TIÊU CHUẨN ISO 14064-1:2018 KHÍ NHÀ KÍNH – PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VỚI HƯỚNG DẪN Ở CẤP TỔ CHỨC ĐỂ ĐỊNH LƯỢNG VÀ BÁO CÁO VỀ PHÁT THẢI VÀ LOẠI BỎ KHÍ NHÀ KÍNH

TIÊU CHUẨN ISO 14064-1:2018 KHÍ NHÀ KÍNH – PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VỚI HƯỚNG DẪN Ở CẤP TỔ CHỨC ĐỂ ĐỊNH LƯỢNG VÀ BÁO CÁO VỀ PHÁT THẢI VÀ LOẠI BỎ KHÍ NHÀ KÍNH

Mục lục

Lời nói đầu

ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế) là một liên đoàn trên toàn thế giới của các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia (các cơ quan thành viên của ISO). Công việc chuẩn bị các tiêu chuẩn quốc tế thường được thực hiện thông qua các ủy ban kỹ thuật của ISO. Mỗi cơ quan thành viên quan tâm đến một chủ đề mà ủy ban kỹ thuật đã được thành lập có quyền được đại diện trong ủy ban đó. Các tổ chức quốc tế, chính phủ và phi chính phủ, có liên hệ với ISO, cũng tham gia vào công việc này. ISO hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) về tất cả các vấn đề của tiêu chuẩn hóa kỹ thuật điện.

Các thủ tục được sử dụng để phát triển tài liệu này và những quy trình nhằm mục đích duy trì thêm tài liệu được mô tả trong Hướng dẫn ISO / IEC, Phần 1. Đặc biệt, các tiêu chí phê duyệt khác nhau cần thiết cho các loại tài liệu ISO khác nhau cần được lưu ý. Tài liệu này được soạn thảo theo các quy tắc biên tập của Chỉ thị ISO / IEC, Phần 2 (xem www.iso.org/directives).

Người ta chú ý đến khả năng một số yếu tố của tài liệu này có thể là đối tượng của quyền sáng chế. ISO sẽ không chịu trách nhiệm xác định bất kỳ hoặc tất cả các quyền bằng sáng chế như vậy. Chi tiết về bất kỳ quyền sáng chế nào được xác định trong quá trình phát triển tài liệu sẽ có trong Phần mở đầu và / hoặc trong danh sách ISO các tuyên bố về bằng sáng chế đã nhận được (xem www.iso.org/patents).

Bất kỳ tên thương mại nào được sử dụng trong tài liệu này là thông tin được cung cấp để thuận tiện cho người dùng và không tạo thành một sự chứng thực.

Để giải thích về bản chất tự nguyện của các tiêu chuẩn, ý nghĩa của các thuật ngữ và cách diễn đạt cụ thể của ISO liên quan đến đánh giá sự phù hợp, cũng như thông tin về việc ISO tuân thủ các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại (TBT), xem www.iso.org/iso/foreword.html.

Tài liệu này do Ban kỹ thuật ISO / TC 207, Quản lý môi trường, Tiểu ban SC 7, Quản lý khí nhà kính và các hoạt động liên quan soạn thảo..

Ấn bản thứ hai này hủy bỏ và thay thế ấn bản đầu tiên (ISO 14064-1: 2006), đã được sửa đổi về mặt kỹ thuật.

Những thay đổi chính so với phiên bản trước như sau.

         Một cách tiếp cận mới đã được áp dụng đối với các ranh giới báo cáo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bao gồm và mở rộng lượng phát thải gián tiếp. Sự thay đổi này là phản ứng đối với việc ngày càng có nhiều tổ chức nhận ra tầm quan trọng và tầm quan trọng của phát thải gián tiếp và đang phát triển các kiểm kê KNK bao gồm nhiều loại phát thải gián tiếp hơn trong chuỗi giá trị..

        Loại phát thải KNK “phát thải KNK gián tiếp khác” đã được đổi tên thành “phát thải KNK gián tiếp”. Các yêu cầu và hướng dẫn đã được đưa ra để phân loại phát thải KNK gián tiếp thành năm loại cụ thể. “Ranh giới hoạt động” đã được đổi tên thành “ranh giới báo cáo” để làm rõ và đơn giản.

       Các yêu cầu và hướng dẫn mới về định lượng và báo cáo KNK đối với các hạng mục cụ thể, chẳng hạn như xử lý carbon sinh học và phát thải KNK liên quan đến điện, đã được bổ sung để làm rõ.

Bạn có thể tìm thấy danh sách tất cả các bộ phận trong bộ ISO 14064 trên trang web của ISO. Tài liệu này là tiêu chuẩn chung để định lượng và báo cáo phát thải khí nhà kính và xóa ở cấp tổ chức.

Mọi phản hồi hoặc thắc mắc về tài liệu này phải được chuyển đến cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của người dùng. 1 danh sách đầy đủ của các cơ quan này có thể được tìm thấy tại www.iso.org/members.html.

Giới thiệu

0.1       Cơ bản

Biến đổi khí hậu phát sinh từ hoạt động của con người được xác định là một trong những thách thức lớn nhất đối mặt với thế giới và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người dân trong những thập kỷ tới.

Biến đổi khí hậu có những tác động đối với cả con người và hệ thống tự nhiên và có thể dẫn đến những tác động đáng kể đến nguồn tài nguyên sẵn có, hoạt động kinh tế và phúc lợi của con người. Đáp lại, các sáng kiến quốc tế, khu vực, quốc gia và địa phương đang được phát triển và thực hiện bởi các khu vực công và tư nhân nhằm giảm thiểu nồng độ khí nhà kính (KNK) trong bầu khí quyển của Trái đất, cũng như để tạo điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cần có biện pháp ứng phó hiệu quả và tiến bộ đối với mối đe dọa khẩn cấp của biến đổi khí hậu trên cơ sở kiến thức khoa học tốt nhất hiện có. ISO sản xuất các tài liệu hỗ trợ việc chuyển đổi kiến thức khoa học thành các công cụ giúp giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Các sáng kiến về giảm nhẹ KNK dựa trên việc định lượng, giám sát, báo cáo và kiểm định KNK phát thải và / hoặc loại bỏ.

Bộ tiêu chuẩn ISO 14060 cung cấp sự rõ ràng và nhất quán để định lượng, giám sát, báo cáo và thẩm định hoặc kiểm định lượng phát thải và loại bỏ KNK nhằm hỗ trợ phát triển bền vững thông qua nền kinh tế các-bon thấp và mang lại lợi ích cho các tổ chức, những người đề xuất dự án và các bên quan tâm trên toàn thế giới. Cụ thể, việc sử dụng họ ISO 14060:

         Tăng cường tính toàn vẹn về môi trường của việc định lượng KNK;

         Nâng cao độ tin cậy, tính nhất quán và tính minh bạch của việc định lượng, giám sát, báo cáo, kiểm định và thẩm định KNK;

         Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và thực hiện các chiến lược và kế hoạch quản lý KNK;

        Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và thực hiện các hành động giảm thiểu thông qua giảm phát thải

         Hoặc loại bỏ các cải tiếns;

         Tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng theo dõi hiệu suất và tiến độ trong việc giảm phát thải KNK và/hoặc tăng loại bỏ KNK.

Các ứng dụng của họ ISO 14060 bao gồm:

         Các quyết định của công ty, chẳng hạn như xác định các cơ hội giảm phát thải và tăng lợi nhuận bằng cách giảm tiêu thụ năng lượng;

         Quản lý rủi ro và cơ hội, chẳng hạn như rủi ro liên quan đến khí hậu, bao gồm tài chính, quy định, chuỗi cung ứng, sản phẩm và khách hàng, kiện tụng, rủi ro danh tiếng và cơ hội kinh doanh (ví dụ: thị trường mới, mô hình kinh doanh mới);

         Các sáng kiến tự nguyện, chẳng hạn như tham gia vào các cơ quan đăng ký knk tự nguyện hoặc các sáng kiến báo cáo bền vững;

         Thị trường KNK, chẳng hạn như mua và bán các khoản cho phép hoặc tín dụng KNK;

         Các chương trình quy định/chính phủ về KNK, chẳng hạn như tín dụng cho hành động sớm, các thỏa thuận hoặc quốc gia và các sáng kiến báo cáo địa phương.

Tài liệu này trình bày chi tiết các nguyên tắc và yêu cầu đối với việc thiết kế, phát triển, quản lý và báo cáo kiểm kê KNK cấp tổ chức. Nó bao gồm các yêu cầu để xác định ranh giới phát thải và loại bỏ KNK, định lượng lượng phát thải và loại bỏ KNK của một tổ chức, đồng thời xác định các hành động hoặc hoạt động cụ thể của công ty nhằm cải thiện quản lý KNK. Nó cũng bao gồm các yêu cầu và hướng dẫn về quản lý chất lượng hàng tồn kho, báo cáo, đánh giá nội bộ và trách nhiệm của tổ chức trong các hoạt động kiểm định.

Tiêu chuẩn ISO 14064-2 nêu chi tiết các nguyên tắc và yêu cầu để xác định đường cơ sở, giám sát, định lượng và báo cáo phát thải của dự án. Nó tập trung vào các dự án KNK hoặc các hoạt động dựa trên dự án được thiết kế đặc biệt để giảm phát thải KNK và/hoặc tăng cường loại bỏ KNK. Nó cung cấp cơ sở cho các dự án KNK được kiểm định và thẩm định.

Tiêu chuẩn ISO 14064-3 nêu chi tiết các yêu cầu để kiểm định các tuyên bố về KNK liên quan đến kiểm kê KNK, các dự án KNK và dấu chân carbon của sản phẩm. Nó mô tả quá trình kiểm định hoặc thẩm định, bao gồm lập kế hoạch kiểm định hoặc thẩm định, thủ tục đánh giá và đánh giá các tuyên bố về KNK của tổ chức, dự án và sản phẩm.

ISO 14065 xác định các yêu cầu đối với các cơ quan thẩm định và kiểm định các tuyên bố về KNK. Các yêu cầu của nó bao gồm tính công bằng, năng lực, thông tin liên lạc, quy trình thẩm định và kiểm định, kháng nghị, khiếu nại và hệ thống quản lý của các cơ quan thẩm định và kiểm định. Nó có thể được sử dụng làm cơ sở để công nhận và các hình thức công nhận khác liên quan đến tính công bằng, năng lực và tính nhất quán của các cơ quan kiểm định và thẩm định.

ISO 14066 quy định các yêu cầu về năng lực đối với nhóm thẩm định và nhóm kiểm định. Nó bao gồm các nguyên tắc và chỉ định các yêu cầu năng lực dựa trên các nhiệm vụ mà nhóm thẩm định hoặc nhóm kiểm định phải có thể thực hiện.

ISO 14067 xác định các nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn để định lượng lượng khí thải carbon của sản phẩm. Mục đích của ISO 14067 là định lượng phát thải KNK liên quan đến các giai đoạn vòng đời của sản phẩm, bắt đầu từ việc khai thác tài nguyên và tìm nguồn cung ứng nguyên liệu thô và kéo dài qua các giai đoạn sản xuất, sử dụng và cuối vòng đời của sản phẩm..

ISO/TR 14069 hỗ trợ người dùng áp dụng tài liệu này, cung cấp các hướng dẫn và ví dụ để cải thiện tính minh bạch trong việc định lượng phát thải và báo cáo của họ. Nó không cung cấp hướng dẫn bổ sung cho tài liệu này.

Hình 1 Minh họa mối quan hệ giữa họ tiêu chuẩn khí nhà kính ISO 14060.

Hình 1 – Mối quan hệ giữa họ tiêu chuẩn khí nhà kính ISO 14060

0.2       Các khái niệm định lượng KNK cơ bản được tài liệu này sử dụng

Tài liệu này kết hợp nhiều khái niệm chính được phát triển trong nhiều năm. Các tài liệu tham khảo được liệt kê trong Thư mục cung cấp (ví dụ về) hướng dẫn bổ sung về các khái niệm này.

0.3       Ý nghĩa của các thuật ngữ “tài liệu”, “giải thích” và “biện minh” trong tài liệu này

Một số điều khoản yêu cầu người sử dụng tài liệu này lập tài liệu, giải thích và biện minh cho việc sử dụng các phương pháp tiếp cận hoặc quyết định nhất định được thực hiện.

Tài liệu liên quan đến việc nắm bắt và lưu trữ thông tin thích hợp bằng văn bản.

Giải thích liên quan đến hai tiêu chí bổ sung:

         Mô tả cách các phương pháp tiếp cận được sử dụng hoặc các quyết định được thực hiện, và

         Mô tả lý do tại sao các phương pháp tiếp cận được lựa chọn hoặc các quyết định được đưa ra.

Giải thích liên quan đến tiêu chí thứ ba và thứ tư bổ sung:

         Giải thích tại sao các phương pháp tiếp cận thay thế không được chọn

         Cung cấp dữ liệu hỗ trợ hoặc phân tích.

KHÍ NHÀ KÍNH – PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VỚI HƯỚNG DẪN Ở CẤP TỔ CHỨC ĐỂ ĐỊNH LƯỢNG VÀ BÁO CÁO VỀ PHÁT THẢI VÀ LOẠI BỎ KHÍ NHÀ KÍNH

Greenhouse gases – Partie 1: Specification with organization level guidelines for qualification and report on KNK Emissions and Removals

1          Phạm vi

Tài liệu này quy định các nguyên tắc và yêu cầu ở cấp độ tổ chức đối với việc định lượng và báo cáo lượng phát thải và loại bỏ khí nhà kính (KNK). Nó bao gồm các yêu cầu về thiết kế, phát triển, quản lý, báo cáo và kiểm định kiểm kê KNK của một tổ chức.

Bộ ISO 14064 là chương trình chung lập. Nếu một chương trình KNK có thể áp dụng, các yêu cầu của chương trình KNK đó sẽ bổ sung cho các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 14064.

2          Tài liệu tham khảo quy chuẩn

Không có tài liệu tham khảo quy chuẩn nào trong tài liệu này.

3          Thuật ngữ và định nghĩa

Đối với mục đích của tài liệu này, các thuật ngữ và định nghĩa sau đây ứng dụng.

ISO và IEC duy trì cơ sở dữ liệu thuật ngữ để sử dụng trong tiêu chuẩn hóa tại các địa chỉ sau:

—        Nền tảng duyệt ISO Online: có sẵn tại https://www.iso.org/obp

—        IEC Electropedia: có tại http://www.electropedia.org/

3.1       Các điều khoản liên quan đến khí nhà kính

3.1.1     KNK

Thành phần khí của khí quyển, cả tự nhiên và nhân tạo, hấp thụ và phát ra bức xạ ở các bước sóng cụ thể trong phổ bức xạ hồng ngoại do bề mặt Trái đất, bầu khí quyển và các đám mây phát ra.

CHÚ THÍCH 1: Để biết danh sách các KNK, hãy xem Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) mới nhất Báo cáo đánh giá.

CHÚ THÍCH 2: Hơi nước và ôzôn là các khí nhà kính cũng như khí nhà kính tự nhiên, nhưng không được coi là các khí nhà kính được công nhận do những khó khăn, trong hầu hết các trường hợp, trong việc cô lập thành phần do con người gây ra của sự nóng lên toàn cầu do sự hiện diện của chúng trong khí quyển.

3.1.2     Nguồn khí nhà kính

Quá trình phát thải ra khí nhà kính (3.1.1) vào khí quyển

3.1.3     Bể hấp thụ khí nhà kính

Quy trình loại bỏ KNK (3.1.1) khỏi khí quyển

3.1.4     Khu dự trữ khí nhà kính

Ngoại trừ khí quyển, có khả năng tích lũy KNK (3.1.1), lưu giữ và giải phóng chúng

CHÚ THÍCH : Đại dương, đất và rừng là những ví dụ về các thành phần có thể hoạt động như các bể chứa

CHÚ THÍCH 2: Thu giữ và lưu giữ KNK là một trong những quá trình tạo ra một bể chứa KNK.

3.1.5     Phát thải khí nhà kính

Phát tán khí nhà kính (3.1.1) vào khí quyển

3.1.6     Loại bỏ khí nhà kính

Loại bỏ  KNK (3.1.1) ra khỏi bầu khí quyển do KNK  (3.1.3)

3.1.7     Hệ số phát thải khí nhà kính

Hệ số liên quan giữa dữ liệu hoạt động KNK (3.2.1) với phát thải KNK (3.1.5)

CHÚ THÍCH 1: Hệ số phát thải KNK có thể bao gồm thành phần oxy hóa.

3.1.8     Hệ số loại bỏ khí nhà kính

Hệ số liên quan giữa dữ liệu hoạt động KNK (3.2.1) với việc loại bỏ KNK (3.1.6)

CHÚ THÍCH 1: Yếu tố loại bỏ KNK có thể bao gồm thành phần oxy hóa.

3.1.9     Phát thải KNK trực tiếp

Phát thải KNK (3.1.5) từ các nguồn KNK (3.1.2) do tổ chức sở hữu hoặc kiểm soát (3.4.2)

CHÚ THÍCH 1: Tài liệu này sử dụng các khái niệm về cổ phần hoặc quyền kiểm soát (kiểm soát tài chính hoặc hoạt động) để thiết lập ranh giới tổ chức.

3.1.10   Loại bỏ KNK trực tiếp

Loại bỏ KNK (3.1.6) khỏi bể chứa KNK (3.1.3) do tổ chức sở hữu hoặc kiểm soát (3.4.2)

3.1.11   Phát thải KNK gián tiếp

Phát thải KNK (3.1.5) là hậu quả của các hoạt động và hoạt động của tổ chức (3.4.2), nhưng phát sinh từ các nguồn KNK (3.1.2) không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của tổ chức

CHÚ THÍCH 1: Những phát thải này thường xảy ra trong chuỗi thượng nguồn hoặc hạ nguồn.

3.1.12   Tiềm năng nóng lên toàn cầu GWP

Chỉ số, dựa trên các đặc tính bức xạ của KNK (3.1.1), đo lực bức xạ sau khi phát xung của một đơn vị khối lượng của một KNK nhất định trong bầu khí quyển ngày nay được tích hợp trong một khoảng thời gian đã chọn, so với khí carbon dioxide (CO2)

3.1.13   Carbon dioxide tương đương CO2e

Đơn vị để so sánh lực bức xạ của một KNK (3.1.1) với khí CO2

CHÚ THÍCH 1: đương lượng cacbon đioxit được tính bằng cách sử dụng khối lượng của một KNK nhất định nhân với tiềm năng nóng lên toàn cầu của nó (3.1.12).

3.2       Các điều khoản liên quan đến quá trình kiểm kê KNK

3.2.1     Dữ liệu hoạt động khí nhà kính

Phép đo định lượng hoạt động dẫn đến phát thải KNK (3.1.5) hoặc loại bỏ KNK (3.1.6)

VÍ DỤ: Lượng năng lượng, nhiên liệu hoặc điện tiêu thụ, vật liệu được sản xuất, dịch vụ được cung cấp, diện tích đất bị ảnh hưởng.

3.2.2     Dữ liệu chính

Giá trị định lượng của một quá trình hoặc một hoạt động thu được từ phép đo trực tiếp hoặc dựa trên tính toán

trên các phép đo trực tiếp

CHÚ THÍCH 1: Dữ liệu sơ cấp có thể bao gồm các yếu tố phát thải KNK (3.1.7) hoặc các yếu tố loại bỏ KNK (3.1.8)  hoặc dữ liệu hoạt động KNK (3.2.1).

3.2.3     Dữ liệu trang web cụ thể

Dữ liệu sơ cấp (3.2.2) thu được trong ranh giới tổ chức (3.4.7)

CHÚ THÍCH 1: Tất cả dữ liệu dành riêng cho trang web đều là dữ liệu chính, nhưng không phải tất cả dữ liệu chính đều là dữ liệu dành riêng cho trang web.

3.2.4     Dữ liệu thứ cấp

Dữ liệu thu được từ các nguồn không phải là dữ liệu chính (3.2.2)

CHÚ THÍCH 1: Các nguồn như vậy có thể bao gồm cơ sở dữ liệu và tài liệu đã xuất bản được thẩm định bởi các cơ quan có thẩm quyền.

3.2.5     Tuyên bố Khí nhà kính

Tuyên bố KNK

Tuyên bố trung thực và khách quan cung cấp chủ đề cho việc kiểm định (3.4.9) hoặc thẩm định (3.4.10)

CHÚ THÍCH 1: Tuyên bố KNK có thể được trình bày tại một thời điểm hoặc có thể bao gồm một khoảng thời gian.

CHÚ THÍCH 2: Tuyên bố KNK do bên chịu trách nhiệm (3.4.3) cung cấp phải được xác định rõ ràng, có khả năng đánh giá hoặc đo lường nhất quán dựa trên các tiêu chí phù hợp bởi người kiểm định (3.4.11) hoặc người thẩm định (3.4.12).

CHÚ THÍCH 3: Tuyên bố KNK có thể được cung cấp trong báo cáo KNK (3.2.9) hoặc kế hoạch dự án KNK (3.2.7).

3.2.6     Kiểm kê KNK

Danh sách các nguồn KNK (3.1.2) và các bể hấp thụ KNK (3.1.3) và lượng phát thải KNK được định lượng của chúng (3.1.5) và loại bỏ KNK (3.1.6)

3.2.7     Dự án KNK

Hoạt động hoặc các hoạt động làm thay đổi các điều kiện của đường cơ sở KNK và làm giảm phát thải KNK (3.1.5) hoặc tăng cường loại bỏ KNK (3.1.6)

CHÚ THÍCH 1: ISO 14064-2 cung cấp thông tin về cách xác định và sử dụng đường cơ sở KNK.

3.2.8     Chương trình KNK

Hệ thống hoặc chương trình quốc tế, quốc gia hoặc địa phương tự nguyện hoặc bắt buộc đăng ký, tính toán hoặc quản lý phát thải KNK (3.1.5), loại bỏ KNK (3.1.6), giảm phát thải KNK hoặc cải tiến loại bỏ KNK bên ngoài tổ chức (3.4.2) hoặc KNK dự án (3.2.7)

3.2.9     Báo cáo KNK

Tài liệu độc lập nhằm mục đích truyền đạt thông tin liên quan đến KNK của tổ chức (3.4.2) hoặc dự án KNK (3.2.7) cho những người sử dụng dự kiến của tổ chức (3.4.4)

CHÚ THÍCH 1: Báo cáo KNK có thể bao gồm tuyên bố KNK (3.2.5).

3.2.10   Năm cơ sở

Thời gian quá khứ cụ thể được xác định nhằm mục đích so sánh lượng phát thải KNK (3.1.5) hoặc loại bỏ KNK (3.1.6) hoặc các thông tin khác liên quan đến KNK qua thời gian

3.2.11   Sáng kiến giảm thiểu KNK

Hoạt động hoặc sáng kiến cụ thể, không được tổ chức như một dự án KNK (3.2.7), được thực hiện bởi một tổ chức (3.4.2) trên cơ sở rời rạc hoặc liên tục, nhằm giảm hoặc ngăn chặn phát thải KNK trực tiếp hoặc gián tiếp (3.1.5) hoặc tăng cường trực tiếp hoặc loại bỏ KNK gián tiếp (3.1.6)

3.2.12   Giám sát

Đánh giá liên tục hoặc định kỳ về phát thải KNK (3.1.5), loại bỏ KNK (3.1.6) hoặc các dữ liệu khác liên quan đến KNK

3.2.13   Độ không đảm bảo

Tham số liên quan đến kết quả định lượng đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị có thể được quy cho lượng đã định lượng một cách hợp lý

CHÚ THÍCH 1: Thông tin về độ không đảm bảo thường quy định các ước lượng định lượng về khả năng phân tán của các giá trị và mô tả định tính về các nguyên nhân có thể gây ra sự phân tán.

3.2.14   Phát thải KNK gián tiếp đáng kể

Phát thải KNK được định lượng và báo cáo của tổ chức (3.1.5) tuân thủ các tiêu chí ý nghĩa do tổ chức đặt ra

3.3       Các điều khoản liên quan đến vật liệu sinh học và sử dụng đất

3.3.1     Sinh khối

Vật liệu có nguồn gốc sinh học, không bao gồm vật chất được hình thành từ các thành tạo địa chất và vật chất được biến đổi thành vật liệu hóa thạch

CHÚ THÍCH 1: Sinh khối bao gồm vật chất hữu cơ (cả sống và chết), ví dụ: cây cối, hoa màu, cỏ, xác cây, tảo, động vật, phân và chất thải có nguồn gốc sinh học.

3.3.2     Carbon sinh học

Carbon có nguồn gốc từ sinh khối (3.3.1)

3.3.3     CO2 sinh học

CO2 thu được bằng quá trình oxy hóa cacbon sinh học (3.3.2)

3.3.4     Phát thải khí nhà kính sinh học do con người gây ra

Phát thải KNK (3.1.5) từ vật liệu sinh học do các hoạt động của con người

3.3.5     Trực tiếp chuyển mục đích sử dụng đất (dLUC)

Thay đổi việc sử dụng đất của con người trong ranh giới liên quan

CHÚ THÍCH 1: Ranh giới liên quan là ranh giới báo cáo (3.4.8).

3.3.6     Sử dụng đất đai

Sử dụng hoặc quản lý đất của con người trong ranh giới liên quan

CHÚ THÍCH 1: Ranh giới liên quan là ranh giới báo cáo (3.4.8).

3.3.7     Phát thải khí nhà kính sinh học không do con người gây ra

Phát thải KNK (3.1.5) từ vật liệu sinh học do thiên tai gây ra (ví dụ cháy rừng hoặc côn trùng phá hoại) hoặc quá trình tiến hóa tự nhiên (ví dụ: sinh trưởng, phân hủy)

3.4       Các điều khoản liên quan đến tổ chức, các bên quan tâm và kiểm định

3.4.1     Cơ sở

Cài đặt đơn lẻ, tập hợp các cài đặt hoặc quy trình sản xuất (cố định hoặc di động), có thể được xác định trong một ranh giới địa lý, đơn vị tổ chức hoặc quy trình sản xuất duy nhất

3.4.2     Tổ chức

Cá nhân hoặc nhóm người có chức năng riêng với trách nhiệm, quyền hạn và các mối quan hệ để đạt được các mục tiêu của mình

CHÚ THÍCH 1: Khái niệm tổ chức bao gồm, nhưng không giới hạn ở, thương nhân độc quyền, công ty, tập đoàn, công ty, doanh nghiệp, cơ quan, đối tác, hiệp hội, tổ chức từ thiện hoặc tổ chức, hoặc một phần hoặc sự kết hợp của chúng, cho dù được hợp nhất hay không, công cộng hoặc tư nhân.

3.4.3     Bên có trách nhiệm

Cá nhân hoặc những người chịu trách nhiệm cung cấp tuyên bố KNK (3.2.5) và thông tin hỗ trợ về KNK (3.1.1)

CHÚ THÍCH 1: Bên chịu trách nhiệm có thể là các cá nhân hoặc đại diện của một tổ chức (3.4.2) hoặc dự án và có thể là bên tham gia vào người kiểm định (3.4.11) hoặc người thẩm định (3.4.12).

3.4.4     Người dùng dự định

Cá nhân hoặc tổ chức (3.4.2) được những người báo cáo thông tin liên quan đến KNK xác định là người dựa vào thông tin đó để đưa ra quyết định

CHÚ THÍCH 1: Người sử dụng dự kiến có thể là khách hàng (3.4.5), bên chịu trách nhiệm (3.4.3), bản thân tổ chức, quản trị viên chương trình KNK (3.2.8), cơ quan quản lý, cộng đồng tài chính hoặc các bên liên quan bị ảnh hưởng khác, chẳng hạn như cộng đồng địa phương, các cơ quan chính phủ, các tổ chức công cộng hoặc phi chính phủ.

3.4.5     Khách hàng

Tổ chức (3.4.2) hoặc người yêu cầu kiểm định (3.4.9) hoặc thẩm định (3.4.10)

3.4.6     Mục đích sử dụng kiểm kê KNK

Mục đích chính do tổ chức (3.4.2) hoặc một chương trình đặt ra để định lượng lượng phát thải KNK (3.1.5) và

Loại bỏ KNK (3.1.6) phù hợp với nhu cầu của người sử dụng dự kiến (3.4.4)

3.4.7     Ranh giới tổ chức

Nhóm các hoạt động hoặc cơ sở trong đó tổ chức (3.4.2) thực hiện quyền kiểm soát hoạt động hoặc tài chính hoặc có cổ phần

3.4.8     Ranh giới báo cáo

Phân nhóm phát thải KNK (3.1.5) hoặc loại bỏ KNK (3.1.6) được báo cáo từ bên trong ranh giới tổ chức (3.4.7), cũng như các phát thải gián tiếp đáng kể đó là hệ quả của các hoạt động (3.4.2) của tổ chức và các hoạt động

3.4.9     Kiểm định

Quy trình đánh giá một tuyên bố về dữ liệu và thông tin lịch sử để xác định xem tuyên bố đó có chính xác về mặt vật chất và phù hợp với các tiêu chí

3.4.10   Thẩm định

Quy trình đánh giá tính hợp lý của các giả định, giới hạn và phương pháp hỗ trợ tuyên bố về kết quả của các hoạt động trong tương lai

3.4.11   Người kiểm định

Người có thẩm quyền và khách quan chịu trách nhiệm thực hiện và báo cáo về việc kiểm định (3.4.9)

3.4.12   Trình xác thực

Người có thẩm quyền và khách quan chịu trách nhiệm thực hiện và báo cáo về việc thẩm định (3.4.10)

3.4.13   Mức độ đảm bảo

Mức độ tin cậy vào tuyên bố KNK (3.2.5)

4          Nguyên tắc

4.1       Tổng quan

Việc áp dụng các nguyên tắc là cơ bản để đảm bảo rằng thông tin liên quan đến KNK là tài khoản trung thực và công bằng. Các nguyên tắc là cơ sở và sẽ hướng dẫn việc áp dụng các yêu cầu trong tài liệu này.

4.2       Tính thích hợp

Lựa chọn nguồn KNK, bể chứa KNK, bể chứa KNK, dữ liệu và phương pháp luận phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

4.3       Tính hoàn thiện

Bao gồm tất cả các phát thải và loại bỏ KNK liên quan.

4.4       Tính nhất quán

Cho phép so sánh có ý nghĩa trong thông tin liên quan đến KNK.

4.5       Tính chính xác

Giảm sự thiên vị và sự không chắc chắn trong phạm vi thực tế.

4.6       Tính minh bạch

Tiết lộ thông tin đầy đủ và thích hợp liên quan đến KNK để cho phép những người sử dụng có mục đích đưa ra quyết định với độ tin cậy hợp lý.

5          Ranh giới kiểm kê KNK

5.1       Ranh giới thuộc về tổ chức

Tổ chức phải xác định ranh giới tổ chức của mình.

Tổ chức có thể bao gồm một hoặc nhiều cơ sở. Phát thải hoặc loại bỏ KNK cấp cơ sở có thể được tạo ra từ một hoặc nhiều nguồn hoặc bể chứa KNK.

Tổ chức phải củng cố lượng phát thải và loại bỏ KNK cấp cơ sở của mình bằng một trong các cách tiếp cận sau:

a)         Kiểm soát: tổ chức giải trình tất cả các phát thải và loại bỏ KNK từ các cơ sở mà tổ chức có quyền kiểm soát tài chính hoặc hoạt động;

b)         Chia sẻ vốn chủ sở hữu: tổ chức tính phần phát thải và loại bỏ KNK từ các cơ sở tương ứng.

Cách tiếp cận hợp nhất phải phù hợp với mục đích sử dụng dự kiến của kiểm kê KNK.

CHÚ THÍCH 1: Hướng dẫn áp dụng các phương pháp tiếp cận kiểm soát và chia sẻ công bằng để củng cố lượng phát thải và loại bỏ KNK ở cấp cơ sở đến cấp tổ chức được bao gồm trong Phụ lục A.

Tổ chức có thể sử dụng các cách tiếp cận hợp nhất khác nhau trong trường hợp có nhiều mục tiêu và yêu cầu báo cáo được xác định, ví dụ, theo chương trình KNK, hợp đồng pháp lý hoặc các loại người sử dụng dự kiến khác nhau..

CHÚ THÍCH 2: Lượng phát thải và loại bỏ KNK của một tổ chức được tổng hợp từ việc định lượng ở cấp cơ sở đối với các nguồn và bể chứa KNK.

CHÚ THÍCH 3: Một lượng khí nhà kính chìm trong một thời kỳ có thể trở thành nguồn phát thải khí nhà kính trong một thời kỳ khác hoặc ngược lại.

Khi một cơ sở được sở hữu hoặc kiểm soát bởi một số tổ chức, các tổ chức này nên áp dụng cùng một cách tiếp cận hợp nhất cho cơ sở đó. Tổ chức phải lập thành văn bản và báo cáo cách tiếp cận hợp nhất mà tổ chức áp dụng.

5.2       Các ranh giới báo cáo

5.2.1     Thiết lập ranh giới báo cáo

Tổ chức phải thiết lập và ghi lại các ranh giới báo cáo của mình, bao gồm cả việc xác định các phát thải và loại bỏ KNK trực tiếp và gián tiếp liên quan đến hoạt động của tổ chức.

5.2.2     Phát thải và loại bỏ KNK trực tiếp

Tổ chức phải định lượng phát thải KNK trực tiếp riêng biệt cho CO2, CH4, N2O, NF3, SF6 và các nhóm KNK thích hợp khác (HFC, PFC, v.v.) tính bằng tấn CO2e. Tổ chức phải định lượng loại bỏ KNK.

5.2.3     Phát thải KNK gián tiếp

Tổ chức phải áp dụng và lập thành văn bản quy trình để xác định loại phát thải gián tiếp nào cần đưa vào kiểm kê KNK của mình.

Là một phần của quá trình này, tổ chức phải xác định và giải thích các tiêu chí xác định trước của chính mình về tầm quan trọng của phát thải gián tiếp, xem xét mục đích sử dụng dự kiến của kiểm kê KNK.

Dù mục đích sử dụng là gì, các tiêu chí không được sử dụng để loại trừ lượng đáng kể lượng khí thải gián tiếp hoặc trốn tránh các nghĩa vụ tuân thủ.

Sử dụng các tiêu chí đó, tổ chức phải xác định và đánh giá lượng phát thải KNK gián tiếp của mình, để chọn ra các tiêu chí quan trọng.

Tổ chức phải định lượng và báo cáo các phát thải đáng kể này. Việc loại trừ các phát thải gián tiếp đáng kể phải được biện minh.

Các tiêu chí để đánh giá mức độ quan trọng có thể bao gồm cường độ / khối lượng phát thải, mức độ ảnh hưởng đến các nguồn / bể chứa, khả năng tiếp cận thông tin và mức độ chính xác của dữ liệu liên quan (mức độ phức tạp của tổ chức và giám sát). Có thể sử dụng đánh giá rủi ro hoặc các thủ tục khác (ví dụ: yêu cầu của người mua, yêu cầu quy định, mối quan tâm của các bên quan tâm, quy mô hoạt động, v.v.) (xem ISO 13065). Hướng dẫn thêm được cung cấp trong Phụ lục H.

Các tiêu chí để đánh giá mức độ quan trọng có thể được sửa đổi định kỳ. Tổ chức nên lưu giữ thông tin dạng văn bản về các sửa đổi.

5.2.4     Các danh mục kiểm kê KNK

Phát thải KNK sẽ được tổng hợp thành các loại sau ở cấp tổ chức:

a) Phát thải và loại bỏ KNK trực tiếp;

b) Phát thải KNK gián tiếp từ năng lượng nhập vào;

c) Phát thải KNK gián tiếp từ vận chuyển;

d) Phát thải KNK gián tiếp từ các sản phẩm do tổ chức sử dụng;

e) Phát thải KNK gián tiếp liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm từ tổ chức;

f) Phát thải KNK gián tiếp từ các nguồn khác.

Trong mỗi loại, phát thải không sinh học, phát thải sinh học do con người gây ra và, nếu được định lượng và báo cáo, phát thải sinh học không phải do con người gây ra sẽ được tách biệt (xem Phụ lục D).

Tổ chức nên lập thành văn bản các loại trên một cách riêng biệt ở cấp cơ sở.

Phát thải KNK nên được chia nhỏ hơn nữa thành các loại phụ phù hợp với các loại trên. Ví dụ về các danh mục con được cung cấp trong Phụ lục B.

6          Định lượng phát thải và loại bỏ KNK

6.1       Xác định các nguồn và bể chứa KNK

Tổ chức phải xác định và lập hồ sơ tất cả các nguồn và bể chứa KNK liên quan được đưa vào ranh giới báo cáo của mình. Tổ chức phải bao gồm tất cả các KNK có liên quan.

Các nguồn và bể chứa khí nhà kính phải được xác định phù hợp với các loại được xác định trong 5.2.4.

Nếu tổ chức định lượng loại bỏ KNK, tổ chức phải xác định và lập hồ sơ các bể chứa KNK góp phần vào việc loại bỏ KNK của mình.

Chi tiết mà nguồn và bể chứa được xác định và phân loại phải phù hợp với phương pháp định lượng được sử dụng.

Tổ chức có thể loại trừ các nguồn hoặc bể chứa KNK không liên quan đến việc đóng góp vào phát thải hoặc loại bỏ KNK. Nó phải xác định và giải thích lý do tại sao các nguồn hoặc bể chứa KNK bị loại trừ phù hợp với các loại và bất kỳ phân loại danh mục nào được đưa vào báo cáo (xem 5.2.3).

6.2       Lựa chọn phương pháp định lượng

6.2.1     Yêu cầu chung

Tổ chức phải lựa chọn và sử dụng các phương pháp định lượng để giảm thiểu độ không đảm bảo và mang lại kết quả chính xác, nhất quán và có thể lặp lại.

Cách tiếp cận định lượng cũng nên xem xét tính khả thi về kỹ thuật và chi phí.

CHÚ THÍCH: Cách tiếp cận định lượng là quá trình thu thập dữ liệu và xác định lượng phát thải hoặc loại bỏ từ nguồn hoặc bể chứa. Phát thải hoặc loại bỏ KNK có thể thu được thông qua phép đo hoặc mô hình hóa.

Tổ chức phải giải thích và lập thành văn bản về cách tiếp cận định lượng của mình và bất kỳ thay đổi nào trong cách tiếp cận định lượng.

6.2.2     Lựa chọn và thu thập dữ liệu được sử dụng để định lượng

Tổ chức phải xác định và ghi lại dữ liệu của mình cho từng nguồn hoặc bể chứa được phân loại là phát thải và loại bỏ trực tiếp hoặc gián tiếp. Nó phải xác định và ghi lại các đặc tính cho từng dữ liệu liên quan được sử dụng để định lượng (xem 5.2.3).

CHÚ THÍCH 1: Dữ liệu được sử dụng để định lượng bao gồm dữ liệu chính (bao gồm cả dữ liệu cụ thể tại địa điểm) và dữ liệu thứ cấp.

VÍ DỤ: Dữ liệu được sử dụng để định lượng có thể bao gồm mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe tải và các đặc tính của nó làm tiêu chuẩn để xác định mức tiêu thụ nhiên liệu.

CHÚ THÍCH 2: Trong trường hợp các chương trình KNK, các đặc tính của dữ liệu được sử dụng để định lượng thường do người điều hành chương trình xác định.

Phụ lục C cung cấp hướng dẫn về việc lựa chọn và thu thập dữ liệu được sử dụng để định lượng.

6.2.3     Lựa chọn hoặc phát triển mô hình định lượng KNK

Ngoại trừ trường hợp đo lượng phát thải và loại bỏ, tổ chức phải lựa chọn hoặc phát triển các mô hình cho cách tiếp cận định lượng.

Mô hình là sự trình bày cách dữ liệu nguồn hoặc bể chứa được sử dụng để định lượng được chuyển đổi thành phát thải hoặc loại bỏ. Mô hình là sự đơn giản hóa các quá trình vật lý có các giả định và hạn chế.

Tổ chức phải giải thích và lập thành văn bản lý do cho việc lựa chọn hoặc phát triển mô hình, xem xét các đặc điểm của mô hình sau:

a) cách mô hình thể hiện chính xác lượng phát thải và loại bỏ;

b) giới hạn áp dụng của nó;

c) độ không đảm bảo và tính nghiêm ngặt của nó;

d) độ tái lập của các kết quả;

e) khả năng chấp nhận của mô hình;

f) nguồn gốc và mức độ công nhận của mô hình;

g) tính nhất quán với mục đích sử dụng.

CHÚ THÍCH: Một số loại mô hình sử dụng dữ liệu hoạt động nhân với hệ số phát thải.

6.3       Tính toán lượng phát thải và loại bỏ KNK

Tổ chức phải tính toán lượng phát thải và loại bỏ KNK phù hợp với việc định lượng phương pháp tiếp cận đã chọn (xem 6.2).

Khoảng thời gian mà lượng phát thải và loại bỏ KNK đã được tính toán phải được báo cáo.

Tổ chức phải chuyển đổi số lượng của từng loại KNK sang tấn CO2e bằng cách sử dụng GWPs thích hợp.

GWP của IPCC mới nhất nên được sử dụng. Nếu không, phải cung cấp lời giải thích. Khoảng thời gian của GWP sẽ là 100 năm. Các khoảng thời gian GWP khác có thể được sử dụng, nhưng được báo cáo riêng.

CHÚ THÍCH: GWP có thể là một phần của mô hình (bao gồm cả các hệ số phát thải).

Tổ chức phải định lượng phát thải hoặc loại bỏ có nguồn gốc sinh học phù hợp với Phụ lục D.

Tổ chức phải định lượng phát thải và loại bỏ từ điện nhập vào mà tổ chức tiêu thụ và điện xuất đi do tổ chức tạo ra, phù hợp với Phụ lục E.

Hướng dẫn cụ thể liên quan đến phát thải và loại bỏ từ nông nghiệp được cung cấp trong Phụ lục G.

6.4       Kiểm kê KNK năm cơ sở

6.4.1     Lựa chọn và thiết lập năm cơ sở

Tổ chức phải thiết lập năm cơ sở lịch sử cho việc phát thải và loại bỏ KNK cho các mục đích so sánh hoặc để đáp ứng các yêu cầu của chương trình KNK hoặc các mục đích sử dụng khác của kiểm kê KNK.

Lượng phát thải hoặc loại bỏ trong năm cơ sở có thể được định lượng dựa trên một khoảng thời gian cụ thể (ví dụ: một năm hoặc một phần của năm trong đó tính thời vụ là một đặc điểm của hoạt động của tổ chức) hoặc được tính trung bình từ một số thời kỳ (ví dụ: vài năm).

Nếu không có đủ thông tin về lượng phát thải và loại bỏ KNK trong quá khứ, tổ chức có thể sử dụng khoảng thời gian kiểm kê KNK đầu tiên của mình làm năm cơ sở.

Khi thiết lập năm cơ sở, tổ chức:

a) Sẽ định lượng lượng phát thải và loại bỏ KNK trong năm cơ sở bằng cách sử dụng dữ liệu đại diện cho ranh giới báo cáo hiện tại của tổ chức, thường là dữ liệu của một năm, mức trung bình nhiều năm liên tiếp hoặc mức trung bình luân phiên;

b) Sẽ chọn năm cơ sở để có sẵn dữ liệu phát thải và loại bỏ KNK có thể kiểm chứng;

c) Giải thích việc lựa chọn năm cơ sở;

d) Sẽ xây dựng bản kiểm kê KNK cho năm cơ sở phù hợp với các quy định của tài liệu này. Tổ chức có thể thay đổi năm cơ sở của mình, nhưng phải giải thích cho bất kỳ sự thay đổi nào đối với năm cơ sở.

6.4.2     Đánh giá kiểm kê KNK năm cơ sở

Để đảm bảo tính đại diện của kiểm kê KNK năm cơ sở, tổ chức phải phát triển, lập thành văn bản và áp dụng quy trình đánh giá và tính toán lại năm cơ sở để tính đến những thay đổi tích lũy đáng kể về lượng phát thải của năm cơ sở do:

a) Thay đổi cơ cấu trong báo cáo hoặc ranh giới tổ chức (nghĩa là sáp nhập, mua lại hoặc chuyển nhượng)

b) Sự thay đổi trong phương pháp tính toán hoặc hệ số phát thải, hoặc

c) Việc phát hiện ra một lỗi hoặc một số lỗi cộng dồn có tính chất tổng thể.

Tổ chức sẽ không tính toán lại kiểm kê KNK năm cơ sở của mình để tính đến những thay đổi về mức độ sản xuất của cơ sở, bao gồm cả việc đóng cửa hoặc mở cửa các cơ sở.

Tổ chức phải ghi lại các tính toán lại của năm cơ sở trong các cuộc kiểm kê KNK tiếp theo.

7          Hoạt động giảm thiểu

7.1       Các sáng kiến tăng cường giảm phát thải và loại bỏ KNK

Tổ chức có thể lập kế hoạch và thực hiện các sáng kiến giảm thiểu KNK để giảm hoặc ngăn chặn phát thải KNK hoặc tăng cường loại bỏ KNK.

Nếu được thực hiện, tổ chức phải định lượng các chênh lệch phát thải hoặc loại bỏ KNK liên quan đến việc thực hiện các sáng kiến giảm KNK.

CHÚ THÍCH: Sự khác biệt về phát thải hoặc loại bỏ KNK do các sáng kiến giảm KNK thường được phản ánh trong kiểm kê KNK của tổ chức, nhưng cũng có thể dẫn đến chênh lệch về phát thải hoặc loại bỏ KNK bên ngoài ranh giới kiểm kê KNK.

Nếu được định lượng và báo cáo, tổ chức phải lập hồ sơ các sáng kiến giảm thiểu KNK và các khác biệt liên quan đến phát thải hoặc loại bỏ KNK và phải mô tả:

a) Các sáng kiến giảm thiểu KNK;

b) Ranh giới không gian và thời gian của các sáng kiến giảm thiểu KNK;

c) Phương pháp tiếp cận (các chỉ số thích hợp) được sử dụng để định lượng chênh lệch phát thải và loại bỏ KNK;

d) Việc xác định và phân loại sự khác biệt về phát thải và loại bỏ KNK do các sáng kiến giảm KNK gây ra như là phát thải hoặc loại bỏ KNK trực tiếp hoặc gián tiếp.

VÍ DỤ: Các sáng kiến giảm thiểu KNK có thể bao gồm:

         Quản lý nhu cầu và sử dụng năng lượng;

         Hiệu suất năng lượng;

         Cải tiến công nghệ hoặc quy trình;

         Thu giữ và lưu giữ KNK, điển hình là một bể chứa KNK;

         Quản lý nhu cầu vận chuyển và đi lại;

         Chuyển đổi hoặc thay thế nhiên liệu;

         Trồng rừng;

         Giảm thiểu chất thải;

         Sử dụng nhiên liệu và nguyên liệu thay thế (AFR) để tránh chôn lấp hoặc đốt chất thải;

         Quản lý môi chất lạnh.

7.2       Các dự án tăng cường loại bỏ hoặc giảm phát thải KNK

Nếu tổ chức báo cáo các khoản bù đắp (offsets) được mua hoặc phát triển, thì tổ chức phải liệt kê các khoản bù đắp (offsets) đó riêng biệt với các sáng kiến giảm thiểu KNK.

7.3       Các mục tiêu giảm phát thải và tăng cường loại bỏ KNK

Tổ chức có thể đặt ra các mục tiêu để giảm phát thải KNK.

Nếu tổ chức báo cáo một mục tiêu, các thông tin sau phải được chỉ rõ và báo cáo:

         Thời gian thực hiện mục tiêu, bao gồm năm tham chiếu mục tiêu và năm hoàn thành mục tiêu;

         Loại mục tiêu (cường độ hoặc tuyệt đối);

         Danh mục phát thải bao gồm trong mục tiêu;

         Số lượng giảm và đơn vị của nó được thể hiện phù hợp với loại mục tiêu. Để đặt mục tiêu, cần xem xét các tiêu chí sau:

•           Khoa học khí hậu;

•           Tiềm năng giảm;

•           Bối cảnh quốc tế, quốc gia;

•           Bối cảnh ngành (ví dụ: cam kết ngành tự nguyện, hiệu ứng liên ngành).

8          Quản lý chất lượng kiểm kê KNK

8.1       Quản lý thông tin KNK

8.1.1     Tổ chức phải thiết lập và duy trì các thủ tục quản lý thông tin KNK để:

a) Đảm bảo sự phù hợp với các nguyên tắc của tài liệu này;

b) Đảm bảo tính nhất quán với mục đích sử dụng dự kiến của kiểm kê KNK

c) Thực hiện các cuộc kiểm tra thường xuyên và nhất quán để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của việc kiểm kê KNK;

d) Xác định và giải quyết các lỗi và thiếu sót;

e) Lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ kiểm kê KNK liên quan, bao gồm các hoạt động quản lý thông tin và GWP.

8.1.2     Các thủ tục quản lý thông tin KNK của tổ chức phải ghi lại sự xem xét của họ những điều sau đây:

a) Xác định và xem xét trách nhiệm và quyền hạn của những người chịu trách nhiệm phát triển kiểm kê KNK;

b) Xác định, thực hiện và xem xét việc đào tạo thích hợp cho các thành viên của nhóm phát triển kiểm kê;

c) Xác định và xem xét các ranh giới của tổ chức;

d) Xác định và xem xét các nguồn và bể chứa KNK;

e) Lựa chọn và xem xét các phương pháp tiếp cận định lượng, bao gồm dữ liệu được sử dụng để định lượng và các mô hình định lượng KNK phù hợp với mục đích sử dụng của kiểm kê KNK;

f) Xem xét việc áp dụng các phương pháp tiếp cận định lượng để đảm bảo tính nhất quán trên nhiều cơ sở;

g) Sử dụng, bảo dưỡng và hiệu chuẩn thiết bị đo lường (nếu có);

h) Phát triển và duy trì một hệ thống thu thập dữ liệu mạnh mẽ;

i) Kiểm tra độ chính xác thường xuyên;

j) Đánh giá nội bộ định kỳ và đánh giá kỹ thuật;

k) Đánh giá định kỳ các cơ hội cải tiến quy trình quản lý thông tin.

8.2       Lưu giữ tài liệu và lưu trữ hồ sơ

Tổ chức phải thiết lập và duy trì các thủ tục lưu giữ tài liệu và lưu giữ hồ sơ.

Tổ chức phải lưu giữ và duy trì tài liệu hỗ trợ việc thiết kế, phát triển và duy trì kiểm kê KNK để cho phép kiểm định. Tài liệu, cho dù ở dạng giấy, dạng điện tử hay dạng khác, sẽ được xử lý theo các thủ tục quản lý thông tin KNK của tổ chức để lưu giữ tài liệu và lưu giữ hồ sơ.

8.3       Đánh giá độ không đảm bảo

Tổ chức phải đánh giá độ không đảm bảo đo liên quan đến các phương pháp định lượng (ví dụ dữ liệu được sử dụng để định lượng và mô hình) và tiến hành đánh giá xác định độ không đảm bảo ở cấp danh mục kiểm kê KNK.

Trong trường hợp không thể ước lượng định lượng độ không đảm bảo đo hoặc hiệu quả về chi phí, thì ước tính đó phải được kiểm định và đánh giá định tính sẽ được thực hiện.

Tổ chức có thể áp dụng các nguyên tắc và phương pháp luận của ISO/IEC Guide 98-3 trong việc hoàn thành đánh giá độ không đảm bảo.

9          Báo cáo KNK

9.1       Yêu cầu chung

Tổ chức cần chuẩn bị báo cáo KNK, phù hợp với mục đích sử dụng dự kiến của kiểm kê KNK, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm định kiểm kê KNK. Ví dụ, một báo cáo KNK có thể cần thiết để tham gia vào một chương trình KNK hoặc để thông báo cho những người sử dụng bên ngoài hoặc bên trong.

Một báo cáo KNK sẽ được chuẩn bị nếu tổ chức chọn kiểm định kiểm kê KNK của mình hoặc đưa ra tuyên bố công khai về KNK khẳng định sự phù hợp với tài liệu này.

Các báo cáo KNK phải đầy đủ, nhất quán, chính xác, phù hợp, minh bạch và được lập kế hoạch phù hợp với 9.2.

Nếu tuyên bố KNK của tổ chức đã được kiểm định độc lập (bên thứ ba), thì việc kiểm định tuyên bố sẽ được cung cấp cho người dùng dự định.

Nếu dữ liệu bí mật không được đưa vào báo cáo KNK thì điều này sẽ được chứng minh. Nếu tổ chức quyết định chuẩn bị báo cáo KNK thì áp dụng 9.2 và 9.3.

9.2       Lập kế hoạch báo cáo KNK

Tổ chức phải giải thích và ghi lại những điều sau đây trong việc lập kế hoạch báo cáo KNK của mình:

a) Mục đích và mục tiêu của báo cáo trong bối cảnh các chính sách, chiến lược hoặc chương trình KNK của tổ chức và các chương trình KNK hiện hành;

b) Mục đích sử dụng và người dùng dự định của kiểm kê KNK;

c) Trách nhiệm tổng thể và cụ thể đối với việc chuẩn bị và ban hành báo cáo;

d) Tần suất của báo cáo;

e) Cấu trúc và hình thức báo cáo;

f) Dữ liệu và thông tin được đưa vào báo cáo;

g) Chính sách về tính sẵn có và các phương pháp phổ biến báo cáo.

9.3         Nội dung báo cáo KNK

9.3.1     Thông tin bắt buộc

Báo cáo KNK của tổ chức phải mô tả việc kiểm kê KNK của tổ chức. Nội dung của nó có thể là có cấu trúc như khuyến nghị trong Phụ lục F.

Nội dung báo cáo KNK phải bao gồm các nội dung sau:

a) Mô tả về tổ chức báo cáo;

b) Người hoặc đơn vị chịu trách nhiệm về báo cáo;

c) Thời hạn báo cáo được đề cập;

d) Tài liệu về ranh giới tổ chức (5.1);

e) Tài liệu về ranh giới báo cáo, bao gồm các tiêu chí do tổ chức xác định để xác định mức phát thải đáng kể;

f) Phát thải KNK trực tiếp, được định lượng riêng cho CO2, CH4, N2O, NF3, SF6 và các nhóm KNK thích hợp khác (HFC, PFC, v.v.) tính bằng tấn CO2e (5.2.2);

g) Mô tả cách xử lý phát thải và loại bỏ CO2 sinh học trong kiểm kê KNK và lượng phát thải và loại bỏ CO2 sinh học liên quan được định lượng riêng theo tấn CO2e (xem Phụ lục D);

h) Nếu được định lượng, loại bỏ KNK trực tiếp, tính bằng tấn CO2e (5.2.2);

i) Giải thích về việc loại trừ bất kỳ nguồn hoặc bể chứa KNK đáng kể nào khỏi quá trình định lượng (5.2.3);

j) Phát thải KNK gián tiếp được định lượng được phân tách theo loại tính bằng tấn CO2e (5.2.4);

k) Năm cơ sở lịch sử được chọn và kiểm kê KNK năm cơ sở (6.4.1);

l) Giải thích về bất kỳ thay đổi nào đối với năm cơ sở hoặc dữ liệu hoặc phân loại KNK lịch sử khác và bất kỳ tính toán lại năm cơ sở hoặc kiểm kê KNK lịch sử khác (6.4.1), và tài liệu về bất kỳ hạn chế nào đối với khả năng so sánh do tính toán lại đó;

m) Tham chiếu hoặc mô tả các phương pháp tiếp cận định lượng, bao gồm cả lý do lựa chọn chúng (6.2);

n) Giải thích về bất kỳ thay đổi nào đối với các cách tiếp cận định lượng đã sử dụng trước đây (6.2);

o) Tham chiếu hoặc tài liệu về các yếu tố phát thải hoặc loại bỏ KNK được sử dụng (6.2);

p) Mô tả tác động của sự không chắc chắn đối với tính chính xác của dữ liệu phát thải và loại bỏ KNK cho mỗi loại (8.3);

q) Mô tả và kết quả đánh giá độ không đảm bảo (8.3);

r) Tuyên bố rằng báo cáo KNK đã được lập theo tài liệu này;

s) Bản công bố mô tả liệu rằng kiểm kê, báo cáo hoặc tuyên bố KNK đã được kiểm định hay chưa, bao gồm cả loại kiểm định và mức độ đảm bảo đạt được;

t) Các giá trị GWP được sử dụng trong tính toán, cũng như nguồn của chúng. Nếu các giá trị GWP không được lấy từ báo cáo IPCC mới nhất, hãy bao gồm các hệ số phát thải hoặc tham chiếu cơ sở dữ liệu được sử dụng trong tính toán, cũng như nguồn của chúng.

9.3.2     Thông tin khuyến nghị

Tổ chức nên xem xét đưa vào báo cáo KNK:

a) Mô tả các chính sách, chiến lược hoặc chương trình KNK của tổ chức;

b) Nếu thích hợp, mô tả các sáng kiến giảm thiểu KNK và cách chúng đóng góp vào sự khác biệt về phát thải hoặc loại bỏ KNK, bao gồm cả những sáng kiến xảy ra bên ngoài ranh giới tổ chức, được định lượng bằng tấn CO2e (7.1);

c) Nếu thích hợp, đã mua hoặc phát triển các biện pháp giảm phát thải và tăng cường loại bỏ KNK từ các dự án tăng cường giảm phát thải và loại bỏ KNK, được định lượng bằng tấn CO2e (7.2);

d) Mô tả các yêu cầu của chương trình KNK hiện hành khi thích hợp;

e) Sự phát thải hoặc loại bỏ KNK được phân tách bởi cơ sở;

f) Tổng lượng phát thải KNK gián tiếp đã được định lượng;

g) Mô tả và trình bày các chỉ số bổ sung, chẳng hạn như tỷ lệ hiệu suất hoặc cường độ phát thải KNK (lượng phát thải trên một đơn vị sản xuất);

h) Đánh giá kết quả hoạt động dựa trên các tiêu chuẩn nội bộ và / hoặc bên ngoài thích hợp;

i) Mô tả các thủ tục quản lý và giám sát thông tin KNK (8.1);

j) Phát thải và loại bỏ KNK từ kỳ báo cáo trước;

k) Nếu thích hợp, giải thích về sự khác biệt phát thải KNK giữa kiểm kê hiện tại và

trước đó.

Tổ chức có thể tổng hợp lượng phát thải trực tiếp và loại bỏ trực tiếp.

9.3.3     Thông tin tùy chọn và các yêu cầu liên quan

Tổ chức có thể báo cáo thông tin tùy chọn riêng biệt với thông tin bắt buộc và thông tin khuyến nghị. Mỗi loại thông tin tùy chọn được mô tả dưới đây phải được báo cáo riêng biệt với các loại thông tin khác.

Tổ chức có thể báo cáo kết quả của các công cụ hợp đồng về các thuộc tính KNK (cách tiếp cận dựa trên thị trường), được thể hiện bằng lượng phát thải KNK (tCO2e) cũng như theo đơn vị chuyển giao (ví dụ: kWh). Tổ chức có thể báo cáo số lượng đã mua so với số lượng đã tiêu thụ.

Tổ chức có thể báo cáo sự bù đắp hoặc các loại tín chỉ carbon khác. Nếu vậy, tổ chức:

         Sẽ tiết lộ sơ đồ KNK theo đó chúng được tạo ra;

         Có thể bổ sung phần bù hoặc các loại tín chỉ carbon khác với nhau nếu chúng có nguồn gốc từ cùng một kế hoạch KNK và có loại cổ điển thích hợp;

         Sẽ không thêm hoặc bớt phần bù đắp hoặc các loại tín chỉ carbon khác từ bản kiểm kê của tổ chức về lượng khí thải trực tiếp hoặc gián tiếp của tổ chức.

Tổ chức có thể báo cáo KNK được lưu giữ trong các bể chứa KNK

10          Vai trò của tổ chức trong hoạt động kiểm định

Tổ chức có thể quyết định tiến hành kiểm định:

         Để xem xét thông tin về phát thải và loại bỏ KNK một cách công bằng và khách quan, tổ chức phải tiến hành kiểm định phù hợp với nhu cầu của người sử dụng dự kiến.

         Các nguyên tắc và yêu cầu được mô tả trong tiêu chuẩn ISO 14064-3.

         Các yêu cầu đối với cơ quan kiểm định được mô tả trong ISO 14065.

         Yêu cầu đối với năng lực của nhóm thẩm định và nhóm kiểm định được mô tả trong ISO 14066

You cannot copy content of this page