Chứng chỉ HACCP là gì- Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Chứng chỉ HACCP là gì- Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

CHỨNG CHỈ HACCP LÀ GÌ

Chứng chỉ HACCP là một thuật ngữ chung được sử dụng cho hai điều chính: chứng nhận kiến thức của cá nhân và xác nhận hệ thống quản lý năng lượng của một công ty. Có thể bạn hỏi chứng chỉ HACCP là gì?

Chứng chỉ cá nhân

Chứng chỉ HACCP dành cho cá nhân tham gia lớp đào tạo về HACCP, khóa học này để cung cấp thông tin, kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để sử dụng HACCP giúp các cá nhân tạo và duy trì Hệ thống Quản lý ATTP cho một công ty. Những chứng chỉ cá nhân này cũng cho phép những người tham gia phát triển và đi sâu trong sự nghiệp đánh giá hệ thống quản lý ATTP bằng cách chứng tỏ kỹ năng của mình cho những nhà tuyển dụng tiềm năng. Có rất nhiều khóa học, bao gồm các khóa học kéo dài hai ngày về cách triển khai HACCP, các khóa học đánh giá viên nội bộ HACCP trong vòng 2-3 ngày.

Chứng nhận một hệ thống quản lý ATTP

Quy trình chứng nhận HACCP đối với các công ty bắt đầu với quyết định sử dụng HACCP làm cơ sở cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Sau đó công ty sẽ thực hiện tất cả các hành động cần thiết để tạo ra và ghi lại hệ thống của họ bằng cách sử dụng các yêu cầu HACCP như là một hướng dẫn cho những gì cần phải làm. Việc thực hiện hoàn tất sau khi công ty đã duy trì hệ thống trong một khoảng thời gian, sau đó tiến hành đánh giá nội bộ và ít nhất một lần xem xét của lãnh đạo về hệ thống. Sau đó, các đánh giá viên trưởng được chứng nhận từ một tổ chức chứng nhận sẽ đánh giá hệ thống theo yêu cầu của HACCP và nếu hệ thống đáp ứng được tiêu chuẩn, sẽ cấp chứng chỉ HACCP chứng minh rằng hệ thống quản lý của công ty được chấp nhận để đáp ứng tiêu chuẩn. Công ty sau đó được coi là đạt tiêu chuẩn HACCP.

Chu trình duy trì chứng nhận HACCP cho một Công ty

Các yêu cầu chứng nhận HACCP đòi hỏi phải duy trì và cải tiến hệ thống quản lý ATTP, do đó chứng nhận HACCP không chỉ đơn giản là một điều duy nhất. Thỏa thuận với cơ quan chứng nhận vẫn tiếp tục sau cuộc đánh giá ban đầu (đánh giá chứng nhận), và họ cũng tổ chức đánh giá định kỳ thường xuyên của hệ thống (gọi là đánh giá giám sát). Điều này được thực hiện trong một chu kỳ ba năm, trong đó đánh giá chứng nhận ban đầu nhìn vào toàn bộ hệ thống Quản lý HACCP, và hai năm tiếp theo đánh giá duy trì chỉ nhìn vào một phần của hệ thống. Đánh giá duy trì có thể xảy ra một lần, hai lần hoặc nhiều hơn một năm theo thỏa thuận giữa công ty và cơ quan chứng nhận; tuy nhiên, mức tối thiểu là mỗi năm một lần trong thời gian chứng chỉ đó có hiệu lực. Vào cuối ba năm, chu kỳ sẽ bắt đầu lại nếu công ty chọn để duy trì chứng nhận HACCP và những lợi ích mà nó cung cấp. Sau đó, đánh giá viên đánh giá toàn bộ hệ thống.

Tổ chức chứng nhận TNV- SIGMA CERT là tổ chức thưc hiện chứng nhận HACCP, sẽ cấp chứng chỉ HACCP. Chứng nhận này sau đó được duy trì thông qua các cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên theo lịch trình hàng năm của cơ quan đánh giá, với việc tái chứng nhận được thực hiện trên cơ sở ba năm một lần.

Liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc đào tạo và chứng nhận HACCP.

You cannot copy content of this page