ĐIỀU KHOẢN 8.5.1.a.1 THEO IATF 16949:2016 ĐƯỢC HIỂU NHƯ THẾ NÀO?

ĐIỀU KHOẢN 8.5.1.a.1 THEO IATF 16949:2016 ĐƯỢC HIỂU NHƯ THẾ NÀO?

Theo 8.5.1.a.1 của IATF 16949:2016, “Xác định đặc điểm của sản phẩm, dịch vụ và hoạt động” đề cập đến quá trình xác định và xác định các tính năng và thuộc tính cụ thể cần thiết để đảm bảo rằng một sản phẩm, dịch vụ, hoặc hoạt động đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan khác.

Điều gì xác định đặc điểm của sản phẩm, dịch vụ và hoạt động tuân theo 8.5.1.a.1 IATF 16949?

Theo 8.5.1.a.1 của IATF 16949:2016, “Xác định đặc điểm của sản phẩm, dịch vụ và hoạt động” đề cập đến quá trình xác định và xác định các tính năng và thuộc tính cụ thể cần thiết để đảm bảo rằng một sản phẩm, dịch vụ, hoặc hoạt động đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan khác.

Điều này bao gồm việc xác định cả đặc điểm kỹ thuật và phi kỹ thuật của sản phẩm hoặc dịch vụ, chẳng hạn như thông số kỹ thuật về hiệu suất, yêu cầu chức năng, hình thức bên ngoài, bao bì, nhãn mác và các tiêu chí khác quan trọng đối với khách hàng. Tổ chức cũng phải xác định các đặc điểm của các hoạt động cần thiết để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, chẳng hạn như quy trình sản xuất, quy trình thử nghiệm và các hoạt động quan trọng khác để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Việc xác định các đặc điểm phải dựa trên sự hiểu biết thấu đáo về các yêu cầu của khách hàng, bao gồm mọi yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành. Nó cũng phải tính đến bất kỳ rủi ro nào liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ, chẳng hạn như rủi ro về an toàn hoặc môi trường.

Khi các đặc điểm đã được xác định, tổ chức phải đảm bảo rằng chúng được truyền đạt một cách hiệu quả tới tất cả các nhân viên có liên quan và có các biện pháp kiểm soát thích hợp để đảm bảo rằng các đặc điểm được đáp ứng một cách nhất quán. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng các biện pháp kiểm soát quy trình, thủ tục kiểm tra và thử nghiệm cũng như các biện pháp thực hành quản lý chất lượng khác để giám sát và xác minh sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ.

Ví dụ về các đặc tính của sản phẩm, dịch vụ và hoạt động tuân theo 8.5.1.a.1 IATF 16949?

Ví dụ về các đặc điểm của sản phẩm, dịch vụ và hoạt động có thể được xác định theo 8.5.1.a.1 của IATF 16949:2016 bao gồm:

Đặc điểm kỹ thuật: Đây là những đặc điểm vật lý và chức năng được yêu cầu để đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Ví dụ bao gồm thông số kỹ thuật kích thước, trọng lượng, hiệu suất, độ tin cậy, độ bền và an toàn.

Đặc điểm phi kỹ thuật: Đây là những đặc điểm không liên quan trực tiếp đến các khía cạnh vật lý hoặc chức năng của sản phẩm hoặc dịch vụ nhưng vẫn quan trọng đối với khách hàng. Ví dụ bao gồm các yêu cầu về hình thức, bao bì, ghi nhãn và giao hàng.

Quy trình sản xuất: Đây là những hoạt động cần thiết để sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ và có thể bao gồm gia công, hàn, lắp ráp, sơn và thử nghiệm.

Kiểm tra và Kiểm tra: Đây là các quy trình được sử dụng để xác minh rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng các đặc tính đã xác định. Các ví dụ bao gồm kiểm tra nguyên liệu đầu vào, thử nghiệm trong quá trình và thử nghiệm sản phẩm cuối cùng.

Đặc điểm dịch vụ: Đây là những đặc điểm xác định chất lượng của dịch vụ và có thể bao gồm các yếu tố như khả năng đáp ứng, độ tin cậy, giao tiếp và sự hài lòng của khách hàng.

Đặc điểm Môi trường và An toàn: Đây là những yêu cầu liên quan đến tính bền vững, sức khỏe và an toàn của môi trường cũng như các yêu cầu pháp lý hoặc quy định khác phải được đáp ứng.

Các đặc điểm cụ thể cần được xác định sẽ khác nhau tùy thuộc vào bản chất của sản phẩm, dịch vụ hoặc hoạt động và các yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan khác. Điều quan trọng là phải xác định và xác định tất cả các đặc điểm có liên quan để đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng mong đợi của khách hàng và tuân thủ tất cả các quy định và tiêu chuẩn hiện hành.

Mẫu Thông tin dạng văn bản xác định các đặc tính của sản phẩm, dịch vụ và hoạt động tuân theo 8.5.1.a.1 IATF 16949?

Đây là mẫu thông tin dạng văn bản xác định đặc điểm của sản phẩm, dịch vụ và hoạt động theo 8.5.1.a.1 của IATF 16949:

Tiêu đề: Đặc điểm của Sản phẩm, Dịch vụ và Hoạt động

Phạm vi: Tài liệu này xác định các đặc điểm của sản phẩm, dịch vụ và hoạt động cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn hiện hành.

Mục đích: Mục đích của tài liệu này là đảm bảo rằng tất cả các đặc điểm liên quan được xác định và xác định để đảm bảo rằng sản phẩm, dịch vụ hoặc hoạt động đáp ứng mong đợi của khách hàng và tuân thủ tất cả các quy định và tiêu chuẩn hiện hành.

Các định nghĩa:

Đặc điểm kỹ thuật: Các đặc điểm vật lý và chức năng được yêu cầu để đảm bảo rằng một sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Đặc điểm phi kỹ thuật: Các đặc điểm không liên quan trực tiếp đến các khía cạnh vật lý hoặc chức năng của sản phẩm hoặc dịch vụ nhưng vẫn quan trọng đối với khách hàng.

Quy trình sản xuất: Các hoạt động cần thiết để sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ.

Kiểm tra và Kiểm tra: Các thủ tục được sử dụng để xác minh rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng các đặc tính đã xác định.

Đặc điểm dịch vụ: Các đặc điểm xác định chất lượng của dịch vụ.

Đặc điểm Môi trường và An toàn: Các yêu cầu liên quan đến tính bền vững, sức khỏe và an toàn của môi trường cũng như các yêu cầu pháp lý hoặc quy định khác.

Đặc trưng:

[Chèn đặc điểm 1]: [Chèn mô tả và yêu cầu]

[Chèn đặc điểm 2]: [Chèn mô tả và yêu cầu]

[Chèn đặc điểm 3]: [Chèn mô tả và yêu cầu]

[Chèn đặc điểm 4]: [Chèn mô tả và yêu cầu]

[Chèn đặc điểm 5]: [Chèn mô tả và yêu cầu]

[Chèn đặc điểm 6]: [Chèn mô tả và yêu cầu]

[Chèn đặc điểm 7]: [Chèn mô tả và yêu cầu]

[Chèn đặc điểm 8]: [Chèn mô tả và yêu cầu]

Trách nhiệm:

[Chèn tên và vai trò]: Chịu trách nhiệm xác định và xác định các đặc điểm của sản phẩm, dịch vụ và hoạt động.

[Chèn tên và vai trò]: Chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các đặc điểm được triển khai và giám sát.

[Chèn tên và vai trò]: Chịu trách nhiệm xem xét và cập nhật các đặc điểm khi cần thiết.

Người giới thiệu:

Yêu cầu khách hàng liên quan

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng

Lịch sử sửa đổi:

[Chèn số và ngày sửa đổi]: [Chèn mô tả về những thay đổi đã thực hiện]

[Chèn số và ngày sửa đổi]: [Chèn mô tả về những thay đổi đã thực hiện]

[Chèn số và ngày sửa đổi]: [Chèn mô tả về những thay đổi đã thực hiện]

Sự chấp thuận:

[Chèn tên và chữ ký]: Được [Chèn tên và chức danh] phê duyệt vào [Chèn ngày]

[Chèn tên và chữ ký]: Được [Chèn tên và chức danh] phê duyệt vào [Chèn ngày]

Mẫu thông tin dạng văn bản xác định các kết quả cần đạt được?

Đây là một mẫu có thể có cho thông tin dạng văn bản xác định các kết quả cần đạt được, theo yêu cầu của 8.5.1.a.2 của IATF 16949:

Mục đích và Phạm vi

Mô tả mục đích và phạm vi của thông tin được lập thành văn bản, bao gồm mọi quy trình, sản phẩm hoặc dịch vụ hiện hành.

Các định nghĩa

Cung cấp các định nghĩa cho bất kỳ thuật ngữ hoặc khái niệm nào có thể liên quan đến thông tin được lập thành văn bản.

Kết quả đạt được

Mô tả các kết quả cụ thể mà quy trình, sản phẩm hoặc dịch vụ đạt được, bao gồm bất kỳ mục tiêu hiệu suất, yêu cầu chất lượng hoặc tiêu chí nào khác phải được đáp ứng.

Đo lường và Đánh giá

Chỉ định cách các kết quả sẽ được đo lường và đánh giá, bao gồm bất kỳ phương pháp hoặc công cụ áp dụng nào, tần suất đo lường và tiêu chí chấp nhận.

Trách nhiệm và quyền hạn

Xác định vai trò và trách nhiệm của các cá nhân và/hoặc bộ phận liên quan đến việc đạt được kết quả, bao gồm mọi cơ quan ra quyết định hoặc quy trình phê duyệt.

Giám sát và Cải tiến

Mô tả cách kết quả sẽ được theo dõi theo thời gian, bao gồm mọi số liệu hoặc chỉ số có liên quan và cách mọi vấn đề hoặc cơ hội cải tiến được xác định sẽ được giải quyết.

Lưu ý: Đây chỉ là mẫu được đề xuất và phải được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu và yêu cầu cụ thể của tổ chức bạn.

Đại diện Việt Nam: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918991146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Ms. QUỲNH NHƯ: 0827796518

Ms. THÚY: 0774416158

Email: info@isosig.com

Website: www.isosig.com

Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm, Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar ( Mỹ) hoặc IRCA ( Anh). Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất

You cannot copy content of this page