1
Bạn cần hỗ trợ?

ISO 22716 -THỰC HÀNH SẢN XUẤT TỐT MỸ PHẨM LÀ GÌ

ISO 22716: 2007 đưa ra hướng dẫn cho việc sản xuất, kiểm soát, lưu trữ và vận chuyển các sản phẩm mỹ phẩm.

Các hướng dẫn này bao gồm các khía cạnh chất lượng của sản phẩm, nhưng nói chung không bao gồm các khía cạnh an toàn cho nhân viên tham gia vào nhà máy cũng như không bao gồm các khía cạnh bảo vệ môi trường.

Các hướng dẫn trong tiêu chuẩn ISO 22716: 2007 không áp dụng cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển và phân phối thành phẩm.

Các hướng dẫn này nhằm cung cấp hướng dẫn về Thực tiễn sản xuất tốt cho các sản phẩm mỹ phẩm. Các nguyên tắc này đã được chuẩn bị cho ngành công nghiệp mỹ phẩm xem xét và có tính đến các nhu cầu cụ thể của ngành này. Các hướng dẫn này đưa ra những lời khuyên tổ chức và thực tiễn về việc quản lý các nhân tố con người, kỹ thuật và hành chính ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
Những hướng dẫn này đã được viết để cho phép chúng được sử dụng sau dòng sản phẩm từ khi nhận hàng đến khi vận chuyển.

CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT MỸ PHẨM ISO 22716 LÀ GÌ?

Một cách để chứng minh sự tuân thủ GMP là thực hiện tiêu chuẩn quốc tế ISO 22716: 2007. ISO 22716 giới thiệu một cách tiếp cận hệ thống quản lý để ghi chép và điều chỉnh sản xuất, kiểm soát, lưu trữ, và vận chuyển các sản phẩm mỹ phẩm. Các hướng dẫn của tiêu chuẩn sẽ cung cấp cho tổ chức của bạn các phương pháp thực tiễn để quản lý nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

CÁC YẾU TỐ CỐT LÕI CỦA ISO 22716

ISO 22716 có thể được coi là gồm 5 yếu tố cốt lõi:
Hệ thống quản lý chất lượng mỹ phẩm và tổ chức

Địa điểm và trang thiết bị

Thực hiện sản phẩm và quản lý vật liệu

Các sai lệch, khiếu nại và thu hồi

Cải thiện liên tục

CHU KỲ ĐÁNH GIÁ:

NĂM 1:

Đánh giá giai đoạn 1 

Đánh giá giai đoạn 2 

NĂM 2:

Đánh giá giám sát

NĂM 3:

Đánh giá giám sát

NĂM 4:

Tái đánh giá chu kỳ mới

Kinh doanh 1: 0918.99.11.46- Ms.Dung Kinh doanh 2: 0918.92.91.32- Mr. Bon