HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ SỰ CỐ AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP THEO ISO 22000:2018

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ SỰ CỐ AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP THEO ISO 22000:2018

Tình huống khẩn cấp-Lãnh đạo cao nhất phải đảm bảo sẵn sàng các thủ tục để ứng phó các tình huống khẩn cấp hoặc sự cố có thể ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm liên quan đến vai trò của tổ chức trong chuỗi thực phẩm. Phải thiết lập các thông tin dạng văn bản và duy trì để quản lý các tình huống và sự cố này.

Một khía cạnh thường bị bỏ qua của chương trình phòng vệ lương thực là lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Làm thế nào để công ty của bạn lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp?

Tổng quan về việc thực hiện quản lý sự cố an toàn thực phẩm và ứng phó tình huống khẩn cấp theo ISO 22000:2018?

ẢNH MINH HỌA

Tổ chức phải:

Ứng phó các tình huống khẩn cấp và sự cố thực tế bằng cách:

1) đảm bảo xác định được các yêu cầu pháp định và luật định có thể áp dụng;

2) truyền thông nội bộ;

3) truyền thông với bên ngoài (ví dụ: nhà cung cấp, khách hàng, cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông);

Hành động để giảm hậu quả của tình huống khẩn cấp, phù hợp với mức độ khẩn cấp hoặc sự cố và tác động tiềm ẩn đến an toàn thực phẩm;

Kiểm tra định kỳ theo thực tế;

Sự cố xảy ra hàng ngày, và vì chúng thường được ngăn chặn để trở thành khủng hoảng, nên hầu hết là vô hình đối với tất cả, trừ một số ít. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng dẫn đến một cuộc khủng hoảng và tại thời điểm đó, dựa trên mức độ nghiêm trọng và quy mô, tin tức được truyền đi khắp thế giới. Các loại sự cố có thể được tách thành hai nhóm, liên quan đến thực phẩm và không liên quan đến thực phẩm. Dưới đây là một vài ví dụ:
Liên quan đến Thực phẩm
• Ô nhiễm thực phẩm hoặc thức ăn sống
• Bệnh tật của người tiêu dùng
• Chất gây dị ứng
• Dư lượng hóa chất
• Vật lạ
• Bao bì
• Gián đoạn chuỗi cung ứng
Không liên quan đến thực phẩm
• Thiên tai
    ° Động đất
    ° Núi lửa
    ° Lũ lụt
    ° Bão táp
    ° Nạn đói
• Do con người tạo ra
    ° Tai nạn nhà máy điện
    ° Chiến tranh
    ° Bất ổn chính trị
    ° Sự cạn kiệt tài nguyên

Nội dung

Tại sao phải thực hiện quản lý sự cố an toàn thực phẩm và ứng phó tình huống khẩn cấp?

 • Lập kế hoạch phòng vệ thực phẩm và ứng phó khẩn cấp
 • Là những thành phần quan trọng đối với sứ mệnh bảo vệ sức khỏe cộng đồng
 • Chịu trách nhiệm quản lý các chương trình này, phát triển, duy trì
 • Và điều phối tất cả các hoạt động để ngăn ngừa, chuẩn bị, ứng phó
 • Và khắc phục các sự cố nghiêm trọng do ô nhiễm cố ý và không chủ ý
 • Và các sự cố không thường xuyên khác ảnh hưởng. 
 • Các nhân viên làm việc với các cơ quan đối tác của chính phủ ở tất cả các cấp
 • Ngành công nghiệp tư nhân và các tổ chức khác để thiết lập
 • Và duy trì cơ sở hạ tầng phòng thủ lương thực của Cơ quan nhằm phòng ngừa
 • Chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp từ các sự cố hóa học, sinh học và phóng xạ. 

Các nội dung chính cần phải có trong thực hiện quản lý sự cố an toàn thực phẩm và ứng phó tình huống khẩn cấp?

 • Thủ tục bao gồm tất cả các hoạt động cần thiết để chuẩn bị và ứng phó với bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào. Tình huống khẩn cấp bao gồm các nguyên nhân bên ngoài và bên trong, cả tình cờ và cố ý. Nó áp dụng cho tất cả các nhân viên quản lý và nhân viên như đã chỉ ra. 
 • Để làm rõ ràng mọi thứ, chúng ta hãy đi thẳng định nghĩa về trường hợp khẩn cấp. Trường hợp khẩn cấp là một sự kiện hoặc tình huống có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động. Điều này bao gồm bất kỳ sự xuất hiện đột ngột, không mong muốn nào, do tự nhiên hoặc do con người gây ra, gây ra mối đe dọa đáng kể đối với an toàn thực phẩm và / hoặc nhân viên, khách hàng, cơ sở, tài sản, hồ sơ và hoạt động kinh doanh của công ty..
 • Yếu tố quan trọng nhất đối với bất kỳ loại trường hợp khẩn cấp nào là phải có một kế hoạch được thực hành thường xuyên. Mọi cơ sở thực phẩm nên tiến hành đánh giá để xác định loại trường hợp khẩn cấp mà họ có thể gặp phải. Việc đánh giá này có thể được thực hiện bởi các chuyên gia được đào tạo trong tổ chức hoặc bởi các chuyên gia bên ngoài. Khi đã xác định được các loại trường hợp khẩn cấp, điều quan trọng là phải thiết lập một kế hoạch cơ bản, xác định lộ trình hành động và thực hành ứng phó.

Làm thế nào để soạn thảo quy trình thực hiện quản lý sự cố an toàn thực phẩm và ứng phó tình huống khẩn cấp phù hợp với tiêu chuẩn ISO 22000:2018?

 • Đánh giá và Đánh giá Rủi ro
 • Lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp
 • Ứng phó với trường hợp khẩn cấp
 • Các cuộc diễn tập và kiểm tra khẩn cấp

Tạo một kế hoạch

 • Ai được ủy quyền và chịu trách nhiệm cảnh báo cho nhân viên về trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra?
 • Nhân viên sẽ được cảnh báo như thế nào?
 • Cảnh báo sẽ được đưa ra thông qua chuông báo động, hệ thống liên lạc nội bộ, còi hơi hoặc còi bò, v.v.?
 • Nhân viên sẽ được cảnh báo như thế nào trong trường hợp mất điện?
 • Làm thế nào để nhân viên biết họ đang ứng phó với loại tình huống khẩn cấp nào?
 • Một khi nhân viên được cảnh báo về tình huống khẩn cấp, họ nên ẩn nấp ở đâu?
 • Nếu nhân viên cần sơ tán khỏi tòa nhà, họ gặp nhau ở đâu để được tính?
 • Nhân viên sẽ được tính như thế nào khi họ đạt được những điểm này?
 • Các tuyến đường khẩn cấp có được xác định và đánh dấu rõ ràng trong cơ sở không?
 • Các điểm gặp gỡ bên trong và bên ngoài tòa nhà có được xác định và đánh dấu rõ ràng không?
 • Các tuyến đường sơ tán khẩn cấp có cản trở những người ứng cứu đầu tiên di chuyển dọc theo đường lái xe hoặc đường đến cơ sở không?
 • Đã thành lập các chốt gác tầng để đảm bảo các khu vực của họ đã được sơ tán chưa?
 • Ai chịu trách nhiệm kế toán cho nhân viên, khách đến thăm, nhà thầu, v.v.?
 • Ai chịu trách nhiệm chuyển tiếp thông tin về nhân viên mất tích?


Kiểm tra kế hoạch

Khi các vấn đề cơ bản đã được xem xét và xây dựng kế hoạch, các hệ thống phải được kiểm tra. Tốt nhất có thể thông báo khi nào sẽ tiến hành thử nghiệm đầu tiên để có một môi trường được kiểm soát. Cân nhắc mời những người phản hồi đầu tiên tại địa phương tham gia thử nghiệm để đánh giá và đưa ra các khuyến nghị.

Hiệu suất của Hệ thống Ứng phó Khẩn cấp Thực phẩm

Một số đánh giá sau khẩn cấp đã được ghi lại cho việc thu hồi đã được kiểm tra. Cơ quan đã phát triển một khung đo lường hiệu suất rộng bao gồm Hệ thống Ứng phó Khẩn cấp Thực phẩm, một bước đi rất tích cực. Bây giờ nó cần phải làm rõ nó và xác định nó thêm.

Các khuyến nghị chính

Cơ quan cần quy định rõ ràng trong Sổ tay Ứng phó Khẩn cấp về Thực phẩm của mình :

 • các trường hợp mà cảnh báo công khai là cần thiết hoặc không cần thiết;
 • hướng dẫn đầy đủ về tính kịp thời, đầy đủ và mức độ hiệu quả của các cuộc kiểm tra;
 • thông tin cần thiết để xem xét từng trường hợp khẩn cấp về thực phẩm đã được Trụ sở chính và các văn phòng khu vực quản lý như thế nào và để xác định tính hiệu quả của nó.
 • Ở tất cả các giai đoạn của quá trình ứng phó khẩn cấp, Cơ quan phải lập thành văn bản các quyết định, cơ sở lý luận và kết quả của các hành động đã thực hiện.
 • Cơ quan cần xây dựng các chính sách và thủ tục rõ ràng mô tả thời điểm và cách thức sử dụng quyền thu hồi
 • Cơ quan Thanh tra Thực phẩm nên cải thiện sự điều phối và giám sát tổng thể đối với các hoạt động khẩn cấp về an toàn thực phẩm diễn ra trên cả Trụ sở chính và các Khu vực.
 • Để đảm bảo trách nhiệm giải trình, Cơ quan cần tinh chỉnh các mục tiêu và biện pháp thực hiện cho Hệ thống ứng phó khẩn cấp về thực phẩm và sử dụng các biện pháp này để báo cáo về kết quả hoạt động của hệ thống.

Trách nhiệm soạn thảo và phê duyệt thực hiện quản lý sự cố an toàn thực phẩm và ứng phó tình huống khẩn cấp?

 • Lãnh đạo cao nhất cần thiết lập, thực hiện và duy trì các thủ tục
 • Để quản lý các tình huống khẩn cấp, tai nạn tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến ATTP
 • Và các quy trình liên quan đến tổ chức trong chuỗi thực phẩm. 
 • Quy trình Ứng phó Sự chuẩn bị Khẩn cấp của FSMS
 • Xác định các phương pháp để lập kế hoạch
 • Và hành động hiệu quả trong các trường hợp khẩn cấp thực sự
 • Hoặc có khả năng ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và các hoạt động khác của công ty.
  • Giám đốc Quản lý Khẩn cấp chịu trách nhiệm phát triển Kế hoạch Ứng phó Khẩn cấp
  • Các Safety Trưởng nhóm thực phẩm
   • Cung cấp đầu vào cho các kế hoạch liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm tiềm năng.
  • Quản lý và Giám sát
   • Chịu trách nhiệm chỉ đạo các hoạt động ứng phó khẩn cấp trong bộ phận tương ứng của họ.
  • Tất cả Nhân viên
   • Có trách nhiệm biết và hiểu kế hoạch ứng phó khẩn cấp
   • Vì nó liên quan đến các hoạt động của họ và an toàn thực phẩm.

Thực hiện quản lý sự cố an toàn thực phẩm và ứng phó tình huống khẩn cấp được phổ biến áp dụng như thế nào?

 • Quản lý Sự cố An toàn Thực phẩm:
  • Với việc các vụ thu hồi liên quan đến an toàn thực phẩm ngày càng phổ biến
  • Điều cần thiết là các nhóm ứng phó sự cố phải hiểu
  • Và thực hiện các quy trình sẽ giúp quản lý các sự kiện này
  • Theo cách minh bạch và hiệu quả nhất có thể. 
  • Cách thức hoạt động của công ty bạn trong thời kỳ khủng hoảng
  • Đặc biệt là trong giai đoạn đầu khi giao tiếp là quan trọng nhất
  • Chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động kinh doanh của bạn trong tương lai.

Mẫu thực hiện quản lý sự cố an toàn thực phẩm và ứng phó tình huống khẩn cấp tham khảo?

Sổ theo dõi phản ứng khẩn cấp tham khảo

VÍ DỤ THAM KHẢO

Tóm lược và khẳng định yêu cầu của việc thực hiện quản lý sự cố an toàn thực phẩm và ứng phó tình huống khẩn cấp?

 • Chìa khóa để ngăn ngừa việc cố ý ô nhiễm thực phẩm
 • Là nâng cao nhận thức về mối đe dọa tiềm tàng này. 
 • Hợp tác với chính phủ, ngành công nghiệp thực phẩm ở vị trí tốt nhất
 • Để nhanh chóng giải quyết các mối đe dọa như vậy
 • Thông qua việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và an ninh cơ bản. 
 • Cơ quan an toàn thực phẩm của chính phủ có thể cung cấp hướng dẫn cần thiết
 • Và các chức năng phối hợp khác để hỗ trợ ngành công nghiệp
 • Như trong trường hợp truy tìm và thu hồi sản phẩm.
 • Cuối cùng, điều quan trọng là phải nhận ra rằng trong khi các quốc gia
 • Phải giải quyết tất cả các mối đe dọa chính đáng đối
 • Với hệ thống sản xuất thực phẩm của họ do ô nhiễm có chủ ý
 • Thì các nguồn lực để bùng phát các bệnh do thực phẩm truyền thống hơn
 • Bao gồm cái gọi là “dịch bệnh thầm lặng”
 • Bao gồm một số lượng lớn các trường hợp lẻ tẻ, cần được duy trì. 
 • Những đợt bùng phát truyền thống này hiện đang gây ra nhiều vấn đề lớn
 • Cho sức khỏe và sự phát triển, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. 
 • Điều này một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải
 • Đảm bảo rằng các hệ thống phòng ngừa
 • Và ứng phó trong ATTP được xem xét một cách tích hợp đầy đủ.

You cannot copy content of this page