HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THEO ISO 45001:2018

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THEO ISO 45001:2018

Tổ chức phải tiến hành đánh giá nội bộ theo định kỳ để cung cấp thông tin về việc liệu hệ thống quản lý OH&S có tuân thủ các yêu cầu riêng của tổ chức đối với hệ thống quản lý OH&S của mình hay không. Điều này bao gồm:

Ngoài ra, đánh giá cho phép xác định xem hệ thống có được thực hiện và duy trì một cách hiệu quả hay không. Mức độ của chương trình đánh giá phải dựa trên mức độ phức tạp và mức độ trưởng thành của hệ thống.

Thực hiện đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 bao gồm những nội dung nào?

Tổ chức phải lập kế hoạch, thiết lập, thực hiện và duy trì một chương trình đánh giá, trong đó có thông tin về:

 • Tần suất mà các cuộc đánh giá được thực hiện;
 • Phương pháp / giao thức được sử dụng;
 • Ai chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện đánh giá;
 • Việc tham vấn diễn ra với những người được đánh giá và lực lượng lao động nói chung;
 • Cách thức các cuộc đánh giá được lập kế hoạch và thực hiện;
 • Định dạng báo cáo đánh giá.

Việc lập kế hoạch chương trình đánh giá nội bộ phải thừa nhận tầm quan trọng của các quá trình liên quan. Bên cạnh đó, kết quả của các cuộc đánh giá trước đó cũng đóng vai trò quan trọng.

Điều này sẽ được phản ánh trong chương trình đánh giá. Dựa trên kết quả đánh giá rủi ro hoạt động của tổ chức và kết quả của các cuộc đánh giá trước đó. Từ đó sẽ hướng dẫn tổ chức xác định:

 • Tần suất đánh giá đối với các hoạt động
 • Lĩnh vực hoặc chức năng cụ thể
 • Những gì các bộ phận của hệ thống quản lý OH&S cần được chú ý

Tổ chức phải xác định phạm vi đánh giá và tiêu chí đánh giá cho mỗi cuộc đánh giá. Bằng chứng đánh giá cần được đánh giá dựa trên các tiêu chí đánh giá để tạo ra các phát hiện và kết luận đánh giá. Bằng chứng đánh giá phải có thể xác minh được.

Lưu ý!

Trước khi tiến hành đánh giá, đánh giá viên phải xem xét thông tin dạng văn bản của hệ thống quản lý OH&S thích hợp và kết quả của các cuộc đánh giá trước. Thông tin này nên được tổ chức sử dụng khi lập kế hoạch cho cuộc đánh giá.

Tổ chức phải lựa chọn đánh giá viên và thực hiện đánh giá để đảm bảo tính khách quan và công bằng của quá trình đánh giá. Nó có thể thiết lập tính khách quan và công bằng của quá trình đánh giá nội bộ bằng cách tạo ra một quy trình tách biệt vai trò của đánh giá viên với tư cách là đánh giá viên nội bộ với các nhiệm vụ được giao thông thường của họ. Ngoài ra, nó có thể sử dụng dịch vụ của các công ty bên ngoài để thực hiện chương trình đánh giá nội bộ của mình.

Sau khi kết thúc đánh giá, đánh giá viên phải đảm bảo rằng kết quả của các cuộc đánh giá được báo cáo cho các nhà quản lý có liên quan. Ngoài ra, các kết quả đánh giá liên quan phải được báo cáo cho người lao động; nơi chúng tồn tại, cho đại diện của người lao động và cho các bên quan tâm có liên quan khác.

Tổ chức phải thực hiện hành động để giải quyết sự không phù hợp một cách kịp thời và hiệu quả và liên tục. Mục đích là để cải tiến hiệu suất OH&S của mình. Báo cáo đánh giá phải rõ ràng, chính xác và toàn diện.

Tầm quan trọng của việc thực hiện đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Ngoài tiết kiệm thời gian cho việc đánh giá chính thức thì đánh giá nội bộ còn có các lợi ích như sau:

Tiết kiệm tài chính.

Nhóm quản lý nào mà không thích lợi ích tài chính đúng không? Một hệ thống quản lý OH&S hiệu quả được hỗ trợ bởi các cuộc đánh giá nội bộ hiệu quả sẽ đảm bảo bạn không bị trì hoãn sản xuất tốn kém do tai nạn và sự cố.

Tinh thần và các mối quan hệ nội bộ tích cực.

Một môi trường làm việc an toàn là một môi trường hạnh phúc. Đảm bảo quy trình đánh giá nội bộ của bạn hỗ trợ hệ thống quản lý OH&S của bạn có thể giúp duy trì tinh thần. Nhân viên của bạn có thể thấy bằng những việc làm và hành động mà tổ chức quan tâm đến nhân viên của mình và bằng cách thu hút ý kiến ​​của nhân viên trong quá trình đánh giá nội bộ, có thể thấy rằng vấn đề an toàn tại nơi làm việc được coi trọng và nhân viên thực sự được coi trọng.

Lợi ích về danh tiếng.

Sử dụng đánh giá nội bộ hiệu quả để duy trì một hồ sơ sức khỏe và an toàn đặc biệt là một chỉ số tuyệt vời về sức khỏe của doanh nghiệp đối với một khách hàng tiềm năng. Việc hiển thị hồ sơ thành tích và cải tiến liên tục trong hệ thống quản lý OH&S của bạn có thể cung cấp sự đảm bảo cho khách hàng tiềm năng rằng tổ chức của bạn nghiêm túc về các ưu tiên của tổ chức và an toàn khi kinh doanh.

Vì vậy, lợi ích của hệ thống quản lý OH&S hiệu quả được hỗ trợ bởi quy trình đánh giá nội bộ mạnh mẽ là rất nhiều. Rõ ràng rằng việc tuân thủ ISO 45001 không chỉ có thể bảo vệ nhân viên của bạn mà còn có khả năng đưa doanh nghiệp của bạn lên một tầm cao mới. Bây giờ có thể là lúc để đảm bảo rằng ISO 45001 là một phần trong tương lai của tổ chức bạn

Các tổ chức phải làm gì để thực hiện đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018?

Đánh giá nội bộ được coi là một tệ nạn cần thiết trong nhiều lĩnh vực kinh doanh. Là một phần của hệ thống ISO 45001 của bạn, không quá ấn tượng khi nói rằng chính chức năng này, nếu được thực hiện đúng cách, có thể cải thiện đáng kể các điều kiện và thậm chí có khả năng cứu mạng cho các tổ chức trong một số lĩnh vực. Dù thỏa thuận với tần suất nào, đánh giá nội bộ sẽ cần phải đáp ứng các tiêu chí nhất định:

 • đảm bảo rằng cuộc đánh giá sẽ cần được thực hiện bởi một người nội bộ không phải là một bên liên quan trong bộ phận thực tế được đánh giá và có thể thể hiện tính trung lập và công bằng
 • đảm bảo đánh giá viên của bạn được đào tạo chính xác để thực hiện công việc một cách hiệu quả
 • đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu pháp lý và luật pháp được đáp ứng, thông báo và tuân thủ
 • chắc chắn rằng nhóm quản lý đóng vai trò “lãnh đạo” trong việc thiết lập và đảm bảo các mục tiêu, tiêu chuẩn và mục tiêu đạt được
 • đảm bảo rủi ro liên tục được đánh giá, quản lý, giảm thiểu và loại bỏ
 • đảm bảo một kênh liên lạc tồn tại nơi thông tin, phản hồi
 • đảm bảo một chu kỳ cải tiến liên tục được thiết lập cho phép các đặc tính về sức khỏe và an toàn
 • đảm bảo tồn tại một quy trình hành động khắc phục (hoặc tương đương) để giúp định lượng, chỉ rõ nguyên nhân gốc rễ và loại bỏ bất kỳ vấn đề đã xác định

Lưu ý!

Có quy trình đánh giá nội bộ của bạn là tốt, nhưng bạn phải đảm bảo rằng sau đó bạn có sẵn quy trình để theo dõi: để ghi lại dữ liệu đánh giá một cách chính thức cho hệ thống quản lý của bạn, để nắm bắt các phát hiện một cách chính thức, lập kế hoạch thay đổi và cải tiến trong một kế hoạch. khoảng thời gian và để thông báo các thay đổi một cách hiệu quả giữa nhân viên của bạn và các bên liên quan, với một quá trình xem xét hiệu quả để đảm bảo các thay đổi được duy trì.

Vì vậy, có đánh giá nội bộ hiệu quả sẽ đảm bảo rằng ít có khả năng xảy ra tai nạn tại nơi làm việc? Rõ ràng là có, và đó là điều quan trọng, nhưng chúng ta hãy xem xét những lợi ích khác mà một tổ chức có thể thu được từ việc đảm bảo quá trình đánh giá này có hiệu quả.

Mẫu danh mục thực hiện đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Danh mục kiểm tra đánh giá ISO 45001 bao gồm bảy hạng mục chính:

 • Bối cảnh của tổ chức
 • Khả năng lãnh đạo
 • Lập kế hoạch
 • Ủng hộ
 • Hoạt động
 • Đánh giá hiệu suất
 • Sự cải tiến

Danh mục kiểm tra đánh giá ISO 45001 giúp đánh giá viên thu thập tài liệu và thông tin về các mục tiêu chất lượng, hành động khắc phục, các vấn đề nội bộ và sự hài lòng của khách hàng.

Liên hệ ngay với SIS CERT để nhận chi tiết mẫu danh mục thực hiện đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018! Tư vấn viên của SIS CERT sẽ giúp bạn giải đáp tất cả các vướng mắc. Liên hệ ngay!

Tư vấn chứng nhận ISO 45001:2018 – Đánh giá nội bộ

Mọi chi tiết về việc đăng ký tư vấn chứng nhận ISO, xin liên hệ chúng tôi thông qua số điện thoại 0918 991 146 (Ms.Dung) hoặc email info@isosig.com.

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp; SIS CERT cam kết cung cấp dịch vụ với chất lượng đảm bảo, thời gian nhanh chóng và chi phí hợp lý. Liên hệ ngay!

Tại sao nên lựa chọn SIS CERT để cung cấp dịch vụ tư vấn cấp chứng nhận ISO?

 • Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm.
 • Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar (Mỹ) hoặc IRCA (Anh).
 • Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất.
 • Chúng tôi có sẵn nhiều bộ tài liệu mẫu IATF 16949 với nhiều ngành giúp bạn nhanh chóng xây dựng hệ thống quản lý.
 • Chúng tôi sẽ đào tạo cho nhân viên bạn tiếp cận đầy đủ nhất về IATF 16949.
 • Giấy chứng nhận của chúng tôi được công nhận quốc tế IAS, IAF, UKAS, được chấp nhận ở tất cả các thị trường.
 • Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA.
 • Hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918 991 146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Mr. Nhất Duy: 0932 321 236

Ms. Quỳnh Như: 0827 796 518

Ms. Thu Thúy: 0774 416 158

Email: info@isosig.com;

Website: www.isosig.com

You cannot copy content of this page