Các quy trình ohsas 18001 cần thiết theo yêu cầu chứng nhận

Các quy trình ohsas 18001 cần thiết theo yêu cầu chứng nhận

Đây là danh sách dưới đây bạn sẽ thấy các tài liệu bắt buộc, nhưng cũng nên lưu ý rằng tài liệu Hệ thống Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp không chỉ các tài liệu bắt buộc mà còn các tài liệu khác được quy định bởi các yêu cầu quy định hiện hành.

Hồ sơ và các quy trình ohsas 18001 bắt buộc theo yêu cầu của ohsas 18001

Dưới đây là các hồ sơ và các quy trình ohsas 18001 cần thiết để tuân thủ ohsas 18001, lưu ý rằng một số tài liệu sẽ không bắt buộc nếu công ty không thực hiện các quá trình có liên quan):

Phạm vi hệ thống quản lý OH&S (mục 4.1, 4.4.4)
Chính sách OH&S (mục 4.2, 4.4.4)
Hồ sơ nhận dạng các mối nguy, đánh giá rủi ro, xác định các biện pháp kiểm soát (mục 4.3.1)
Mục tiêu và chương trình thực hiện OH&S (mục 4.3.3, 4.4.4)
Vai trò, trách nhiệm, quyền hạn (mục 4.4.1)
Năng lực, nhận thức và hồ sơ đào tạo (mục 4.4.2)
Trao đổi thông tin với bên ngoài (khoản 4.4.3.1)
Các nhân tố của hệ thống OH&S và tương tác của chúng (mục 4.4.4)
Quy trình kiểm soát vận hành (mục 4.4.6)
Thông tin giám sát năng lực (mục 4.5.1)
Hồ sơ hiệu chuẩn thiết bị giám sát và đo lường (mục 4.5.1)
Hồ sơ đánh giá sự phù hợp ( các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác) (mục 4.5.2.1, 4.5.2.2)
Hồ sơ khắc phục, phòng ngừa, sự không phù hợp (mục 4.5.3)
Hồ sơ đánh giá nội bộ ( mục 4.5.5)
Hồ sơ xem xét của lãnh đạo (mục 4.6)

Ngoài các quy trình ohsas 18001 cần thiết, bạn cần phải áp dụng các quy trình này trong vòng 3 tháng trước khi đánh giá chứng nhận bởi TNV-SIGMA CERT.

Xem thêm:

https://www.isosig.com/cac-quy-trinh-iso-45001-can-thiet-theo-yeu-cau-chung-nhan/

https://www.isosig.com/cac-loai-hinh-danh-gia-doi-voi-he-thong-quan-ly-an-toan-suc-khoe-nghe-nghiep-chung-nhan-ohsas-18001/

https://www.isosig.com/hoc-chung-chi-ohsas-18001-danh-cho-ca-nhan-2/

https://www.isosig.com/giay-chung-nhan-ohsas-18001-cac-buoc-cuoi-cung-de-hoan-thanh-2/

https://www.isosig.com/cac-buoc-de-duoc-cap-chung-chi-ohsas-18001/

https://www.isosig.com/chung-nhan-ohsas-18001-la-gi/

You cannot copy content of this page