HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ TÌNH HƯỐNG KHẨN CẤP THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ TÌNH HƯỐNG KHẨN CẤP THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001

Theo ISO 14001: 2015, tất cả các tổ chức phải tạo, áp dụng và duy trì các quá trình cần thiết để chuẩn bị và ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp tiềm ẩn mà tổ chức đã xác định trong điều 6.1.1. Khoản 8.2 yêu cầu các tổ chức lập một kế hoạch để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường từ các tình huống khẩn cấp. Tất cả các tổ chức phải kiểm tra các phản ứng theo kế hoạch của họ khi thích hợp. Ngoài ra, các tổ chức được yêu cầu định kỳ xem xét và sửa đổi các quy trình và các phản ứng theo kế hoạch, đặc biệt là sau một tình huống khẩn cấp hoặc thử nghiệm. Hơn nữa, nó phải cung cấp sự chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp và phản hồi cho các bên quan tâm có liên quan, bao gồm cả những người làm việc dưới sự kiểm soát của nó. Các tổ chức được yêu cầu duy trì thông tin dạng văn bản ở mức độ cần thiết để các quá trình được thực hiện đúng cách.

TẠI SAO PHẢI THỰC HIỆN ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

Tất cả các tổ chức đều dễ bị tổn thương bởi khả năng xảy ra tai nạn hoặc tình huống khẩn cấp, mặc dù bạn đã nỗ lực hết sức để giảm thiểu hoặc tránh những tình huống này. Lập kế hoạch và chuẩn bị hiệu quả có thể giảm thiểu thương tích, bảo vệ nhân viên, những người xung quanh và cũng giúp giảm tổn thất tài sản và giảm thiểu thời gian sản xuất bị mất.

Thực hiện ứng phó tình huống khẩn cấp giúp nhân viên ứng phó trong tình huống tai nạn hoặc khẩn cấp để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu thương tích, thiệt hại và mất mát vật chất. Một mục đích khách là ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tác động môi trường từ tai nạn hoặc trường hợp khẩn cấp.

CÁC NỘI DUNG CHÍNH CẦN PHẢI CÓ KHI THỰC HIỆN ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

Dựa trên kết quả của những cân nhắc mà chúng tôi đã nêu ở trên, và sau khi xem xét cẩn thận phần A.4.7 của tiêu chuẩn 14001: 2004, giờ đây chúng tôi biết chính xác những tiêu chí chúng tôi cần đáp ứng để có một quy trình ứng phó khẩn cấp về môi trường khả thi. Ở giai đoạn này, chúng ta có thể nắm bắt kiến thức về những thay đổi mà chúng ta biết là sắp có trong tiêu chuẩn 14001: 2015 sắp tới liên quan đến quản lý rủi ro và áp dụng chúng để tạo ra một quy trình thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Do đó, chúng tôi phải đảm bảo rằng thủ tục bằng văn bản của chúng tôi giải quyết những vấn đề sau:

 1. Đánh giá các tình huống khẩn cấp tiềm ẩn – theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015, tại sao không tham gia cùng nhóm “lãnh đạo cao nhất” của bạn để thực hiện việc này?
 2. Phòng ngừa tai nạn và sự cố gắn liền với điểm 1.
 3. Các kế hoạch và quy trình được xác định để ứng phó với các sự cố, bao gồm cả các hành động khắc phục.
 4. Thử nghiệm các quy trình khẩn cấp nếu có thể.
 5. Rà soát và cải tiến các thủ tục khẩn cấp.
 6. Các kế hoạch dự phòng trong trường hợp có tai nạn hoặc sự cố – chúng ta giao tiếp bằng cách nào, gặp nhau ở đâu, có thể làm việc tại nhà không, chúng ta gọi điện và thảo luận về kế hoạch ở đâu, v.v.

Tất nhiên, bạn có thể cấu trúc quy trình khẩn cấp về môi trường cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình, nhưng lưu ý rằng bạn sẽ được yêu cầu chứng minh bằng chứng về các khía cạnh nêu trên trong cuộc đánh giá của mình, bao gồm bằng chứng về việc thử nghiệm, xem xét và cải tiến hệ thống quản lý môi trường của bạn nói chung, và cụ thể là quy trình ứng phó khẩn cấp của bạn. Làm cho nó thực tế và hợp lý, đồng thời thu hút ý kiến của nhân viên và các bên liên quan của bạn. Theo cách đó, môi trường sẽ được hưởng lợi, tổ chức của bạn và các bên liên quan cũng sẽ như vậy.

LÀM THẾ NÀO SOẠN THẢO BẢNG ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

Tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì các quá trình cần thiết khi tổ chức chuẩn bị ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Công ty phải:

 • Chuẩn bị ứng phó bằng cách lập kế hoạch các hành động để ngăn ngừa các tác động đến môi trường
 • Ứng phó với các tình huống khẩn cấp hiện tại
 • Thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa hậu quả của các tình huống khẩn cấp
 • Định kỳ đánh giá các hành động phản hồi theo kế hoạch
 • Định kỳ xem xét và đánh giá các quy trình và các phản ứng theo kế hoạch

Công ty phải:

 • Ứng phó với các tình huống khẩn cấp và tai nạn thực tế.
 • Bắt đầu các hành động nhằm giảm bớt hậu quả của các tình huống khẩn cấp về môi trường.
 • Biết các hành động để ngăn ngừa các tình huống khẩn cấp và tai nạn môi trường xảy ra.
 • Các quy trình kiểm tra định kỳ bất cứ khi nào có thể.
 • Xem xét và cập nhật quy trình, đặc biệt khi các tai nạn hoặc tình huống khẩn cấp đã xảy ra.

Yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 được thực hiện với một kế hoạch kiểm soát hoạt động để ngăn ngừa các trường hợp khẩn cấp xảy ra, có nghĩa là phải có kế hoạch khẩn cấp và năng lực ứng phó khi, bất chấp tất cả các biện pháp kiểm soát tai nạn xảy ra.

Theo ISO 14001: 2015, công ty phải thực hiện các kế hoạch khẩn cấp và đánh giá nội dung theo định kỳ.

TRÁCH NHIỆM SOẠN THẢO, PHÊ DUYỆT ỨNG PHÓ KHẨN CẤP

Lãnh đạo cao nhất phải thiết lập bảng ứng phó khẩn cấp phù hợp với mục đích và bối cảnh của tổ chức và quan trọng nhất, chính sách này phải hỗ trợ cho định hướng chiến lược của tổ chức.

Nó cũng phải cung cấp một khuôn khổ cho việc thiết lập và xem xét các chính sách, bao gồm các cam kết để đáp ứng mọi yêu cầu hiện hành và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường.

Lãnh đạo cao nhất có trách nhiệm thực hiện và duy trì quá trình ứng phó khẩn cấp

ỨNG PHÓ KHẨN CẤP ĐƯỢC ÁP DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

Tất cả các tổ chức đều dễ bị tổn thương bởi khả năng xảy ra tai nạn hoặc tình huống khẩn cấp, mặc dù bạn đã nỗ lực hết sức để giảm thiểu hoặc tránh những tình huống này. Lập kế hoạch và chuẩn bị hiệu quả có thể giảm thiểu thương tích, bảo vệ nhân viên, những người xung quanh và cũng giúp giảm tổn thất tài sản và giảm thiểu thời gian sản xuất bị mất. Chương trình chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp hiệu quả cần bao gồm các điều khoản để đánh giá:

 • Tác động môi trường
 • Kế hoạch và quy trình ứng phó sự cố
 • Kiểm tra định kỳ các kế hoạch,quy trình khẩn cấp và giảm thiểu tác động
 • Xem xét hiệu suất ứng phó khẩn cấp sau khi sự cố xảy ra  

MẪU ỨNG PHÓ KHẨN CẤP THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001

mẫu ứng phó tình huống khẩn cấp
mẫu ứng phó tình huống khẩn cấp

TÓM LƯỢC KHẲNG ĐỊNH YÊU CẦU CỦA ỨNG PHÓ KHẨN CẤP THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001

Quá trình chuẩn bị và ứng phó với trường hợp khẩn cấp nên tập trung vào việc ngăn ngừa sức khỏe và thương tích cho tất cả nhân viên bao gồm công nhân, nhà thầu, khách đến thăm, hàng xóm, thành viên của cộng đồng chung và nhân viên dịch vụ khẩn cấp và phải tính đến luật OH&S hiện hành như An toàn , Quy định về Sức khỏe và Phúc lợi tại Nơi làm việc (Áp dụng Chung) 2007 và Quy định của Đạo luật Hóa chất (Kiểm soát các Mối nguy hiểm Tai nạn Chính liên quan đến Các Chất Nguy hiểm) 2015 (COMAH). Quy trình phải rõ ràng, ngắn gọn và phải dễ hiểu đối với các nhân viên trong tổ chức với các nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể trong trường hợp khẩn cấp như lực lượng phòng cháy chữa cháy.

Tổ chức phải duy trì và lưu giữ thông tin dạng văn bản về quá trình chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp và về bất kỳ kế hoạch nào để ứng phó với các tình huống khẩn cấp tiềm ẩn.

SIS CERT giúp bạn đạt chứng nhận ISO 14001 như thế nào?

SIS CERTIFICATION có trụ sở chính tại Plot no 1539/Sector 4, Gurugram (Haryana)-India.
Với sự hiện diện toàn cầu ở Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Albania, Armenia, UAE, Anh, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi.

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0918991146
Liên hệ nhân viên kinh doanh:
Mr. Nhất Duy: 0932321236
Ms. Quỳnh Như: 0827796518
Ms. THÚY: 0774416158
Email: info@isosig.com

Website: www.isosig.com

Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm,

Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar ( Mỹ) hoặc IRCA ( Anh)

Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất

Chúng tôi có sẵn nhiều bộ tài liệu mẫu ISO 10002:2018 với nhiều ngành giúp bạn nhanh chóng xây dựng hệ thống quản lý

Chúng tôi sẽ đào tạo cho nhân viên bạn tiếp cận đầy đủ nhất về ISO 14001

Giấy chứng nhận của chúng tôi được công nhận quốc tế IAS, IAF, UKAS, được chấp nhận ở tất cả các thị trường.

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…

You cannot copy content of this page