CHÍNH SÁCH KHÁCH QUAN

CHÍNH SÁCH KHÁCH QUAN

SIS CERT cam kết không thiên vị trong hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý.

Chính sách khách quan của SIS CERT là tuyên bố công khai rằng chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của sự khách quan trong việc thực hiện các hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý nhằm quản lý xung đột lợi ích và đảm bảo tính khách quan của các hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý.

SIS CERT sẽ tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 17021 và đảm bảo tính khách quan cho tất cả các cá nhân liên quan đến hoạt động chứng nhận và trong tất cả các hoạt động chứng nhận theo thời gian.

SIS CERT đã thiết lập các quy trình để xác định, phân tích, đánh giá, xử lý, theo dõi và văn bản hóa các rủi ro liên quan đến mâu thuẫn lợi ích phát sinh từ việc cung cấp chứng nhận, bao gồm bất kỳ mâu thuẫn phát sinh từ các mối quan hệ trong suốt quá trình chứng nhận. Trong trường hợp có đe doạ đến tính trung thực thì SIS CERT  sẽ lập văn bản và chứng tỏ việc loại bỏ hoặc giảm thiểu những nguy cơ và rủi ro đó, rủi ro còn sót lại được xem xét để xác định xem nó có nằm trong mức rủi ro chấp nhận được hay không. Điều này bao gồm tất cả các mối đe dọa tiềm ẩn được xác định, cho dù chúng phát sinh từ bên trong tổ chức chứng nhận hay từ các hoạt động của cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức khác. Bất cứ khi nào một mối quan hệ đặt ra một mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với tính công bằng thì dịch vụ chứng nhận sẽ không được cung cấp.

Để đảm bảo ở trên, SIS CERT hoạt động dưới sự giám sát của ủy ban công bằng SIS CERT.

Để chứng minh việc thực hiện có hiệu quả chính sách khách quan của SIS CERT, Chúng tôi sẽ:

SIS CERT sẽ không chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng của một tổ chức chứng nhận khác.

SIS CERT sẽ không cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý.

SIS CERT sẽ không tiến hành đánh giá nội bộ của khách hàng được chứng nhận. SIS CERT sẽ không chứng nhận hệ thống quản lý mà SIS CERT đã thực hiện đánh giá nội bộ trong thời gian tối thiểu là hai năm sau khi kết thúc đánh giá nội bộ.

SIS CERT sẽ không cung cấp dịch vụ của mình hoặc tiếp thị hoặc liên kết với tổ chức cung cấp tư vấn quản lý.

SIS CERT sẽ không thuê đánh giá viên từ tổ chức tư vấn hệ thống quản lý, hoặc người chịu trách nhiệm cung cấp tư vấn hệ thống quản lý cho khách hàng tham gia đánh giá.

SIS CERT sẽ không tuyên bố hoặc ngụ ý rằng chứng nhận sẽ đơn giản, dễ dàng hơn, nhanh hơn hoặc ít tốn kém hơn.

SIS CERT sẽ có hành động để đáp ứng bất kỳ mối đe dọa nào đối với sự công bằng của nó phát sinh từ hành động của người, cơ quan, tổ chức khác.

Nhân viên của SIS CERT, cả bên ngoài lẫn bên trong, hoặc các ủy ban, những người có thể ảnh hưởng đến các hoạt động chứng nhận sẽ không cho phép bất kỳ áp lực về thương mại, tài chính hoặc các áp lực khác gây mất tính khách quan.

SIS CERT yêu cầu tiết lộ và ghi lại bất kỳ tình huống xung đột lợi ích nào từ nhân viên của mình để thực hiện các bước thích hợp.

You cannot copy content of this page