CHỨNG NHẬN OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001 LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 (có thể bị nhầm với tiêu chuẩn ISO 18001) được chấp nhận trên toàn cầu như là một phương pháp đánh giá hệ thống quản lý An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp. Được các tổ chức tiêu chuẩn thế giới và các tổ chức thương mại hàng đầu xây dựng áp dụng, được chứng nhận OHSAS 18001 thể hiện tổ chức có một hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp thích hợp và hiệu quả tại nơi làm việc.

Thông qua việc có được một hệ thống quản lý được xác định rõ ràng tại cơ sở để xác định và kiểm soát các mối nguy về an toàn và sức khỏe, các tổ chức có thể giảm thiểu các mối nguy cho người lao động và khách tham quan hoặc các nhà thầu bên ngoài. Tiêu chuẩn này có thể giúp tổ chức thiết lập các quá trình xem xét và cải tiến liên tục sự an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp tại cơ sở.

Các yếu tố chính sẽ được đánh giá theo chứng nhận OHSAS là:

  • Hệ thống quản lý tại cơ sở
  • Hoạch định và Đánh giá mối nguy
  • Đào tạo và nhận thức của nhân viên
  • Trao đổi thông tin trong hệ thống quản lý an toàn
  • Ứng phó với các tình huống khẩn cấp
  • Theo dõi và cải tiến liên tục

Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe

Sở hữu một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe có cấu trúc xuyên suốt trong tổ chức sẽ chứng minh được cam kết của bạn đối với phúc lợi cho nhân viên và các bên ngoài.

Tiêu chuẩn tạo ra một khung để triển khai các yêu cầu của OHSAS và quá trình cải tiến liên tục.

Việc phát triển một hệ thống có thể quản lý được và vô cùng vững chắc sẽ mang lại lơi ích cho tổ chức và chính những người lao động của họ. Tiết kiệm chi phí và giảm bớt tai nạn là hai trong số rất nhiều lợi ích.

Ai cần tiêu chuẩn này?

OHSAS 18001 thích hợp với các tổ chức muốn có được hiệu quả trong việc quản lý và giảm bớt các tai nạn ở mơi làm việc.

Bằng cách thiết lập hệ thống được tổ chức chứng nhận bên thứ ba đánh giá, tổ chức sẽ chứng minh cho nhân viên, nhà cung cấp và khách hàng của mình thấy được họ đã thực hiện các quy định về an toàn và sức khỏe một cách hết sức nghiêm túc.

Chứng nhận OHSAS 18001 mang đến cho tổ chức một khung để giúp tổ chức đáp ứng mọi bổn phận pháp lý của mình về An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc.

You cannot copy content of this page