ÁP DỤNG ĐIỀU KHOẢN theo 8.5.1.1 THEO IATF 16949:2016 VÀO TỔ CHỨC BẠN NHƯ THẾ NÀO?

ÁP DỤNG ĐIỀU KHOẢN theo 8.5.1.1 THEO IATF 16949:2016 VÀO TỔ CHỨC BẠN NHƯ THẾ NÀO?

IATF 16949 Các kế hoạch kiểm soát là các thủ tục được lập thành văn bản phác thảo các bước quan trọng hoặc các biện pháp kiểm soát cần thiết để đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng

Kế hoạch kiểm soát (và kế hoạch phản ứng) tuân theo 8.5.1.1 IATF 16949 là gì?

Các kế hoạch kiểm soát là các thủ tục được lập thành văn bản phác thảo các bước quan trọng hoặc các biện pháp kiểm soát cần thiết để đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Kế hoạch kiểm soát là một tài liệu sống liên tục được cập nhật và tinh chỉnh khi cần thiết. Các kế hoạch kiểm soát được sử dụng để xác định và quản lý việc kiểm soát chất lượng sản phẩm và quy trình trong một tổ chức.

Các kế hoạch kiểm soát thường bao gồm các thông tin sau:

Mô tả về sản phẩm hoặc quy trình được kiểm soát

Danh sách các đặc tính chất lượng quan trọng đối với sản phẩm hoặc quy trình

Các phương pháp được sử dụng để đo lường hoặc giám sát các đặc tính chất lượng quan trọng

Tần suất và vị trí của các phép đo

Tiêu chí chấp nhận cho từng đặc điểm

Các hành động được thực hiện nếu bất kỳ đặc điểm chất lượng quan trọng nào không đáp ứng các tiêu chí chấp nhận

Bên chịu trách nhiệm cho mỗi hành động

Ngoài các kế hoạch kiểm soát, 8.5.1.1 của IATF 16949 cũng yêu cầu các tổ chức phải có sẵn các kế hoạch ứng phó. Kế hoạch phản ứng là các thủ tục mô tả cách tổ chức sẽ phản ứng với những sai lệch so với kế hoạch kiểm soát, chẳng hạn như sự không phù hợp hoặc lỗi quy trình. Các kế hoạch phản ứng thường bao gồm các thông tin sau:

Thủ tục lập hồ sơ và báo cáo sai lệch

Quá trình xác định nguyên nhân gốc rễ của sai lệch

Các hành động khắc phục và phòng ngừa được thực hiện để giải quyết sai lệch

Khung thời gian hoàn thành các hành động khắc phục và phòng ngừa

Bên chịu trách nhiệm cho mỗi hành động.

Bằng cách có cả kế hoạch kiểm soát và kế hoạch phản ứng, các tổ chức có thể chủ động quản lý chất lượng và phản ứng hiệu quả với mọi sai lệch so với kết quả mong đợi.

Làm cách nào để chuẩn bị các kế hoạch kiểm soát (và kế hoạch phản ứng) theo 8.5.1.1 IATF 16949?

Để chuẩn bị kế hoạch Kiểm soát (và kế hoạch phản ứng) theo 8.5.1.1 của IATF 16949, bạn có thể làm theo các bước sau:

Xác định các quy trình: Xác định các quy trình liên quan đến việc sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Liệt kê và phân loại chúng dựa trên tác động của chúng đối với sản phẩm.

Xác định các rủi ro: Xác định các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong từng quy trình, chẳng hạn như lỗi, vấn đề về chất lượng, sự chậm trễ hoặc các mối nguy hiểm về an toàn.

Thiết lập các biện pháp kiểm soát: Xác định các biện pháp kiểm soát phù hợp cần được thực hiện trong từng quy trình để giảm thiểu các rủi ro đã xác định. Xem xét hiệu quả và tính khả thi của từng biện pháp kiểm soát.

Xây dựng kế hoạch: Xây dựng kế hoạch kiểm soát cho từng quy trình. Kế hoạch kiểm soát nên bao gồm các bước của quy trình, các điểm kiểm soát tới hạn, các biện pháp kiểm soát, tần suất đo lường, trách nhiệm và kế hoạch phản ứng.

Thiết lập các kế hoạch ứng phó: Thiết lập các kế hoạch ứng phó cho từng rủi ro đã xác định để đảm bảo rằng hành động kịp thời được thực hiện để ngăn chặn vấn đề và ngăn không cho nó tái diễn.

Rà soát và cập nhật: Định kỳ xem xét và cập nhật các Kế hoạch kiểm soát và kế hoạch ứng phó để đảm bảo rằng chúng vẫn hiệu quả trong việc giảm thiểu các rủi ro đã xác định.

Truyền thông và đào tạo: Đảm bảo rằng các Kế hoạch kiểm soát và kế hoạch phản ứng được truyền đạt tới tất cả các nhân viên có liên quan và họ được đào tạo về trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các kế hoạch.

Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể chuẩn bị Kế hoạch kiểm soát (và kế hoạch ứng phó) hiệu quả sẽ giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và ngăn ngừa các sự cố tiềm ẩn xảy ra.

Mẫu Kế hoạch kiểm soát (và kế hoạch hành động) tuân theo 8.5.1.1 IATF 16949?

Đây là mẫu cho Kế hoạch kiểm soát có thể được sử dụng làm hướng dẫn để phát triển kế hoạch đáp ứng các yêu cầu của 8.5.1.1 của IATF 16949:

Mô tả Quy trình hoặc Sản phẩm: Cung cấp mô tả ngắn gọn về quy trình hoặc sản phẩm đang được kiểm soát.

Các đặc điểm chính: Xác định tất cả các đặc điểm quan trọng cần được theo dõi và kiểm soát.

Phương pháp kiểm soát: Mô tả cách từng đặc điểm chính sẽ được theo dõi và kiểm soát.

Kế hoạch ứng phó: Xác định các bước cần thực hiện khi một đặc tính nằm ngoài tầm kiểm soát, bao gồm người chịu trách nhiệm thực hiện hành động, cách thức tách biệt sản phẩm không phù hợp và cách điều tra và giải quyết nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.

Tần suất kiểm soát: Cho biết tần suất từng đặc điểm chính sẽ được theo dõi và kiểm soát.

Các bên chịu trách nhiệm: Xác định các cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát kế hoạch kiểm soát.

Thiết bị và Dụng cụ Giám sát: Xác định các thiết bị và dụng cụ đo lường sẽ được sử dụng để giám sát từng đặc điểm chính.

Tiêu chí chấp nhận: Xác định giới hạn chấp nhận được cho từng đặc điểm chính.

Xác minh kết quả: Cho biết kết quả giám sát và kiểm soát từng đặc điểm chính sẽ được xác minh như thế nào.

Xem xét và phê duyệt: Thiết lập một quy trình xem xét và sửa đổi kế hoạch kiểm soát khi cần thiết và xác định những cá nhân sẽ phê duyệt kế hoạch.

Hồ sơ: Chỉ định các hồ sơ sẽ được duy trì để ghi lại việc thực hiện và hiệu quả của kế hoạch kiểm soát.

Mẫu này có thể được sửa đổi để phù hợp với nhu cầu của tổ chức bạn và quy trình hoặc sản phẩm cụ thể đang được kiểm soát.

Hỏi đáp về Kế hoạch kiểm soát (và kế hoạch phản ứng) tuân theo 8.5.1.1 IATF 16949?

Chắc chắn, đây là một số câu hỏi và trả lời về Kế hoạch kiểm soát (và kế hoạch phản ứng) trong bối cảnh của IATF 16949:

Câu hỏi: Mục đích của Kế hoạch kiểm soát trong IATF 16949 là gì?

Trả lời: Mục đích của Kế hoạch kiểm soát trong IATF 16949 là ghi lại các phương pháp được sử dụng để kiểm soát các đặc tính của sản phẩm hoặc quy trình được xác định là quan trọng đối với sự hài lòng của khách hàng. Nó phục vụ như một tài liệu sống phác thảo các bước được thực hiện để đảm bảo chất lượng sản phẩm hoặc quy trình, đồng thời giúp xác định và ưu tiên các cơ hội cải tiến.

H: Thông tin nào nên được đưa vào Kế hoạch kiểm soát?

Trả lời: Kế hoạch kiểm soát phải bao gồm thông tin về các bước của quy trình, phương pháp kiểm soát, hệ thống đo lường, kế hoạch phản ứng và tài liệu cần thiết để đảm bảo rằng sản phẩm hoặc quy trình đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Nó cũng nên xác định các đầu vào và đầu ra chính của quy trình, dòng quy trình và các điểm kiểm soát quy trình chính.

Câu hỏi: Kế hoạch phản ứng trong IATF 16949 là gì?

Trả lời: Kế hoạch ứng phó trong IATF 16949 là một kế hoạch được lập thành văn bản phác thảo các hành động cần thực hiện trong trường hợp một sản phẩm hoặc quy trình không đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Nó phải bao gồm thông tin về cách xác định sự không phù hợp, các bước cần thực hiện để ngăn chặn sự không phù hợp và các hành động khắc phục và phòng ngừa sẽ được thực hiện để ngăn ngừa tái diễn.

H: Sự khác biệt giữa Kế hoạch kiểm soát và Sơ đồ quy trình là gì?

Trả lời: Kế hoạch kiểm soát và Sơ đồ quy trình xử lý phục vụ các mục đích khác nhau. Sơ đồ dòng quy trình là một biểu diễn trực quan của các bước trong một quy trình và các đầu vào và đầu ra ở mỗi bước. Mặt khác, Kế hoạch kiểm soát vạch ra các phương pháp cụ thể được sử dụng để kiểm soát các đặc điểm của sản phẩm hoặc quy trình được xác định là quan trọng đối với sự hài lòng của khách hàng. Mặc dù chúng có thể chứa thông tin tương tự nhưng Kế hoạch kiểm soát là tài liệu chi tiết hơn bao gồm thông tin về hệ thống đo lường, kế hoạch phản ứng và tài liệu cần thiết để đảm bảo rằng sản phẩm hoặc quy trình đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

H: Kế hoạch kiểm soát nên được cập nhật bao lâu một lần?

Trả lời: Kế hoạch kiểm soát phải được cập nhật bất cứ khi nào có thay đổi trong quy trình hoặc đặc tính của sản phẩm. Điều này bao gồm những thay đổi về đầu vào, các bước quy trình, phương pháp kiểm soát, hệ thống đo lường hoặc kế hoạch phản ứng. Ngoài ra, nó nên được xem xét định kỳ để đảm bảo rằng nó vẫn phù hợp và hiệu quả trong việc kiểm soát các đặc tính quan trọng của sản phẩm hoặc quy trình.

Đại diện Việt Nam: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918991146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Ms. QUỲNH NHƯ: 0827796518

Ms. THÚY: 0774416158

Email: info@isosig.com

Website: www.isosig.com Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm, Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar ( Mỹ) hoặc IRCA ( Anh). Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất

You cannot copy content of this page