Các bước thực hành để được cấp chứng chỉ ISO 27001:2013 là gì?

Các bước thực hành để được cấp chứng chỉ ISO 27001:2013 là gì?

Cấp chứng chỉ ISO 27001

Các bước đầu tiên thực hiện

Để được cấp chứng chỉ ISO 27001, các bạn trước tiên phải biết có hai loại chứng chỉ: chứng nhận Hệ thống Quản lý an ninh thông tin của Công ty so với các yêu cầu của ISO 27001, và chứng chỉ của các cá nhân để có thể thực hiện hoặc đánh giá theo các yêu cầu ISO 27001. Phần này bàn về các bước cần thiết để một công ty thực hiện Hệ thống Quản lý an ninh thông tin để được cấp chứng chỉ ISO 27001.

Chứng chỉ ISO 27001 được cấp cho công ty của bạn liên quan đến việc triển khai ISMS dựa trên các yêu cầu của ISO 27001, sau đó thuê một tổ chức chứng nhận được công nhận để kiểm tra và phê duyệt ISMS của bạn đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 27001.

Bắt đầu với sự hỗ trợ của lãnh đạo và xác định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an ninh thông tin. Sau đó bạn sẽ cần xác định chính sách an ninh thông tin, mục tiêu an ninh thông tin và sổ tay an ninh thông tin, cùng xác định phạm vi và việc thực hiện Hệ thống Quản lý an ninh thông tin.

Cùng với những điều này, bạn phải tạo ra các quy trình và thủ tục bắt buộc và bổ sung cần thiết cho tổ chức của mình để kiểm soát và áp dụng ISMS trong tổ chức của bạn.

Việc tạo ra các tài liệu này có thể được thực hiện nội bộ bởi công ty của bạn, hoặc bạn có thể nhận được trợ giúp thông qua việc thuê tư vấn hoặc mua tài liệu chuẩn.

Một khi tất cả các quy trình và thủ tục được đưa ra, bạn sẽ cần vận hành Hệ thống Quản lý an ninh thông tin trong một khoảng thời gian. Bằng cách này, bạn sẽ có thể thu thập các hồ sơ cần thiết để thực hiện các bước tiếp theo: kiểm tra và xem lại hệ thống của bạn và được chứng nhận.

Việc đánh giá kỹ thuật rà soát các điểm yếu trong hệ thống cũng là một phần quang trọng mà tổ chức của bạn phải thực hiện trước khi mời tổ chức bên ngoài đến đánh giá chứng nhận.

Ngoài ra, chứng nhận ISO 27001 là một cuộc đánh giá của bên thứ ba được thực hiện bởi một tổ chức chứng nhận như TNV- SIGMA CERT khi xác minh rằng một tổ chức tuân thủ các yêu cầu của ISO 27001, sẽ cấp chứng chỉ ISO 27001. Chứng nhận này sau đó được duy trì thông qua các cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên theo lịch trình hàng năm của cơ quan đánh giá, với việc tái chứng nhận được thực hiện trên cơ sở ba năm một lần.

Xem thêm các bài viết liên quan

 1. iso 27001 là gì?
 2. Các bước thực hành để được cấp chứng chỉ ISO 27001:2013 là gì?
 3. Các bước cuối cùng để công ty bạn được cấp giấy chứng nhận ISO 27001:2013
 4. Học chứng chỉ ISO 27001 dành cho cá nhân
 5. Các loại hình đánh giá đối với hệ thống quản lý ANTT
 6. chứng chỉ iso 27001 là gì?
 7. Quá trình đánh giá chứng nhận iso 27001
 8. Triển khai ISO 27001
 9. Mẫu tham khảo – Chính sách an ninh thông tin
 10. Mẫu tham khảo – Chính sách an ninh bàn làm việc và màn hình hiển thị
 11. Mẫu tham khảo – Chính sách an ninh nhà cung cấp
 12. Mẫu tham khảo – Chính sách an ninh truy cập
 13. Mẫu tham khảo – Chính sách kiểm soát mã hóa
 14. Mẫu tham khảo – Chính sách làm việc từ xa
 15. Mẫu tham khảo – Chính sách quản lý thiết bị di động
 16. Mẫu tham khảo – Chính sách an ninh chuyển giao thông tin
 17. Mẫu tham khảo – Chính sách phát triển hệ thống thông tin an toàn

Liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc chứng nhận ISO 27001