Các bước thực hành để được cấp chứng chỉ ISO 50001:2011 là gì?

Cấp chứng chỉ ISO 50001

Các bước đầu tiên thực hiện

Để được cấp chứng chỉ ISO 50001, các bạn trước tiên phải biết có hai loại chứng chỉ: chứng nhận Hệ thống Quản lý năng lượng của Công ty so với các yêu cầu của ISO 50001, và chứng chỉ của các cá nhân để có thể thực hiện hoặc đánh giá theo các yêu cầu ISO 50001. Phần này bàn về các bước cần thiết để một công ty thực hiện Hệ thống Quản lý năng lượng để được cấp chứng chỉ ISO 50001.

Chứng chỉ ISO 50001 được cấp cho công ty của bạn liên quan đến việc triển khai EnMS dựa trên các yêu cầu của ISO 50001, sau đó thuê một tổ chức chứng nhận được công nhận để kiểm tra và phê duyệt EnMS của bạn đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 50001.

chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng

Các bước để được cấp chứng chỉ iso 50001

các bước cuối cùng để hoàn thành chứng nhận iso 50001

học chứng chỉ iso 50001 dành cho cá nhân

các loại hình đánh giá đối với hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001

chứng chỉ iso 50001 là gì?

quá trình đánh giá chứng nhận iso 50001

iso 50001 là gì?

Bắt đầu với sự hỗ trợ của lãnh đạo và xác định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý năng lượng. Sau đó bạn sẽ cần xác định chính sách năng lượng, mục tiêu năng lượng và sổ tay năng lượng, cùng xác định phạm vi và việc thực hiện Hệ thống Quản lý năng lượng.

Cùng với những điều này, bạn phải tạo ra các quy trình và thủ tục bắt buộc và bổ sung cần thiết cho tổ chức của mình để kiểm soát và sử dụng hiệu quả năng lượng trong tổ chức của bạn.

Việc tạo ra các tài liệu này có thể được thực hiện nội bộ bởi công ty của bạn, hoặc bạn có thể nhận được trợ giúp thông qua việc thuê tư vấn hoặc mua tài liệu chuẩn.

Một khi tất cả các quy trình và thủ tục được đưa ra, bạn sẽ cần vận hành Hệ thống Quản lý năng lượng trong một khoảng thời gian. Bằng cách này, bạn sẽ có thể thu thập các hồ sơ cần thiết để thực hiện các bước tiếp theo: kiểm tra và xem lại hệ thống của bạn và được chứng nhận.

Việc kiểm toán năng lượng cũng là một phần quang trọng mà tổ chức của bạn phải thực hiện trước khi mời tổ chức bên ngoài đến đánh giá chứng nhận.

Ngoài ra, chứng nhận ISO 50001 là một cuộc đánh giá của bên thứ ba được thực hiện bởi một tổ chức chứng nhận như TNV- SIGMA CERT khi xác minh rằng một tổ chức tuân thủ các yêu cầu của ISO 50001, sẽ cấp chứng chỉ ISO 50001. Chứng nhận này sau đó được duy trì thông qua các cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên theo lịch trình hàng năm của cơ quan đánh giá, với việc tái chứng nhận được thực hiện trên cơ sở ba năm một lần.

Liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc chứng nhận ISO 50001

 

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay