THIẾT LẬP MỤC TIÊU AN TOÀN THỰC PHẨM NHƯ THẾ NÀO?

THIẾT LẬP MỤC TIÊU AN TOÀN THỰC PHẨM NHƯ THẾ NÀO?

Thiết lập mục tiêu an toàn thực phẩm như thế nào?

Mục tiêu an toàn thực phẩm là những mục tiêu mà doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm đặt ra xung quanh việc sản xuất và cung cấp thực phẩm an toàn và phù hợp cho khách hàng. Chúng được xem là nguyên tắc định hướng dẫn để bạn xây dựng kế hoạch thực hiện an toàn thực phẩm của mình hướng theo. Mỗi chính sách mà bạn phát triển cho việc kinh doanh thực phẩm của bạn phải có một mục tiêu liên quan đến an toàn thực phẩm (và chất lượng).

Phát triển các mục tiêu SMART

Giống như bất kỳ loại mục tiêu kinh doanh nào, các mục tiêu về an toàn thực phẩm phải được phát triển theo thuật ngữ SMART. Mục tiêu SMART là Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely (cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, thực tế và có thời hạn). Bạn có thể phát triển các mục tiêu của công ty hoặc thu hẹp xuống các phòng ban riêng lẻ trong kinh doanh thực phẩm của bạn. Bất cứ khi nào bạn viết các mục tiêu an toàn thực phẩm cho việc kinh doanh thực phẩm của bạn luôn kiểm tra xem chúng có bao gồm 5 khía cạnh này không.

  • Cụ thể cho việc kinh doanh thực phẩm của bạn. Sử dụng dữ liệu kinh doanh của bạn và nhắm mục tiêu đến các lĩnh vực cải tiến cho doanh nghiệp của bạn.
  • Các mục tiêu về an toàn thực phẩm có thể đo lường – bạn sẽ có thể xác định sự tuân thủ mục tiêu của mình thông qua một số loại chỉ số đo lường. Điều này có nghĩa là bạn cần liên kết các mục tiêu thực tế. Tôi luôn thấy rằng có mục tiêu số liệu giúp bạn không chỉ báo cáo về tiến độ mà còn thúc đẩy đội xử lý thực phẩm đạt được mục đích mong muốn.
  • Có thể đạt được. Không thể viết một mục tiêu mà sẽ không bao giờ đạt được. Luôn luôn bắt đầu các mục tiêu nhỏ và có thể đạt được. Bạn có nhiều khả năng thành công theo cách này.
  • Các mục tiêu thực tế gắn chặt với mục tiêu an toàn thực phẩm của bạn có thể đạt được. Họ cần phải thực tế đối với kinh doanh thực phẩm của bạn chứ không phải của người khác.
  • Thời hạn đạt mục tiêu thúc đẩy chúng ta đạt được kết quả. Tất cả các mục tiêu nên có một khoảng thời gian nếu không có gì không bao giờ được thực hiện. Hạn chế thời gian là chất xúc tác cho thành tích mục tiêu. Chỉ cần nhớ rằng “ngày mai không bao giờ đến”.

Hình minh họa: thiết lập mục tiêu an toàn thực phẩm – chứng nhận haccp

Trao đổi thông tin với nhóm của bạn

Một khi các mục tiêu về an toàn thực phẩm đã được phát triển, đảm bảo rằng chúng được thông báo cho tất cả các nhân viên có liên quan. Truyền thông có thể được dễ dàng như hiển thị các mục tiêu an toàn thực phẩm trên bảng thông báo của nhân viên hoặc xuất bản trên mạng nội bộ. Bạn cũng có thể thực hiện đào tạo cho các phòng ban riêng lẻ nếu bạn đã phát triển các mục tiêu của các phòng ban gắng liền với mục tiêu kinh doanh.

Ví dụ về thiết lập mục tiêu an toàn thực phẩm:

Đáp ứng các khiếu nại của khách hàng trong vòng x giờ
Giảm số khiếu nại của khách hàng x% so với năm trước.
Hoàn thành tất cả các hoạt động thẩm định trong vòng 5 ngày kể từ ngày lập kế hoạch.
Hoàn thành chương trình đào tạo về an toàn thực phẩm cho nhân viên mới trước khi bắt đầu công việc.
Đảm bảo rằng không có listeria monocytogenes phát hiện trong sản phẩm x.
Không có thu hồi sản phẩm trong năm 2018.

Chia sẻ kinh nghiệm của bạn thiết lập mục tiêu an toàn thực phẩm

Bạn có thể thêm vào các ví dụ được liệt kê trong bài viết này bằng cách để lại nhận xét dưới đây.

Liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc chứng nhận HACCP