HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO THEO ISO 9001:2015

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO THEO ISO 9001:2015

Xem xét của lãnh đạo được thực hiện Ít nhất mỗi năm một lần, ban lãnh đạo cao nhất phải xem xét QMS để xác định:

Sự phù hợp – nó có đáp ứng nhu cầu của tổ chức không?

Tính thỏa đáng – QMS có phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn không?

Khả năng áp dụng – các hoạt động được thực hiện theo thủ tục, có thực tế không ?

Hiệu quả – nó có đạt được kết quả theo kế hoạch không?

Tổng quan về việc thực hiện xem xét của lãnh đạo theo ISO 9001:2015?

ẢNH MINH HỌA
 • Có nhiều lý do chính đáng khiến việc xem xét của lãnh đạo được thảo luận và viết nhiều trong giới hệ thống quản lý chất lượng (QMS): chúng hoàn toàn là chìa khóa cho sự thành công của tiêu chuẩn ISO 9001
 • Chúng là nơi bạn lùi lại, xem xét, phân tích dữ liệu, đặt câu hỏi, lắng nghe và sau đó tiến lên phía trước. Và không chỉ mỗi năm một lần, mà thường xuyên và với càng nhiều nhóm của bạn tham gia càng tốt

Nội dung

Tại sao phải thực hiện việc xem xét của lãnh đạo?

 • Lãnh đạo cao nhất phải xem xét định kỳ hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức để đảm bảo tính liên tục phù hợp, thỏa đáng, hiệu lực và liên kết với định hướng chiến lược của tổ chức.
 • Mục đích của cuộc họp là xem xét và đánh giá tính hiệu quả của Hệ thống Quản lý của bạn, giúp bạn xác định tính phù hợp và đầy đủ liên tục của Hệ thống quản lý. Xem xét của lãnh đạo thực hiện điều này bằng cách khuyến khích lãnh đạo cao nhất xem xét mức độ mà Hệ thống quản lý:
  • Đạt được kết quả mong đợi
  • Đáp ứng các yêu cầu của tổ chức
  • Chức năng phù hợp với các quy trình và quy trình vận hành đã thiết lập
  • Có khả năng xác định sự không phù hợp và giám sát các hành động khắc phục và phòng ngừa tiếp theo
 • Nó đảm bảo rằng tất cả các cấp quản lý được biết về mọi thay đổi, cập nhật, sửa đổi, v.v. đối với hoạt động hàng ngày của chính Hệ thống quản lý.
 • Vì rất quan trọng để tận dụng tối đa Hệ thống quản lý, thành viên của ban quản lý cấp cao chịu trách nhiệm chung về Hệ thống quản lý cũng có trách nhiệm triệu tập, tham dự và báo cáo

Các nội dung cần phải có trong việc thực hiện xem xét của lãnh đạo?

Đầu vào

 • Kết quả thực hiện từ cuộc xem xét lần trước;
 • Kết quả đánh giá nội bộ, kết quả của các cuộc đánh giá khác từ khách hàng, từ tổ chức khác…
 • Các kết quả đánh giá, giám sát của bên ngoài trước đó (nếu có);
 • Chính sách, mục tiêu chất lượng.
 • Thông tin phản hồi với các bên hữu quan, kể cả khiếu nại của khách hàng;
 • Sự phù hợp, tính hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng.
 • Các báo cáo sự không phù hợp, hành động khắc phục và phòng ngừa;
 • Những thay đổi có thể ảnh hưởng đến hệ thống quản lý chất lượng.
 • Các đề nghị cải tiến hệ thống chất lượng.Đầu ra của xem xét lãnh đạo
 • Đầu ra liên quan đến các quyết định và hành động các ở hội cải tiến; bất kỳ thay đổi nào đối với hệ thống quản lý chất lượng; các nhu cầu nguồn lực.

Quy trình thực hiện xem xét của lãnh đạo phù hợp theo ISO 9001:2015?

Chuẩn bị

Ban ISO chuẩn bị các thủ tục cho cuộc họp xem xét của lãnh đạo được tổ chức định kỳ ít nhất 1 lần/năm. Công tác chuẩn bị bao gồm:

 • Lập chương trình họp trình Ban Giám đốc phê duyệt.
 • Chuẩn bị danh sách các thành viên liên quan và các bộ phận tham gia.
 • Thông báo chương trình và danh sách tham gia đến các thành viên kế hoạch họp xem xét của lãnh đạo (trước 07 ngày).
 • Yêu cầu các phòng ban gửi báo cáo cho Ban ISO các hồ sơ liên quan đến nội dung để làm cơ sở họp (trước 03 ngày).

Nội dung xem xét

Bao gồm :

 • Kết quả thực hiện từ cuộc lần trước;
 • Kết quả đánh giá nội bộ, kết quả của các cuộc đánh giá khác từ khách hàng, từ tổ chức khác…
 • Các kết quả đánh giá, giám sát của bên ngoài trước đó (nếu có)
 • Chính sách, mục tiêu chất lượng.
 • Thông tin phản hồi với các bên hữu quan, kể cả khiếu nại của khách hàng;
 • Sự phù hợp, tính hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng.
 • Các báo cáo sự không phù hợp, hành động khắc phục và phòng ngừa;
 • Những thay đổi có thể ảnh hưởng đến hệ thống quản lý chất lượng.
 • Các đề nghị cải tiến hệ thống chất lượng.
 • Các nội dung khác theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015.

Kết thúc cuộc họp

 • Ban ISO lập Biên bản cuộc họp -> trình Ban Giám đốc phê duyệt, sau đó chuyển cho các phòng ban liên quan thực hiện các hành động khắc phục.
 • Ban ISO Theo dõi và báo cáo việc thực hiện các quyết định của Ban Giám đốc sau khi kết thúc họp XXLĐ. Nếu các quyết định này chưa được thực hiện đúng thời hạn thì lập Hành động khắc phục phòng ngừa.

Trách nhiệm soạn thảo, phê duyệt quy trình xem xét của lãnh đạo?

 • Lãnh đạo cao nhất phải đảm bảo thực hiện đối với hệ thống quản lý.
 • Phê duyệt quy trình
 • Phê duyệt kế hoạch chương trình
 • Phê duyệt biên bản họp

Thực hiện xem xét của lãnh đạo áp dụng như thế nào?

 • Qui trình này áp dụng cho các cuộc họp đối với Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 tại Công ty
 • Là một cuộc họp chính thức, có cấu trúc, liên quan đến lãnh đạo cao nhất và diễn ra định kỳ trong năm. Chúng là một phần quan trọng và bắt buộc của việc vận hành Hệ thống quản lý được chứng nhận ISO
 • Phạm vi của thủ tục này trình bày chi tiết phương pháp xem xét hệ thống quản lý chất lượng và mô tả làm thế nào các thiếu sót được ghi lại để đảm bảo nó được cập nhật, được kiểm soát và hiệu quả. 
 • Việc xem xét đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả liên tục của hệ thống chất lượng trong việc đáp ứng các yêu cầu của ISO 9001: 2015 và chính sách và mục tiêu chất lượng của tổ chức bạn . Việc xem xét quản lý được thực hiện hàng năm

Mẫu thực hiện xem xét của lãnh đạo tham khảo?

 • Các biểu mẫu được sử dụng:
  • Chương trình họp XXLĐ: BM01/QT.ISO.05
  • Danh sách họp XXLĐ: BM02/QT.ISO.05
  • Biên bản họp XXLĐ: BM03/QT.ISO.05
 • Bản ghi cuộc họp đánh giá quản lý Mẫu ISO
 • Quản lý chất lượng nên lưu hồ sơ về mỗi Cuộc, sử dụng QP1060-1 làm tài liệu hướng dẫn. Quản lý chất lượng có thể ghi lại và đính kèm biên bản của tất cả các cuộc họp như vậy vào Hồ sơ cuộc họp Mẫu ISO: Biên bản không được yêu cầu bởi Tiêu chuẩn nhưng có thể bổ sung thêm sự hiểu biết về việc xem xét của lãnh đạo và làm cơ sở cho các cuộc thảo luận hiện tại và tương lai và các biên bản khác theo dõi.
  • Bản ghi MRM, tối thiểu, phải bao gồm:
  • Khi nào: Ngày (và giờ, nếu muốn) của cuộc họp
  • Ai: Danh sách những người tham dự cuộc họp
  • Nội dung: Chương trình họp
 • Nhóm Quản lý nên dự kiến ​​lên lịch cho cuộc họp Xem xét của lãnh đạo tiếp theo. Quản lý Chất lượng nên duy trì biểu mẫu Cuộc họp Đánh giá của Ban Giám đốc và bất kỳ tài liệu đính kèm nào cho MRM tiếp theo
 • Mẫu ví dụ về thực hiện xem xét của lãnh đạo
MẪU THAM KHẢO

Tóm lược việc thực hiện xem xét của lãnh đạo theo ISO 9001:2015?

 • Việc ghi lại biên bản, hoặc các phần được chọn trong đó phải được phân phát cho tất cả các thành viên thích hợp của nhân viên. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bất kỳ cuộc thảo luận nào trong cuộc họp bao gồm các quyết định và hành động liên quan đến:
  • Bất kỳ cơ hội cải tiến nào trong doanh nghiệp
  • Bất kỳ thay đổi nào đối với Hệ thống quản lý, các quy trình hoặc chính sách được yêu cầu
  • Bất kỳ sửa đổi nào đối với các mục tiêu của công ty hoặc các Chỉ số Hiệu suất Chính (KPI)
  • Bất kỳ sửa đổi nào đối với kế hoạch kinh doanh hoặc ngân sách
  • Bất kỳ thay đổi nào đối với các tài nguyên cần thiết để vận hành trơn tru Hệ thống quản lý
 • Những loại thay đổi này ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày, do đó, điều quan trọng là phải thông báo cho nhân viên về những thay đổi này vì điều này sẽ đảm bảo rằng Hệ thống quản lý của bạn đang hoạt động hiệu quả