Hướng dẫn thiết lập mục tiêu an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cho công ty sản xuất

Hướng dẫn thiết lập mục tiêu an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cho công ty sản xuất

Mục tiêu an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001: 2018, tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp được xuất bản vào đầu tháng 3 năm 2018. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét điều khoản 6.2: Các mục tiêu OH&S và lập kế hoạch để đạt được chúng.

Tổng quan về việc thiết lập mục tiêu an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cho công ty sản xuất?

ẢNH MINH HỌA MỤC TIÊU AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
 • Trong bất kỳ hệ thống ISO 45001 nào, các mục tiêu và kế hoạch được thiết kế để đáp ứng các mục tiêu đó là rất quan trọng đối với sự thành công trong hoạt động của hệ thống. 
 • Trái ngược với các tiêu chuẩn thường được sử dụng khác như các tiêu chuẩn xử lý các vấn đề về chất lượng hoặc môi trường, ảnh hưởng của các yếu tố an toàn và sức khỏe quan trọng này cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến phúc lợi của lực lượng lao động của bạn. 
 • Do đó, điều quan trọng là cả các mục tiêu và kế hoạch đều phải được suy nghĩ kỹ lưỡng, xem xét tất cả các bên và các bên liên quan, và được thiết kế để giảm thiểu rủi ro cho lực lượng lao động của bạn. Vì vậy, với tầm quan trọng của việc hiểu đúng hai khía cạnh này, tổ chức của bạn nên xem xét chính xác điều gì khi xác định chúng?

Nội dung

Tại sao phải thiết lập mục tiêu an toàn sức khỏe nghề nghiệp?

ISO 45001 yêu cầu các mục tiêu OH&S phải được thiết lập ở các chức năng và cấp độ phù hợp của tổ chức. Một tổ chức có thể đặt ra các mục tiêu OH&S để đạt được mức hiệu suất OH&S cao hơn hoặc để duy trì mức hiệu quả đã đạt được. Khi một bộ phận hoặc một chức năng đạt được các mục tiêu OH&S đã xác định và không thể xác định được cơ hội cải tiến nào nữa, thì việc đặt ra một mục tiêu chỉ đơn giản là để duy trì mức hiệu suất mới đạt được là hoàn toàn phù hợp. Cải tiến liên tục là nguyên tắc và yêu cầu chính của Tiêu chuẩn, một tổ chức phải tiếp tục theo đuổi mục tiêu này bằng cách đặt ra các mục tiêu OH&S …

Các nội dung chính cần phải có trong thiết lập mục tiêu an toàn sức khỏe nghề nghiệp?

Tổ chức cần thiết lập các mục tiêu để duy trì và cải tiến hệ thống quản lý OH&S và để đạt được sự cải tiến liên tục trong việc thực hiện OH&S của mình.

 • Khi xác định các mục tiêu OH&S của mình, tổ chức phải tính đến:
  • Kết quả đánh giá rủi ro và cơ hội;
  • Các yêu cầu pháp lý áp dụng và các yêu cầu khác;
  • Kết quả tham vấn với người lao động và nếu có thể, đại diện của họ.
 • Các mục tiêu OH&S có thể được tích hợp với các mục tiêu kinh doanh khác như chất lượng hoặc môi trường và phải được đặt ở các chức năng và cấp độ liên quan do tổ chức xác định và quyết định.
 • Các mục tiêu OH&S phải giải quyết cả các vấn đề OH&S của công ty và các vấn đề OH&S cụ thể đối với các chức năng và cấp độ riêng lẻ trong tổ chức.
 • Vì thuật ngữ “duy trì và cải tiến hệ thống quản lý OH&S của mình” được sử dụng trong điều khoản này, tổ chức có thể đặt ra một số mục tiêu để duy trì một mức hoạt động nhất định và có thể đặt ra các mục tiêu khác nhằm đạt được sự cải tiến trong hoạt động OH&S của mình. Điều này có nghĩa là trong trường hợp trước đây, khi đã đạt được một mức hiệu suất và không thể xác định được cơ hội cải tiến nào nữa, tổ chức có thể đặt ra mục tiêu duy trì mức hiệu suất đã đặt đó cho đến khi xác định được các cơ hội mới.
 • Các mục tiêu OH&S phải nhất quán với chính sách OH&S và nếu có thể thực hiện được, có thể đo lường hoặc có khả năng đánh giá hiệu suất. Lý tưởng nhất là các mục tiêu phải cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được, thực tế và có định hướng thời gian (SMART).

Chúng ta cần xem xét điều gì khác khi hình thành các mục tiêu?

 • Các nghĩa vụ pháp lý: những nghĩa vụ này rất quan trọng đối với bất kỳ hệ thống OH&S nào và tất cả các luật hiện hành phải được ghi lại và theo dõi các bản cập nhật. Để biết thêm chi tiết, hãy xem bài viết trước Lời khuyên để đảm bảo bạn đáp ứng các yêu cầu quy định.
 • Các bên liên quan: tất cả các bên liên quan bên ngoài và bên trong phải được xem xét. Những người này có thể bao gồm nhân viên, cổ đông, cư dân địa phương, các nhóm áp lực, v.v.
 • Các tùy chọn công nghệ, yêu cầu tài chính, kinh doanh và hoạt động: điều này thừa nhận rằng mọi doanh nghiệp sẽ có cơ sở hạ tầng, nhu cầu và yêu cầu khác nhau, và các mục tiêu và kế hoạch của bạn phải được thiết kế độc đáo để phù hợp với nhu cầu của bạn.

Làm thế nào để soạn thảo bảng thiết lập mục tiêu an toàn sức khỏe nghề nghiệp phù hợp với tiêu chuẩn ISO 45001:2018?

Lập kế hoạch để đạt được các mục tiêu OH&S

 • Để đạt được các mục tiêu, một chương trình hoặc các chương trình cần được thiết lập.
 • Chương trình là một kế hoạch hành động để đạt được một hoặc tất cả các mục tiêu OH&S
 • Chương trình, tối thiểu, phải giải quyết những điều sau:
  • Những gì sẽ được thực hiện;
  • Những nguồn lực nào (ví dụ: tài chính, con người, thiết bị & cơ sở hạ tầng) sẽ được yêu cầu;
  • Ai sẽ chịu trách nhiệm;
  • Khi nó sẽ được hoàn thành;
  • Kết quả sẽ được đánh giá như thế nào, bao gồm cả các chỉ số để theo dõi.
 • Chương trình cần được xem xét lại vào các khoảng thời gian đã lên kế hoạch
 • Và được điều chỉnh khi cần thiết, để đảm bảo rằng các mục tiêu đã đạt được. 
 • Đánh giá này có thể là một phần của quá trình xem xét của ban quản lý.
 • Tổ chức phải duy trì và lưu giữ thông tin dạng văn bản
 • Về các mục tiêu và kế hoạch OH&S để đạt được chúng.

Những gì cần xem xét

 • Những gì tiêu chuẩn tư vấn về kế hoạch là tương đối đơn giản. Các thành phần chính của bất kỳ kế hoạch ISO 45001 nào là nó phải có:
  • Những gì sẽ được thực hiện
  • Những tài nguyên nào là cần thiết
  • Ai sẽ chịu trách nhiệm
  • Khi nào nó sẽ được hoàn thành
  • Kết quả sẽ được đánh giá như thế nào
  • Các hành động sẽ được tích hợp như thế nào trong các quy trình kinh doanh

Trách nhiệm soạn thảo và phê duyệt mục tiêu an toàn sức khỏe nghề nghiệp?

 • Các chính sách tốt nhất là các chính sách cụ thể
 • Với điều kiện sản xuất kinh doanh của tổ chức
 • Mà không phải là chính sách “mượn” hoặc được viết bởi một người bên ngoài.
 • Người sử dụng lao động có thể phân quyền
 • Việc chuẩn bị tuyên bố chính sách cho một nhân viên cấp dưới.
 • Tuy nhiên, tuyên bố chinh sách bằng văn bản là một lời cam kết
 • Với các nhân viên trong tổ chức
 • Nên người sử dụng lao động cần chịu trách nhiệm chính về nội dung.
 • Chính sách an toàn nên thể hiện ngày phê duyệt
 • Và được phê duyệt bởi lãnh đạo cao nhất trong tổ chức

Thiết lập mục tiêu an toàn sức khỏe nghề nghiệp được phổ biến áp dụng như thế nào?

Với thông tin thu thập được từ việc tham gia với các bên liên quan

Các chuyên gia an toàn có thể bắt đầu xác định các ưu tiên mong muốn cho OHSMS của tổ chức

Cũng như các mục tiêu an toàn

Và hiệu quả kinh doanh mà tổ chức hy vọng đạt được thông qua việc thực hiện ISO 45001.  

Sau đó, các tổ chức có thể sắp xếp việc thực hiện tiêu chuẩn với các mục tiêu kinh doanh thực tế. 

Việc xác định các mục tiêu kinh doanh về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Và điều chỉnh chúng theo ISO 45001 cho phép doanh nghiệp

Tạo ra các thước đo để họ có thể đo lường sự thành công của OHSMS

Đồng thời thực hiện các điều chỉnh và cải tiến theo thời gian.

Mẫu mục tiêu an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tham khảo?

 • Các ví dụ điển hình về các mục tiêu OH&S bao gồm:
  • Các mục tiêu để tăng hoặc giảm một giá trị như:
   • Giảm 10% sự cố xử lý tai nạn nghề nghiệp
   • Hoặc tăng 20 lần ​​đánh giá rủi ro của bộ phận hiện trường ;
  • Mục tiêu đưa ra các biện pháp:
   • Kiểm soát hoặc loại bỏ các mối nguy như sử dụng LEV trong một quy trình cụ thể
   • Hoặc loại bỏ một chất độc hại cụ thể khỏi một quy trình;
  • Mục tiêu giới thiệu các vật liệu ít độc hại hơn trong các sản phẩm cụ thể;
  • Các mục tiêu nhằm tăng mức độ hài lòng của người lao động:
   • Liên quan đến OH&S
   • Chẳng hạn như giảm căng thẳng tại nơi làm việc
   • Hoặc tăng cường sự tham gia và tham vấn của người lao động về các vấn đề OH&S;
  • Mục tiêu nâng cao nhận thức hoặc năng lực trong việc thực hiện nhiệm vụ an toàn lao động;
  • Mục tiêu đáp ứng các yêu cầu pháp lý trước khi ban hành

Tóm lược và khẳng định yêu cầu của việc thiết lập mục tiêu an toàn và sức khỏe nghề nghiệp?

 • Đảm bảo bạn xây dựng khả năng giám sát, xem xét và điều chỉnh
 • Là rất quan trọng để đảm bảo rằng bạn luôn đi đúng hướng để đạt được mục tiêu của mình.
 • Tương tự như vậy, việc đảm bảo rằng bạn có thể nhúng các hành động
 • Vào các quy trình của Hệ thống quản lý OH&S sẽ làm cho chúng ít bị lãng quên hơn.
 • Nhiều khi không có cơ hội thứ hai để đạt được điều gì đó đúng trong hệ thống OH&S.
 • Các kế hoạch thất bại có thể dẫn đến tác động tiêu cực đến sức khỏe của nhân viên
 • Đó là lý do tại sao bạn phải luôn chủ động trong các mục tiêu của mình