1
Bạn cần hỗ trợ?

ĐÀO TẠO ISO 14001

Đào tạo ISO 14001 Quản lý môi trường Học cách để gia tăng hiệu quả nguồn lực, giảm chất thải, giảm chi phí...

Category:

Đào tạo ISO 14001 Quản lý môi trường

ISO 14001 là gì?

ISO 14001 là một tiêu chuẩn quốc tế được công nhận rộng rãi trong đó quy định các yêu cầu cho các tổ chức muốn nâng cao hiệu quả hoạt động môi trường và tăng hiệu quả hoạt động. Nền tảng ISO 14001 sẽ giúp các tổ chức quản lý quá trình ngắn hạn và dài hạn thông qua việc sử dụng các nguồn lực hiệu quả, sẽ có tác động tích cực đến môi trường.

Tại sao quản lý môi trường quan trọng cho bạn?

Mọi tổ chức, bất kể quy mô hay ngành nghề nào nên có ưu tiên quản lý môi trường. Các vấn đề bao gồm thay đổi khí hậu, sự suy giảm tầng ôzôn, ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất và nước ngầm, và việc xử lý chất thải nguy hại phải là mối quan tâm chính của các chính phủ, các ngành công nghiệp và công chúng nói chung. ISO 14001 cung cấp hướng dẫn về cách thiết lập các chính sách và thủ tục, điều này sẽ dẫn đến hiệu quả môi trường tốt hơn. Các chính sách này sẽ giúp bạn duy trì và kiểm soát các tác động môi trường và tuân thủ pháp luật.

Bằng cách chứng nhận ISO 14001, bạn sẽ chứng minh với khách hàng và các bên liên quan rằng bạn biết về các nghĩa vụ về môi trường. Hơn nữa, bạn sẽ được thực hiện một hệ thống không chỉ làm giảm tác động môi trường mà còn làm giảm chi phí và tăng hiệu quả trong tổ chức. Với ISO 14001, tổ chức của bạn sẽ đạt được sự công nhận trên toàn thế giới, cho phép bạn phát triển kinh doanh một cách bền vững.

Lợi ích của Quản lý môi trường ISO 14001

Đạt được chứng nhận ISO 14001 bạn sẽ:

 • Cải thiện cơ hội nghề nghiệp của bạn trong ngành công nghiệp môi trường
 • Giảm thiểu tác động môi trường
 • Nâng cao nhận thức về môi trường trong tổ chức
 • Giảm chi phí và sản xuất chất thải của tổ chức
 • Nâng cao trình độ và tính toàn vẹn của tổ chức
 • Tăng lợi nhuận

Làm thế nào tôi bắt đầu với đào tạo ISO 14001?

Được chứng nhận ISO 14001 là một yếu tố then chốt, mà các khách hàng đang đặt trọng tâm vào việc kinh doanh. Đó là lý do tại sao các khoá học được công nhận của TNV cung cấp cho bạn các phương pháp và công cụ tốt nhất về cách cải thiện hiệu suất môi trường của bạn và đồng thời tăng lợi nhuận của bạn.

Liên hệ với chúng tôi để bắt đầu với bước đầu tiên:

Mr. Tam: 0932023406

Email: Tamvan68@gmail.com

Các khóa đào tạo của TNV

Tìm hiểu thêm về Hệ thống Quản lý Môi trường bằng cách tham dự các khóa đào tạo của TNV về ISO 14001. Kiểm tra các khóa học đào tạo bên trên và tìm một khóa phù hợp với bạn nhất.

Giới thiệu ISO 14001

Tại sao bạn tham gia?

Khóa đào tạo giới thiệu về ISO 14001 giúp bạn hiểu được các khái niệm cơ bản về Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS).

Bằng cách tham dự khóa học Giới thiệu về ISO 14001, bạn sẽ hiểu tầm quan trọng của một Hệ thống Quản lý Môi trường và những lợi ích mà các doanh nghiệp, xã hội và các chính phủ có thể đạt được.

Ai nên tham gia?

 • Các cá nhân quan tâm đến Quản lý Môi trường
 • Các cá nhân muốn tìm hiểu kiến thức về các quy trình chính của Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS)

Mục tiêu đào tạo

 • Hiểu được các khái niệm, cách tiếp cận, phương pháp và kỹ thuật được sử dụng để thực hiện Hệ thống Quản lý Môi trường
 • Hiểu được các yếu tố cơ bản của Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS)

Yêu cầu tiên quyết

Không

Chương trình đào tạo

Ngày 1: Giới thiệu khái niệm về Hệ thống quản lý Môi trường (EMS) theo yêu cầu của ISO 14001

Ngày 2: Triển khai Hệ thống quản lý môi trường theo yêu cầu của ISO 14001

Liên hệ với chúng tôi để bắt đầu với bước đầu tiên:

Mr. Tam: 0932023406

Email: Tamvan68@gmail.com

Đánh giá viên nội bộ ISO 14001

Tại sao bạn tham dự??

Đào tạo Đánh giá viên nội bộ ISO 14001 cho phép bạn phát triển chuyên môn cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS) bằng cách áp dụng các nguyên tắc, thủ tục và kỹ thuật đánh giá được công nhận rộng rãi.

Trong quá trình đào tạo này, bạn sẽ có được kiến thức và kỹ năng để lập kế hoạch và thực hiện đánh giá nội bộ. Dựa trên các bài tập thực hành, bạn sẽ có thể làm chủ các kỹ thuật đánh giá và trở nên có đủ năng lực để quản lý chương trình đánh giá, nhóm đánh giá.

Với Chứng chỉ Đánh giá viên nội bộ của TNV, bạn sẽ chứng minh rằng bạn có khả năng và năng lực để đánh giá các tổ chức dựa trên thực tiễn tốt nhất.

Ai nên tham dự?

 • Đánh giá viên mong muốn đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS)
 • Các nhà quản lý hoặc các chuyên gia tư vấn muốn tìm hiểu quá trình kiểm toán hệ thống quản lý môi trường
 • Cá nhân có trách nhiệm duy trì sự phù hợp với yêu cầu của EMS
 • Chuyên gia tư vấn Quản lý Môi trường

Mục tiêu học tập

 • Hiểu được các hoạt động của Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS) dựa trên ISO 14001
 • Hiểu được vai trò của đánh giá viên trong việc: lập kế hoạch, lãnh đạo và theo dõi kiểm toán hệ thống quản lý theo ISO 19011
 • Tìm hiểu cách giải thích các yêu cầu của ISO 14001 trong bối cảnh của một cuộc đánh giá EMS
 • Có được năng lực của đánh giá viên để: lập kế hoạch đánh giá, hướng dẫn đánh giá, báo cáo dự thảo, và theo dõi đánh giá theo ISO 19011

Phương pháp đào tạo

 • Việc đào tạo này dựa trên lý thuyết và thực tiễn tốt nhất được sử dụng trong đánh giá EMS
 • Các buổi thuyết trình được minh họa bằng các ví dụ dựa trên các case studies
 • Các bài tập thực hành được dựa trên một nghiên cứu tình huống bao gồm các trò chơi nhập vai và thảo luận

Yêu cầu tiên quyết

Hiểu biết cơ bản về ISO 14001

Chương trình đào tạo

Ngày 1: Giới thiệu Hệ thống quản lý môi trường (EMS) và ISO 14001
Ngày 2: Các nguyên tắc đánh giá, chuẩn bị và thực hiện một cuộc đánh giá

Liên hệ với chúng tôi để bắt đầu với bước đầu tiên:

Mr. Tam: 0932023406

Email: Tamvan68@gmail.com

Đánh giá viên trưởng ISO 14001

Tại sao bạn tham dự?

Đào tạo Đánh giá viên trưởng ISO 14001 cho phép bạn phát triển chuyên môn cần thiết để thực hiện đánh giá Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS) bằng cách áp dụng các nguyên tắc, thủ tục và kỹ thuật đánh giá được công nhận rộng rãi.

Trong quá trình đào tạo này, bạn sẽ có được kiến thức và kỹ năng để lập kế hoạch và thực hiện đánh giá nội bộ và bên ngoài theo quy trình chứng nhận ISO 19011 và ISO / IEC 17021-1. Dựa trên các bài tập thực hành, bạn sẽ có thể làm chủ các kỹ thuật đánh giá và trở nên có đủ năng lực để quản lý chương trình đánh giá, nhóm đánh giá, giao tiếp với khách hàng và giải quyết xung đột.

Với Chứng chỉ Đánh giá viên trưởng của TNV, bạn sẽ chứng minh rằng bạn có khả năng và năng lực để đánh giá các tổ chức dựa trên thực tiễn tốt nhất.

Ai nên tham dự?

 • Đánh giá viên mong muốn đánh giá Chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS)
 • Các nhà quản lý hoặc các chuyên gia tư vấn muốn tìm hiểu quá trình đánh giá hệ thống quản lý môi trường
 • Cá nhân có trách nhiệm duy trì sự phù hợp với yêu cầu của EMS
 • Các chuyên gia kỹ thuật đang tìm kiếm sự chuẩn bị cho kiểm toán Hệ thống Quản lý Môi trường
 • Chuyên gia tư vấn Quản lý Môi trường

Mục tiêu học tập

 • Hiểu được các hoạt động của Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS) dựa trên ISO 14001
 • Nhận thức được sự tương quan giữa ISO 14001, ISO 14040 và các tiêu chuẩn khác và khung quy định
 • Hiểu được vai trò của đánh giá viên trong việc: lập kế hoạch, lãnh đạo và theo dõi đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011
 • Tìm hiểu cách lãnh đạo nhóm đánh giá và đánh giá
 • Tìm hiểu cách giải thích các yêu cầu của ISO 14001 trong bối cảnh của một cuộc đánh giá EMS
 • Có được năng lực của đánh giá viên để: lập kế hoạch đánh giá, hướng dẫn đánh giá, báo cáo dự thảo, và theo dõi đánh giá theo ISO 19011

Phương pháp đào tạo

 • Việc đào tạo này dựa trên lý thuyết và thực tiễn tốt nhất được sử dụng trong đánh giá EMS
 • Các buổi thuyết trình được minh họa bằng các ví dụ dựa trên các case studies
 • Các bài tập thực hành được dựa trên một nghiên cứu tình huống bao gồm các trò chơi nhập vai và thảo luận
 • Bài kiểm tra thực hành tương tự như kỳ thi chứng chỉ

Yêu cầu tiên quyết

Hiểu biết cơ bản về ISO 14001 và hiểu biết toàn diện về các nguyên tắc đánh giá.

Chương trình đào tạo

Ngày 1: Giới thiệu Hệ thống quản lý môi trường (EMS) và ISO 14001
Ngày 2: Các nguyên tắc đánh giá, chuẩn bị và thực hiện một cuộc đánh giá
Ngày 3: Các hoạt động đánh giá hiện trường
Ngày 4: Kết thúc đánh giá
Ngày 5: Thi cấp chứng chỉ

Liên hệ với chúng tôi để bắt đầu với bước đầu tiên:

Mr. Tam: 0932023406

Email: Tamvan68@gmail.com

Leave a Reply

[institute_enquiry_form]
Kinh doanh 1: 0918.99.11.46- Ms.Dung Kinh doanh 2: 0918.92.91.32- Mr. Bon