàn và chất lượng cao, đáp ứng hoặc vượt qua mong đợi của khách hàng và tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý và quy định liên quan.

Chính sách HACCP: Tổ chức của chúng tôi đã triển khai một hệ thống HACCP (Phân tích mối nguy hiểm và Điểm kiểm soát quan trọng) để xác định, đánh giá và kiểm soát các mối nguy hiểm về an toàn thực phẩm tại tất cả các giai đoạn của quy trình sản xuất thực phẩm.

Chính sách kiểm soát chất gây dị ứng: Tổ chức của chúng tôi đã thiết lập các thủ tục để xác định, kiểm soát và đánh dấu các chất gây dị ứng trong sản phẩm thực phẩm của chúng tôi, để đảm bảo chúng an toàn cho tất cả các người tiêu dùng.

Chính sách quản lý nhà cung cấp: Tổ chức của chúng tôi đã triển khai một chương trình quản lý nhà cung cấp để đảm bảo rằng các nhà cung cấp của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu an toàn thực phẩm của chúng tôi và được theo dõi và kiểm tra định kỳ.

Chính sách vệ sinh nhân viên: Tổ chức của chúng tôi đã thiết lập các quy trình vệ sinh và vệ sinh cho nhân viên để ngăn ngừa sự ô nhiễm của sản phẩm thực phẩm của chúng tôi.

Chính sách theo dõi nguồn gốc sản phẩm: Tổ chức của chúng tôi đã thiết lập một hệ thống theo dõi nguồn gốc sản phẩm để cho phép xác định sản phẩm một cách nhanh chóng và chính xác, trong trường hợp xảy ra bất kỳ vấn đề an toàn nào.

Những chính sách này nên được phát triển sau khi tham khảo ý kiến của các bên liên quan, bao gồm cấp quản lý cao nhất, nhân viên và khách hàng, và nên được truyền đạt rõ ràng đến tất cả các bên liên quan.

Ví dụ về mục tiêu an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2018

Dưới đây là một số mục tiêu mà một tổ chức trong ngành công nghiệp thực phẩm có thể thiết lập theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018:

 1. Giảm số lượng sản phẩm thu hồi do vấn đề an toàn thực phẩm đi 20% trong năm tới.
 2. Tăng tỷ lệ nhà cung cấp đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm từ 80% lên 90% trong hai năm tới.
 3. Giảm số lượng khiếu nại của khách hàng liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm đi 30% trong sáu tháng tới.
 4. Tăng nhận thức của nhân viên về các thủ tục và chính sách an toàn thực phẩm thông qua các chương trình đào tạo, với mục tiêu đào tạo 100% nhân viên trong năm tới.
 5. Nâng cao hiệu quả của hệ thống HACCP bằng cách tiến hành kiểm toán nội bộ ít nhất hai lần một năm và giải quyết bất kỳ sự không phù hợp nào được xác định.
 6. Tăng tần suất vệ sinh và khử trùng thiết bị để giảm rủi ro bị nhiễm, với mục tiêu là vệ sinh và khử trùng hàng ngày tất cả thiết bị.
 7. Nâng cao hệ thống truy xuất để cho phép xác định sản phẩm nhanh chóng và chính xác, bằng cách triển khai một hệ thống nhãn mới với một bộ nhận dạng duy nhất cho mỗi sản phẩm.

Các mục tiêu này nên được cụ thể hóa, có thể đo lường được, đạt được, liên quan đến lĩnh vực, và có hạn thời gian (SMART), và nên được dựa trên chính sách an toàn thực phẩm của tổ chức, đánh giá rủi ro và nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan. Tổ chức nên thường xuyên theo dõi và đo lường hiệu suất của mình đối với các mục tiêu này và thực hiện các hành động thích hợp để đạt được chúng.

You cannot copy content of this page