KHÁNG NGHỊ

KHÁNG NGHỊ

SIS CERT xem tất cả các kháng nghị nhận được từ các khách hàng chính thức, để xử lý các kháng nghị:

SIS CERT theo một quy trình để tiếp nhận, đánh giá và ra quyết định về việc kháng nghị.

SIS CERT sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các quyết định ở tất cả các cấp trong quy trình xử lý kháng nghị. SIS CERT sẽ đảm bảo rằng những người tham gia vào quá trình xử lý kháng nghị khác với những người thực hiện đánh giá và đưa ra quyết định chứng nhận.

Việc đệ trình, điều tra và quyết định về kháng cáo sẽ không dẫn đến bất kỳ hành động kỳ thị nào đối với người kháng nghị.

Quá trình xử lý kháng nghị bao gồm ít nhất các yếu tố và phương pháp sau đây:

  • Tóm tắc về quá trình tiếp nhận, xác nhận và điều tra kháng cáo, và quyết định những hành động nào cần được thực hiện để đáp ứng yêu cầu đó, có tính đến các kết quả của những kháng nghị tương tự trước đó;
  • Theo dõi và ghi nhận các kháng nghị, bao gồm các hành động được tiến hành để giải quyết;
  • Đảm bảo rằng bất kỳ biện pháp khắc phục và hành động khắc phục thích hợp được thực hiện.

SIS CERT khi nhận đơn kháng nghị sẽ chịu trách nhiệm thu thập và xác minh tất cả các thông tin cần thiết để xác nhận tính kháng nghị.

SIS CERT sẽ xác nhận nhận được khiếu nại và cung cấp cho người kháng nghị bản báo cáo tiến độ và kết quả của kháng nghị.

Quyết định được thông báo cho người kháng nghị sẽ được thực hiện bởi, hoặc xem xét và chấp thuận bởi (các) cá nhân không liên quan trước đây trong chủ đề kháng nghị.

SIS CERT sẽ thông báo chính thức cho người kháng nghị về việc kết thúc quá trình xử lý kháng nghị.