HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ISO 4500

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ISO 4500

Chính sách an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001 thường được ghi lại theo sổ tay OH & S và là tiền đề cho các doanh nghiệp định hướng hoạt động theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001.

Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp (OH & S) được áp dụng cho tất cả các quy trình và địa điểm của tổ chức và phục vụ để chứng minh cam kết của tổ chức đối với sức khỏe và an toàn nghề nghiệp theo ISO 45001.

TẠI SAO PHẢI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

Nếu bạn tuyển dụng nhân viên làm việc, thì yêu cầu pháp lý là phải có Chính sách về Sức khỏe & An toàn bằng văn bản nêu chi tiết cách tiếp cận của tổ chức bạn để quản lý sức khỏe và an toàn. Nhưng điều gì xác định một chính sách an toàn và sức khỏe?

Chính sách Sức khỏe & An toàn rõ ràng và mạnh mẽ là xương sống cho việc tuân thủ và thực hiện an toàn mạnh mẽ. Nó thiết lập cách tiếp cận của bạn đối với các vấn đề sức khỏe và an toàn, khẳng định cam kết của bạn trong việc ngăn ngừa tác hại và giúp thúc đẩy các phương thức làm việc an toàn. Nó cũng cung cấp định hướng hữu ích cho các nhà quản lý và nhân viên và giúp mọi người trong tổ chức của bạn làm việc hướng tới cùng một mục tiêu là một nơi làm việc lành mạnh và không có tai nạn.

Tiêu chuẩn ISO 45001 cung cấp một khuôn khổ để quản lý việc ngăn ngừa thương tích, sức khỏe kém và tử vong liên quan đến công việc. Mục đích của tiêu chuẩn quốc tế này là cải thiện và cung cấp một nơi làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động và những người khác có thể tương tác với tổ chức. Điều này bao gồm việc phát triển, thực hiện chính sách và mục tiêu OH&S có tính đến các yêu cầu pháp lý hiện hành và các yêu cầu khác mà tổ chức chứng nhận. Các tổ chức trên toàn thế giới nhận ra sự cần thiết phải cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, giảm thiểu khả năng xảy ra tai nạn và chứng tỏ họ đang tích cực quản lý rủi ro. ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp sẽ cung cấp một khuôn khổ được quốc tế chấp nhận sẽ giúp bảo vệ nhân viên cũng như bảo vệ tuổi thọ và sức khỏe của một tổ chức. Tiêu chuẩn này linh hoạt và có thể được điều chỉnh để quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp trong một loạt các tổ chức bao gồm; các tổ chức và doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các tổ chức công và phi lợi nhuận. Mặc dù các tổ chức có xu hướng sử dụng các hướng dẫn chung về sức khỏe và an toàn hoặc các tiêu chuẩn quốc gia và hiệp hội, nhưng không có hướng dẫn nào trong số này chứng minh sự phù hợp toàn cầu. Trên toàn thế giới có nhu cầu hài hòa các hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế và chia sẻ các phương pháp hay nhất. Điều này có thể được nhìn thấy ở địa phương, quốc gia, khu vực,và cấp độ toàn cầu – áp dụng cho cả các nước đang phát triển và đã phát triển. Với một tiêu chuẩn quốc tế để tham khảo, cùng với cơ sở hạ tầng và đào tạo phù hợp, các tổ chức sẽ có thể giải quyết những rủi ro này tốt hơn trong tương lai.

NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH ANH TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ISO 45001

Phần 1: Tuyên bố về Ý định của Chính sách Sức khỏe & An toàn

Phần đầu tiên này của Chính sách An toàn & Sức khỏe của một công ty là Tuyên bố về Chính sách An toàn & Sức khỏe của người sử dụng lao động (đôi khi được gọi là Tuyên bố Ý định). Điều này đặt ra cách tổ chức của bạn dự định quản lý các vấn đề về sức khỏe và an toàn cũng như đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và an toàn. Tuyên bố về Chính sách Sức khỏe & An toàn phải bao gồm các mục tiêu an toàn cho tổ chức của bạn (không thể đo lường được) và mục tiêu (có thể đo lường được).

Các tổ chức có địa điểm làm việc khác nhau sẽ dễ dàng hơn trong việc thể hiện triết lý quản lý của họ trong một tuyên bố tổng thể. Sau đó, một Tuyên bố chi tiết hơn về Ý định và Chính sách Sức khỏe & An toàn có thể được viết và ban hành ở cấp địa phương.

Thật không may, vẫn có thể tìm thấy Tuyên bố về Chính sách An toàn & Sức khỏe đưa ra những lời hứa mơ hồ, sâu rộng và cam kết đạt được điều không thể (chẳng hạn như “Chúng tôi sẽ sử dụng mọi cách có thể để ngăn ngừa tai nạn”). Thay vào đó, tuyên bố của nhà tuyển dụng của bạn nên đưa ra những cam kết cụ thể, thực tế, bao gồm:

· Xác định các mối nguy chính đối với nhân viên và những người khác bị ảnh hưởng bởi công việc của bạn, và kiểm soát các rủi ro liên quan một cách thích hợp.

· Đáp ứng các yêu cầu cơ bản của Đạo luật Sức khỏe và An toàn tại Nơi làm việc vv – cụ thể là để duy trì, cho đến nay là “có thể thực hiện được, các điều kiện làm việc lành mạnh và an toàn. Ví dụ, đảm bảo một nhà máy an toàn, lối ra vào an toàn, thiết bị ab toàn, hện thống làm việc an toàn….

· Đáp ứng các yêu cầu bổ sung về sức khỏe và an toàn của Quy định Quản lý Sức khỏe và An toàn tại nơi làm việc, bao gồm thực hiện đánh giá rủi ro, phát triển các thủ tục khẩn cấp và cung cấp giám sát sức khỏe.

· Đảm bảo rằng nhân viên có năng lực cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ mà họ mong đợi và cung cấp các khóa đào tạo phù hợp và đầy đủ về sức khỏe và an toàn.

· Tham khảo ý kiến của nhân viên về các vấn đề sức khỏe và an toàn, có thể sử dụng một ủy ban an toàn và cung cấp cho họ thông tin cần thiết, đào tạo và giám sát để thực hiện vai trò của họ mà không khiến bản thân hoặc người khác gặp rủi ro.

· Thường xuyên xem xét – và, nếu được yêu cầu, sửa đổi – Chính sách An toàn & Sức khỏe của bạn.

· Đáp ứng các mục tiêu hoạt động sức khỏe và an toàn cụ thể trước mắt và lâu dài.

· Có các nguồn lực để đạt được các mục tiêu được nêu trong Tuyên bố về Chính sách An Toàn và Sức khỏe

Phần 2: Tổ chức sức khỏe và an toàn

Phần thứ hai này của tài liệu Chính sách Sức khỏe & An toàn của bạn phải nêu ra tên, chức vụ và nhiệm vụ của những người trong tổ chức của bạn, những người có trách nhiệm cụ thể về sức khỏe và an toàn. Điều này thường được thực hiện nhất với sơ đồ tổ chức thể hiện thứ bậc thâm niên trong tổ chức của bạn và xác định vai trò của những người được nêu tên đối với sức khỏe và an toàn. Cũng như giám đốc, người

quản lý và người giám sát, điều này sẽ bao gồm các chuyên gia như cố vấn an toàn hoặc kỹ sư công trình, v.v.

Trong các tổ chức nhỏ, với rất ít cấp quản lý hoặc kiểm soát, một danh sách đơn giản có thể là đủ.

Khi xác định các nhiệm vụ về sức khỏe và an toàn của mỗi người, cơ cấu tổ chức không được có sự chồng chéo hoặc có các chuỗi mệnh lệnh bị mờ nhạt. Mỗi cá nhân phải rõ ràng về trách nhiệm của mình và giới hạn của những trách nhiệm đó. Đừng tìm công việc quá cụ thể; bạn chỉ muốn nêu ra các trách nhiệm liên quan đến quản lý sức khỏe và an toàn.

Hơn nữa, nhân viên của bạn cũng nên có một bản tóm tắt chính xác về nhiệm vụ của họ, cụ thể là chăm sóc hợp lý cho sức khỏe và sự an toàn của họ và người khác tại nơi làm việc.

Phần 3: Các thỏa thuận về sức khỏe và an toàn

Phần cuối cùng trong chính sách của bạn xác định các thỏa thuận mà bạn có để quản lý và kiểm soát các rủi ro đối với sức khỏe và sự an toàn của những người thực hiện các hoạt động của bạn hoặc những người có thể bị ảnh hưởng bởi chúng.

Tại đây, bạn nên cung cấp chi tiết về các hệ thống và quy trình cụ thể được sử dụng để thực hiện Tuyên bố về Chính sách Sức khỏe & An toàn của bạn. Điều này sẽ bao gồm thông tin chi tiết về cơ sở sơ cứu và phòng vệ sinh, cũng như các quy tắc và quy trình về sức khỏe và an toàn của bạn , bao gồm cả quy trình báo cáo các vấn đề về sức khỏe và an toàn của bạn.

Đánh giá rủi ro về sức khỏe và an toàn thường được bao gồm trong phần sắp xếp, đặc biệt đối với các mối nguy được đề cập trong Tuyên bố về Chính sách Sức khỏe & An toàn. Cũng cần có sự sắp xếp cho hỏa hoạn và các trường hợp khẩn cấp khác, cũng như sự sắp xếp của bạn để đảm bảo nhân viên được cung cấp thông tin, hướng dẫn, đào tạo và giám sát, cũng nên được bao gồm.

Phần sắp xếp có thể là phần lớn nhất trong Chính sách Sức khỏe & An toàn của bạn và ý kiến khác nhau tùy theo mức độ chi tiết của phần cuối cùng này. Quan trọng là, chính sách của bạn không được coi là một tài liệu dài dòng hoặc phức tạp; nó chỉ nên phản ánh những gì bạn làm và cách bạn quản lý rủi ro phù hợp với tất cả các yêu cầu về sức khỏe và an toàn có liên quan. Hãy nhớ rằng, bạn muốn mọi người nhanh chóng hiểu được những gì bạn đang cố gắng đạt được.

THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP CẦN NHỮNG GÌ?

Nội dung của chính sách của bạn sẽ phụ thuộc vào loại công việc bạn thực hiện. Tùy thuộc vào bản chất doanh nghiệp của bạn và những rủi ro liên quan, bạn có thể cần bao gồm thông tin về:

· Sức khỏe và an toàn của nhân viên Quy tắc Thực hành

· Các thỏa thuận để báo cáo các vấn đề về sức khỏe và an toàn (báo cáo tai nạn và bệnh tật, thủ tục điều tra, v.v.)

· Quy trình diễn tập khẩn cấp / cứu hỏa

· Quy trình đánh giá rủi ro

· Thủ tục sơ cứu

· Kiểm soát việc tiếp xúc với các mối nguy hiểm cụ thể (tiếng ồn, độ rung, xử lý thủ công, các chất độc hại, v.v.)

· An toàn máy móc

· Bảo trì và kiểm tra PAT thiết bị điện

· Sử dụng PPE

· Các thủ tục giám sát, bao gồm kiểm tra sức khỏe và an toàn

· Các thủ tục đảm bảo sự an toàn của nhà thầu, khách tham quan và các thành viên của công chúng

· Cung cấp các công trình phúc lợi

· Sức khỏe và an toàn đào tạo và cảm ứng thủ tục

· Dịch vụ ăn uống và quy trình vệ sinh thực phẩm

· Sắp xếp tư vấn với nhân viên

· Các chính sách và thủ tục về sức khỏe và an toàn của bạn đối với việc lái xe trong công việc.

· Chính sách về hút thuốc, ma túy và rượu của bạn

Tùy thuộc vào quy mô tổ chức của bạn, danh sách này có thể trở nên khá dài và bạn có thể cần thêm vào danh sách này theo thời gian. Do đó, việc đảm bảo chính sách của bạn vẫn có hiệu lực không phải lúc nào cũng là một nhiệm vụ dễ dàng. Sự trợ giúp tận tình từ một nhà tư vấn có tên tuổi sẽ đảm bảo các sắp xếp của bạn không chỉ hiệu quả mà còn cập nhật hàng năm.

TRÁCH NHIỆM SOẢN THẢO PHÊ DUYỆT CHÍNH SÁCH AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

Trách nhiệm đảm bảo Chính sách Sức khỏe & An toàn được thông báo cho tất cả nhân viên thuộc về người cao cấp nhất của tổ chức. Tuyên bố về Chính sách Sức khỏe & An toàn phải nêu chi tiết cách thức truyền đạt chính sách.

Chính sách của bạn phải được ký trong vòng 12 tháng qua. Nói cách khác, bạn nên xem lại chính sách của mình ít nhất hàng năm, lưu ý trong chính sách ngày nó được sửa đổi lần cuối.

CHÍNH SÁCH AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC ÁP DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

Tuyên bố chính sách phải cung cấp chỉ dẫn rõ ràng về các mục tiêu và kế hoạch của công ty về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. Các vấn đề sau đây cần được đề cập trong tuyên bố:

· Cam kết của quản lý cấp cao đối với việc thiết lập một nơi làm việc lành mạnh và an toàn và tích hợp sức khỏe và an toàn vào tất cả các hoạt động tại nơi làm việc,

· Cam kết tuân thủ các yêu cầu pháp lý OHS hiện hành và các yêu cầu khác – hoặc tốt hơn, ý định coi luật an toàn và sức khỏe hiện hành như một tiêu chuẩn tối thiểu thay vì tối đa,

· Trách nhiệm của nhân viên thích hợp trong việc duy trì một nơi làm việc lành mạnh và an toàn và bảo vệ hạnh phúc của tất cả mọi người tại nơi làm việc,

· Trách nhiệm giải trình của tất cả các cấp quản lý trong việc thực hiện các trách nhiệm về sức khỏe và an toàn,

· Tầm quan trọng của việc tham vấn và hợp tác giữa quản lý và nhân viên để thực hiện hiệu quả chính sách và bất kỳ chương trình liên quan nào,

· Cam kết cải tiến liên tục bằng cách thực hiện các đánh giá thường xuyên về chính sách,

· Cam kết giám sát hiệu quả của chính sách bằng cách có phương pháp thiết lập và xem xét các mục tiêu và chỉ tiêu OHS,

· Rằng chính sách sẽ được lập thành văn bản, đăng tải và thông báo trong nội bộ cũng như ra bên ngoài.

TÓM LƯỢC VÀ KHẲNG ĐỊNG YÊU CẦU CỦA THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

Các phương pháp thiết lập trách nhiệm giải trình cần được thiết kế để giám sát chất lượng và tính đầy đủ của các thủ tục tại nơi làm việc, bao gồm:

· Bao gồm trách nhiệm giải trình trong tuyên bố chính sách,

· Bao gồm các trách nhiệm về sức khỏe và an toàn và các mục tiêu thực hiện trong bản mô tả công việc,

· Bác thủ tục để đảm bảo rằng sức khỏe và hiệu suất sức khỏe được coi là một phần của đánh giá hiệu suất và đánh giá tiền lương,

· Đánh giá chương trình sức khỏe và an toàn thường xuyên, và

· Yêu cầu báo cáo thường xuyên được xây dựng trong các phần tử của chương trình.

Một phần của chính sách thành công là đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều biết về nó. Nếu kế hoạch thực hiện chính sách của nơi làm việc là tốt, nhân viên sẽ được nhắc nhở trong các hoạt động hàng ngày của họ, trong các cuộc họp về an toàn và trong quá trình định hướng và đào tạo.

Trách nhiệm tuân thủ chính sách sức khỏe và an toàn có thể là một phần trong mô tả công việc của nhân viên. Mỗi nhân viên, khi bắt đầu làm việc, có thể được cấp một bản sao của chính sách và được thông báo rằng đó là điều kiện làm việc để tuân theo chính sách.

Nơi làm việc có thể củng cố cam kết của mình đối với chính sách bằng cách thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện về an toàn, dán các biển báo tại nơi làm việc, bằng cách viết các bài báo về chính sách trong các bản tin của công ty, đăng trên trang web nội bộ, gửi e-mail, bằng cách giới thiệu nó trong sổ tay công việc và vân vân.

Mỗi nơi làm việc chắc chắn sẽ có cách riêng để thông báo cho nhân viên của mình. Điều quan trọng là phải có một kế hoạch và tuân theo nó.

SIS CERT giúp bạn đạt chứng nhận ISO 10002:2018 như thế nào?

SIS CERTIFICATION có trụ sở chính tại Plot no 1539/Sector 4, Gurugram (Haryana)-India.
Với sự hiện diện toàn cầu ở Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Albania, Armenia, UAE, Anh, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi.

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0918991146
Liên hệ nhân viên kinh doanh:
Mr. Nhất Duy: 0932321236
Ms. Quỳnh Như: 0827796518
Ms. THÚY: 0774416158
Email: info@isosig.com

Website: www.isosig.com

Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm,

Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar ( Mỹ) hoặc IRCA ( Anh)

Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất

Chúng tôi có sẵn nhiều bộ tài liệu mẫu ISO 14001 với nhiều ngành giúp bạn nhanh chóng xây dựng hệ thống quản lý

Chúng tôi sẽ đào tạo cho nhân viên bạn tiếp cận đầy đủ nhất về ISO 14001

Giấy chứng nhận của chúng tôi được công nhận quốc tế IAS, IAF, UKAS, được chấp nhận ở tất cả các thị trường.

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…