Xác định và phân loại khía cạnh môi trường

Xác định và phân loại khía cạnh môi trường

Xác định và phân loại khía cạnh môi trường

Nếu bạn đang khó khăn trong việc hiểu về các khía cạnh môi trường đề cập trong ISO 14001:2015, bài viết này sẽ giúp bạn. Một trong những phần khó hiểu nhất của tiêu chuẩn ISO 14001 là các khái niệm về khía cạnh môi trường. Đây là một yếu tố quan trọng của hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, vì nó là bước đầu tiên được nêu trong quá trình hoạch định, vì vậy việc hiểu nó là chìa khóa để thực hiện tốt tiêu chuẩn ISO 14001.

Khía cạnh môi trường là gì?

Một cách đơn giản, khía cạnh môi trường là bất kỳ một phần của các hoạt động của công ty bạn có thể tương tác với môi trường, có thể tích cực hoặc tiêu cực. Ví dụ như hóa chất được giải phóng vào không khí từ lỗ thông hơi trong quá trình sản xuất, hoặc các hóa chất có thể bị loại khỏi nước thải nhà máy qua quá trình xử lý. Bạn phải tính đến việc sử dụng các nguồn lực mà các quá trình bạn sử dụng, hoặc các tác động môi trường của lượng chất thải bạn vứt bỏ. Điều quan trọng là phải xem xét từng quy trình của bạn và xác định những tác động môi trường có.

Và quan trọng là phải xem xét tất cả các yếu tố của môi trường khi xem xét các quy trình của nhà máy để xác định những khía cạnh môi trường. Thông thường có sáu loại khía cạnh khác nhau:

  • Khí thải không khí
  • Ô nhiễm đất
  • Xả nước thải
  • Sử dụng vật liệu / tài nguyên thiên nhiên
  • Quản lý chất thải rắn
  • Chất thải nguy hại
Chứng nhận ISO 14001:2015
Hình chứng nhận ISO 14001:2015

Sự khác biệt giữa kiểm soát và ảnh hưởng

Điều thứ hai được chỉ định trong các yêu cầu là xác định xem bạn có quyền kiểm soát các khía cạnh, hoặc chỉ ảnh hưởng. Có lẽ cách tốt nhất để nghĩ về điều này là thông qua một ví dụ. Giả sử bạn có một quá trình sản xuất có sử dụng một loại vật liệu thô, nhưng tạo ra 5% phế liệu. Bạn có quyền kiểm soát quá trình và thực hiện những cải tiến để giảm số lượng phế liệu, do đó làm giảm lượng nguyên liệu được sử dụng trong quá trình này. Đây là một ví dụ về một khía cạnh bạn có kiểm soát.

Một ví dụ thứ hai là một quá trình sản xuất tạo ra phế liệu kim loại và có đại lý thu mua phế liệu kim loại đến và thu gom các kim loại. Trong trường hợp này, bạn không có bất kỳ kiểm soát về nhiên liệu được sử dụng bởi xe tải của đại lý. Xe tải có thể được bảo trì tốt, hoặc bảo trì kém, và bạn không biết. Tuy nhiên, bạn có thể chọn một đại lý tái chế kim loại gần gũi hơn với cơ sở của bạn chứ không phải là một đại lý xa xôi, bởi vì các đại lý gần sẽ, theo mặc định, sử dụng ít nhiên liệu hơn. Đây là một ví dụ về cách một quyết định có thể ảnh hưởng đến các khía cạnh môi trường không được kiểm soát trực tiếp của công ty bạn.

Khía cạnh môi trường có ý nghĩa là gì?

Tiêu chuẩn ISO 14001 là rất cởi mở về những gì có nghĩa là “đáng kể” khi nói đến việc xác định tầm quan trọng của khía cạnh môi trường. Yêu cầu duy nhất là công ty phải xác định những khía cạnh nào có, hoặc có thể có, một tác động đáng kể đối với môi trường. Điều đầu tiên là bạn phải có cách thức xác định khía cạnh môi trường có ý nghĩa và lập thành văn bản.

Thứ hai tìm kiếm bất kỳ thực hành tốt nhất cùng ngành công nghiệp liên quan đến môi trường. Nếu những công ty trong ngành công nghiệp của bạn đang đối phó với sự tương tác môi trường, bạn có thể cần phải xem xét chúng như là khía cạnh môi trường ý nghĩa. Một ví dụ là trong ngành công nghiệp hóa chất, nơi xử lý hoá chất nguy hiểm đòi hỏi huấn luyện đặc biệt, một dấu hiệu cho thấy các khía cạnh của một vụ tràn hóa nên được coi là đáng kể.

Tại sao xác định các khía cạnh môi trường

Lý do toàn bộ để xác định các khía cạnh môi trường được tóm tắt trong các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 14001. Lý do xác định những khía cạnh là để cung cấp các dữ liệu cần thiết để quyết định những gì cần phải được theo dõi và kiểm soát, và những quá trình nào là mục tiêu tốt nhất để cải tiến tốt nhất tác động môi trường của công ty bạn. Đây cũng là một lý do để giữ cho chúng được cập nhật, như là yêu cầu của tiêu chuẩn. Nếu quá trình thay đổi và bạn không cập nhật thì quá trình mới ảnh hưởng đến môi trường như thế nào, sau đó dữ liệu bạn đang sử dụng để đánh giá quá trình để cải thiện bị thiếu. Điều này có thể, đến lượt nó, dẫn đến kết quả kém trong hoạt động cải tiến của bạn. Khi biết và kiểm soát các khía cạnh,

Lập kế hoạch tốt cho kết quả tốt

Toàn bộ ý tưởng của hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 là để cung cấp cho công ty của bạn một khuôn khổ để đánh giá xem ảnh hưởng đến môi trường, và làm thế nào để giảm bớt tác động tiêu cực và tăng tác động tích cực. Xác định và duy trì các khía cạnh môi trường của các quá trình là bước đầu tiên trong kế hoạch để thực hiện một thay đổi tích cực trong công ty của bạn, môi trường xung quanh và trên thế giới.

You cannot copy content of this page