HƯỚNG DẪN CÁC YÊU CẦU PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ MÔI TRƯỜNG

HƯỚNG DẪN CÁC YÊU CẦU PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ MÔI TRƯỜNG

Mục lục

Tổng quát về hướng dẫn các yêu cầu pháp luật Việt Nam về môi trường

ISO 14001 là Tiêu chuẩn Hệ thống Quản luật Môi trường (EMS) hàng đầu thế giới. Nó được thực hành rộng rãi trên tất cả các tổ chức. Tiêu chuẩn này tập trung vào việc ngăn ngừa ô nhiễm môi trường và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên trong các ngành công nghiệp. Hiểu và thực hiện các yêu cầu pháp luật về môi trường là một yêu cầu bắt buộc của tiêu chuẩn ISO 14001.

Các yêu cầu pháp luật có thể dẫn đến rủi ro và cơ hội cho tổ chức và có thể phát sinh từ các yêu cầu bắt buộc, các luật và quy định hiện hành, các cam kết tự nguyện như các tiêu chuẩn của tổ chức và ngành, các mối quan hệ hợp đồng, các nguyên tắc quản trị tốt, các tiêu chuẩn cộng đồng và đạo đức. Vậy làm sao để xây dựng quy trình thực hiện này, chúng ta hãy cùng SIS CERT tìm hiểu nhé.

Làm thế nào để soạn quy trình thực hiện các yêu cầu pháp luật Việt Nam về môi trường

1. Tại sao phải có quy trình thực hiện các yêu cầu pháp luật Việt Nam về môi trường?

Bất kể tổ chức của bạn có thực hiện ISO 14001 hay không – hầu hết các công ty phải tuân thủ các yêu cầu của quy định pháp luật về môi trường. Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn doanh nghiệp của mình thành công, bạn cần hiểu các yêu cầu quy định liên quan đến sản phẩm và / hoặc dịch vụ của bạn. Các quy định như vậy đảm bảo tính hợp pháp và giúp bảo vệ môi trường. Mặc dù một số yêu cầu có thể bị coi là khó hiểu, nhưng chúng thực sự là mối quan tâm thực sự đối với khách hàng, nhà cung cấp và các cơ quan pháp luật.

2. Các nội dung chính cần phải có trong quy trình thực hiện các yêu cầu pháp luật Việt Nam về môi trường

Nội dung chính cần phải có trong quy trình thực hiện yêu cầu pháp luật Việt Nam về môi trường:

Thứ nhất là quy trình thực hiện, bao gồm các yêu cầu liên quan và thực hiện theo các bước soạn thảo.

Đồng thời ở mỗi nhiệm vụ của quy trình phải có sự phân công các chức vụ:

Đại diện Ban Giám đốc:

– Đại diện Ban Giám đốc xem xét các thay đổi, cập nhật các yêu cầu về luật hoặc các yêu cầu khác, sau đó triển khai cho nhân viên phụ trách môi trường phân phát đến các bộ phận liên quan.

– Trường hợp nếu có thay đổi, cập nhật mới của các yêu cầu về luật hoặc các yêu cầu khác thì yêu cầu nhân viên phụ trách ISO môi trường điều chỉnh lại và cập nhật cho phù hợp.

– Định kỳ 6 tháng/lần đánh giá sự tuân thủ yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác của tất cả các bộ phận.

Nhân viên phụ trách ISO môi trường:

– Xem xét các yêu cầu luật pháp và các bên quan tâm về môi trường.

– Xác định những yêu cầu cần áp dụng: in ra giấy hoặc làm file điện tử các yêu cầu có thể áp dụng tại công ty.

– Định kỳ hàng tháng cập nhật những thay đổi về luật, quy định, thông tư… từ các cơ quan có thẩm quyền hoặc thông qua website.

– Hàng năm xem xét lại các yêu cầu môi trường của công ty.

– Khi xem xét các thay đổi, cập nhật các yêu cầu về pháp luật và các yêu cầu khác thì nhân viên phụ trách môi trường phải xem xét những điểm nào liên quan đến công ty sau đó trình Ban Giám đốc xem xét.

– Lập thành văn bản các quy định, thông báo và phân phát đến các bộ phận, cá nhân liên quan.

– Lưu hồ sơ:

  • Danh mục văn bản pháp luật về môi trường.
  • Phiếu đánh giá sự tuân thủ các yêu cầu pháp luật và các bên quan tâm.
  • Biên bản họp.

Trưởng các bộ phận:

– Triển khai cho các cán bộ công nhân viên trong công ty thực hiện (Theo Quy trình trao đổi thông tin truyền thông)

Thứ hai là các biểu mẫu cần phải có như phiếu đánh giá sự tuân thủ các yêu cầu pháp luật

3. Làm thế nào để soạn thảo quy trình thực hiện các yêu cầu pháp luật Việt Nam về môi trường

5 bước để tuân thủ các yêu cầu pháp luật trong ISO 14001

Bước 1: Chính sách môi trường

Chính sách Môi trường cần phản ánh cam kết của lãnh đạo cao nhất trong việc tuân thủ các yêu cầu pháp luật hiện hành và các yêu cầu khác, được hỗ trợ bởi các nguồn lực thích hợp. Cam kết này thường ở dạng một tuyên bố đơn giản, trong khi việc xác định các yêu cầu đó sẽ được giải thích trong phần tiếp theo.

Bước 2: Các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác (4.3.2)

Điều khoản 4.3.2 của ISO 14001 quy định rằng tổ chức phải biết các pháp luật hiện hành liên quan đến các hoạt động và dịch vụ của họ.

Tổ chức có thể tìm thấy các quy định về môi trường trên trang web của các cơ quan chính phủ phụ trách bảo vệ môi trường hoặc trên các dịch vụ chuyên biệt khác. Trong danh sách nhiều quy định, bạn chỉ nên chọn những quy định áp dụng cho doanh nghiệp của mình.

Bước 3: Các mục tiêu và chỉ tiêu (4.3.3)

ISO 14001, trong điều khoản 4.3.3, nêu rõ rằng khi một tổ chức thiết lập các mục tiêu môi trường, tổ chức đó phải tính đến các yêu cầu khác của tổ chức đó. Tổ chức nên lập kế hoạch làm thế nào để tuân thủ các yêu cầu pháp luật. Nếu trong quá trình xác định luật hiện hành, bạn tuân thủ một phần quy định hiện hành cụ thể hoặc bạn đã hoàn toàn phớt lờ quy định đó, thì bây giờ là lúc để đặt nó làm mục tiêu.

Trong giai đoạn thực hiện, tổ chức cần có sẵn các công cụ để xử lý (ví dụ: đủ tài liệu để chứng minh sự tuân thủ, trách nhiệm và thẩm quyền đối với các yêu cầu liên quan đến tuân thủ, quy trình truyền thông liên quan đến tuân thủ, đào tạo và nhận thức về các quy trình liên quan đến tuân thủ).

Bước 4: Đánh giá sự tuân thủ (4.5.2)

Đánh giá định kỳ việc tuân thủ là rất quan trọng, bởi vì ngay cả khi tổ chức của bạn tuân thủ ngày hôm nay, bạn không thể chắc chắn rằng nó sẽ tuân thủ trong sáu tháng hoặc một năm. 

Khi phát hiện ra sự không tuân thủ các yêu cầu về luật, tổ chức phải thực hiện hành động khắc phục ngay lập tức, có thể bao gồm các hành động để thông báo ngay cho cơ quan quản luật môi trường tùy thuộc vào các yêu cầu pháp luật cụ thể và mức độ của việc không tuân thủ.

Bước 5: Xem xét của ban giám đốc (4.6)

Khoản 4.6 yêu cầu đại diện quản lý môi trường thông báo cho lãnh đạo cao nhất thông qua quá trình xem xét của lãnh đạo về kết quả đánh giá sự tuân thủ và những thay đổi có thể có trong các yêu cầuĐiều này nhằm đảm bảo rằng lãnh đạo cao nhất nhận thức được rủi ro của việc không tuân thủ tiềm ẩn hoặc thực tế và đã thực hiện các bước thích hợp để đáp ứng cam kết tuân thủ pháp luật.

4. Trách nhiệm soạn thảo, phê duyệt các yêu cầu pháp luật Việt Nam về môi trường

Trách nhiệm soạn thảo tài liệu, quy trình thực hiện các yêu cầu pháp luật sẽ do thư ký ISO soạn, trưởng ban ISO sẽ kiểm tra. Lãnh đạo cao nhất sẽ là người phê duyệt, ký đóng dấu và ban hành nội bộ.

5. Mẫu các yêu cầu pháp luật Việt Nam về môi trường tham khảo

Mẫu yêu cầu pháp luật tham khảo

Tóm lược và khẳng định yêu cầu của việc thực hiện pháp luật Việt Nam về môi trường

Tổng hợp lại, việc thực hiện các yêu cầu pháp luật có nghĩa là một tổ chức thực hiện ISO 14001 phải xác định và quản lý một cách có hệ thống các nghĩa vụ tuân thủ của mình bằng cách bao gồm các yếu tố được liệt kê ở trên trong hệ thống quản luật môi trường.

Đã có nhiều ví dụ về các tổ chức đã đạt được và duy trì sự tuân thủ pháp luật của họ nhờ vào việc thực hiện và duy trì EMS phù hợp với tiêu chuẩn – trong khi chứng nhận EMS theo các yêu cầu của ISO 14001 không phải là sự đảm bảo tuân thủ pháp luật, nó là một công cụ đã được chứng minh và hiệu quả để đạt được và duy trì sự tuân thủ pháp luật đó.

Tại sao nên lựa chọn SIS CERT để cung cấp dịch vụ chứng nhận ISO 14001:2015?

SIS CERTIFICATION có trụ sở chính tại Plot no 1539/Sector 4, Gurugram (Haryana)-India. Với sự hiện diện toàn cầu ở Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Albania, Armenia, UAE, Anh, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi.

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918 991 146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Mr. Nhất Duy: 0932 321 236

Ms. Quỳnh Như: 0827 796 518

Ms. Thu Thúy: 0774 416 158

Email: info@isosig.com; Website: www.isosig.com

  • Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm,
  • Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar (Mỹ) hoặc IRCA (Anh)
  • Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất
  • Chúng tôi có sẵn nhiều bộ tài liệu mẫu ISO 14001:2015 với nhiều ngành giúp bạn nhanh chóng xây dựng hệ thống quản luật
  • Chúng tôi sẽ đào tạo cho nhân viên bạn tiếp cận đầy đủ nhất về ISO 14001:2015
  • Giấy chứng nhận của chúng tôi được công nhận quốc tế IAS, IAF, UKAS, được chấp nhận ở tất cả các thị trường.
  • Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…

You cannot copy content of this page