1
Bạn cần hỗ trợ?

CHỨNG NHẬN ISO 13485

Chứng nhận ISO 13485:2016 - Hệ thống quản lý chất lượng thiết bị y tế Chứng nhận ISO 13485:2016 giúp cho tổ chức tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín với chứng nhận được công nhận quốc tế IAS Hoa Kỳ.

ISO 13485 LÀ GÌ

ISO 13485: 2016 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng khi một tổ chức cần chứng minh khả năng cung cấp các thiết bị y tế và các dịch vụ liên quan đáp ứng được khách hàng và các yêu cầu về quy định hiện hành. Các tổ chức như vậy có thể tham gia vào một hoặc nhiều giai đoạn của vòng đời, bao gồm thiết kế và phát triển, sản xuất, lưu trữ và phân phối, lắp đặt hoặc phục vụ thiết bị y tế và thiết kế và phát triển hoặc cung cấp các hoạt động liên quan (ví dụ như hỗ trợ kỹ thuật). Chứng nhận ISO 13485: 2016 cũng có thể được sử dụng bởi các nhà cung cấp hoặc các bên bên ngoài cung cấp sản phẩm, bao gồm các dịch vụ liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng cho các tổ chức như vậy.

Yêu cầu của tiêu chuẩn chứng nhận ISO 13485: 2016 áp dụng cho các tổ chức không phân biệt kích thước và không phân biệt loại trừ trường hợp được nêu rõ ràng. Bất cứ khi nào yêu cầu được xác định khi áp dụng cho các thiết bị y tế, các yêu cầu áp dụng như nhau cho các dịch vụ liên quan do tổ chức cung cấp.

Các quy trình theo yêu cầu của chứng nhận ISO 13485: 2016 áp dụng cho tổ chức, nhưng không do tổ chức thực hiện, là trách nhiệm của tổ chức và được ghi nhận trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức bằng cách giám sát, duy trì và kiểm soát quy trình.

Nếu các yêu cầu quy định hiện hành cho phép loại trừ kiểm soát thiết kế và phát triển, điều này có thể được sử dụng như là một minh chứng cho sự loại trừ của chúng từ hệ thống quản lý chất lượng. Những yêu cầu về quy định này có thể cung cấp các cách tiếp cận thay thế cần được đề cập trong hệ thống quản lý chất lượng. Trách nhiệm của tổ chức là đảm bảo rằng các tuyên bố về sự phù hợp với tiêu chuẩn chứng nhận ISO 13485: 2016 phản ánh bất kỳ sự kiểm soát thiết kế và phát triển nào.

Nếu bất kỳ yêu cầu nào trong các khoản 6, 7 hoặc 8 của ISO 13485: 2016 không được áp dụng do các hoạt động do tổ chức thực hiện hoặc tính chất của thiết bị y tế mà hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng thì tổ chức đó không cần phải bao gồm một yêu cầu trong hệ thống quản lý chất lượng. Đối với bất kỳ điều khoản nào được xác định là không áp dụng, tổ chức ghi lại sự giải thích như mô tả trong mục 4.2.2.

BÁO GIÁ CHỨNG NHẬN

BẤM MUA HÀNG

Chính sách hủy đánh giá

Nếu cuộc đánh giá hủy bỏ, quý khách hàng phải gửi thông báo đến SIS bằng văn bản trước ngày đánh giá trước 31 ngày, quý khách hàng sẽ chịu trách nhiệm trả 10% chi phí đánh giá nếu thông báo hủy bỏ trước ngày đánh giá 15-30 ngày; nếu thông báo cuộc đánh giá hủy từ 7-15 ngày quý khách hàng sẽ phải chịu chi trả 50% chi phí đánh giá, và 100% chi phí đánh giá sẽ được áp dụng cho việc hủy bỏ là dưới 7 ngày.

 • Bước 1: Nộp đơn đăng ký
 • Bước 2:  Chấp nhận đơn đăng ký, báo giá và ký hợp đồng
 • Bước 3: Xem xét tài liệu
 • Bước 4: Đánh giá giai đoạn 1, kiểm tra tài liệu
 • Bước 5: Đánh giá chứng nhận
 • Bước 6: Ban hành chứng chỉ nếu không có NC, hoặc đã khắc phục các NC trong 8 tuần
 • Bước 7: Đánh giá giám sát lần 1 và lần 2
 • Bước 8: Tái chứng nhận sau 3 năm
 1. Đơn đăng ký chứng nhận
 2. Phiếu yêu cầu hành động khắc phục
 3. Quy định chứng nhận
 4. Quy định sử dụng logo, dấu hiệu chứng nhận
 5. Mẫu chứng nhận
 6. Logo chứng nhận

Chúng tôi được tổ chức công nhận IAS công nhận đủ năng lực chứng nhận ISO 13485:2016.

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức công nhận IAS

Phạm vi công nhận

Kinh doanh 1: 0918.99.11.46- Ms.Dung Kinh doanh 2: 0918.92.91.32- Mr. Bon