1
Bạn cần hỗ trợ?

SIS CERT – Cung cấp các dịch vụ đánh giá và chứng nhận cho các tổ chức theo tiêu chuẩn được quốc tế công nhận IAS - Hoa Kỳ

AN TOÀN-MÔI TRƯỜNG-XÃ HỘI

CHỨNG NHẬN ISO 37001

Chứng nhận ISO 37001:2016 - Hệ thống quản lý chống hối lộ - Chứng nhận ISO 37001:2016 giúp cho tổ chức tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín với chứng nhận được công nhận quốc tế IAS Hoa Kỳ.

CHỨNG NHẬN ISO 45001

Chứng nhận ISO 45001:2018 - Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Chứng nhận ISO 45001:2018 giúp cho tổ chức tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín với chứng nhận được công nhận quốc tế IAS Hoa Kỳ.

CHỨNG NHẬN ISO 50001

Chứng nhận ISO 50001:2018 - Hệ thống quản lý năng lượng. Chứng nhận ISO 50001:2018 giúp cho tổ chức tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín với chứng nhận được công nhận quốc tế IAS Hoa Kỳ.

CHỨNG NHẬN ISO 14001

Chứng nhận ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường. Chứng nhận ISO 14001:2015 giúp cho tổ chức tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín.

Kinh doanh 1: 0918.99.11.46- Ms.Dung Kinh doanh 2: 0918.92.91.32- Mr. Bon