GIỚI THIỆU VỀ MSA ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG

GIỚI THIỆU VỀ MSA ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG

Phân tích Hệ thống Đo lường (MSA) kết nối với dữ liệu đo lường được sử dụng trong hầu hết mọi quy trình sản xuất. Khi chất lượng của dữ liệu được cải thiện, chất lượng của các quyết định cũng được cải thiện. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn đánh giá chất lượng hệ thống đo lường của mình, cung cấp cơ sở để nhận biết nơi có thể thực hiện các cải tiến. Kết quả là kiến thức có thể được sử dụng để cải thiện quy trình đo lường của bạn, từ đó cải thiện chất lượng sản phẩm có thể lặp lại.

MSA LÀ GÌ?SƠ LƯỢC VỀ MSA

Phân tích Hệ thống Đo lường (MSA) là một công cụ để phân tích sự thay đổi có trong từng loại thiết bị kiểm tra, đo lường và thử nghiệm. Nó là hệ thống đánh giá chất lượng của hệ thống đo lường. Nói cách khác, nó cho phép chúng tôi đảm bảo rằng sự thay đổi trong phép đo của chúng tôi là nhỏ nhất so với sự thay đổi trong quá trình của chúng tôi.

Phép đo là quan trọng và thiết yếu trong sáu sigma. Phân tích hệ thống đo lường (MSA) là một phương pháp thực nghiệm và toán học để xác định mức độ thay đổi trong quá trình đo lường đóng góp vào sự thay đổi tổng thể của quá trình.

Để đánh giá hoạt động của một hệ thống hiện có, trước hết các tiêu chí hoạt động của hệ thống phải được quyết định. Khi tiêu chí được xác định, cần thu thập dữ liệu từ hệ thống. Tuy nhiên, việc thu thập dữ liệu bằng các công cụ, phương pháp và con người khác nhau sẽ dẫn đến kết quả không nhất quán, dẫn đến kết luận không chính xác. Ngay cả với một phương pháp đo lường được tiêu chuẩn hóa, một sai số đo lường vẫn luôn tồn tại. Phân tích Hệ thống Đo lường đánh giá tỷ lệ phần trăm của lỗi này và quyết định xem hệ thống đo lường có chấp nhận được hay không.
Thường được sử dụng ở giai đoạn đo lường sáu sigma phương pháp , Phân tích Hệ thống Đo lường (MSA) là một công cụ thống kê và khoa học để đảm bảo phép đo được thực hiện để thu thập dữ liệu là nhất quán, đáng tin cậy, không thiên vị và chính xác. Nó nhấn mạnh vào việc tiêu chuẩn hóa phương pháp thu thập dữ liệu và đánh giá dữ liệu thu thập được. Bằng cách đó, lỗi trên dữ liệu được thu thập sẽ được giảm thiểu.

Tùy thuộc vào loại dữ liệu, phân tích thống kê sẽ khác nhau. Đối với phép đo liên tục, có nhiều đặc tính thống kê có thể được xác định: độ ổn định, độ chệch, độ chính xác (có thể chia nhỏ thành độ lặp lại và độ tái lập), độ tuyến tính và độ phân biệt. Đối với một phép đo riêng biệt, các ước tính về tỷ lệ sai sót có thể được xác định cho bên trong thẩm định viên, mỗi thẩm định viên so với tiêu chuẩn, giữa các thẩm định viên và tất cả các thẩm định viên so với tiêu chuẩn.

TẠI SAO PHẢI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG MSA

Mục đích của Phân tích Hệ thống Đo lường (MSA) là xác định hệ thống đo lường đủ điều kiện để sử dụng bằng cách định lượng độ chính xác, độ chính xác và độ ổn định của nó. MSA là một phương pháp thực nghiệm và toán học để xác định mức độ thay đổi trong quá trình đo lường đóng góp vào sự thay đổi tổng thể của quá trình. Một quy trình MSA hiệu quả có thể giúp đảm bảo rằng dữ liệu được thu thập là chính xác và hệ thống thu thập dữ liệu phù hợp với quy trình. Dữ liệu tốt, đáng tin cậy có thể ngăn ngừa lãng phí thời gian, lao động và phế liệu trong bất kỳ quy trình sản xuất nào.

 sử dụng các phép đo để định hướng các quyết định của mình về cải tiến và nên quan tâm đến bất kỳ sai sót nào trong các phép đo để đưa chúng tôi ra quyết định tốt hơn. Nếu có sai sót trong bất kỳ phép đo nào, thì có thể có sai sót trong quyết định.

Mục tiêu của phân tích hệ thống đo lường là bảo toàn tính toàn vẹn của cả bộ sưu tập dữ liệu cũng như bản thân dữ liệu. Việc kết hợp MSA trong phương pháp luận sáu sigma và quản lý chất lượng là rất quan trọng để phân tích dữ liệu thích hợp và ra quyết định trong tương lai. Với kiến thức mà phân tích cung cấp, các công ty được thông báo tốt hơn về tác động của bất kỳ lỗi đo lường nào, điều này dẫn đến quyết định về các sản phẩm và quy trình riêng lẻ. 

CÁC YÊU CẦU CHÍNH CÓ TRONG ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG MSA

Sau đây là các yêu cầu chung của tất cả các hệ thống đo lường có khả năng:

  • Thống kê ổn định theo thời gian.
  • Độ biến thiên nhỏ so với độ biến thiên của quá trình.
  • Độ biến thiên nhỏ so với giới hạn thông số kỹ thuật (dung sai).
  • Độ phân giải hoặc khả năng phân biệt của thiết bị đo lường phải nhỏ so với độ phân giải nhỏ hơn của dung sai thông số kỹ thuật hoặc độ chênh lệch của quá trình (sự thay đổi). Theo nguyên tắc chung, hệ thống đo lường phải có độ phân giải ít nhất là 1/10, độ phân giải nhỏ hơn của dung sai đặc điểm kỹ thuật hoặc phạm vi quá trình. Nếu độ phân giải không đủ tốt, hệ thống đo lường sẽ không nhận ra sự thay đổi của quá trình, do đó làm giảm hiệu quả của nó.

Trong quá trình nghiên cứu MSA, bạn sẽ đánh giá phép đo quan sát của mình từ một số quan điểm khác nhau. 

  1. Tính lặp lại: Chúng tôi nói rằng hệ thống đo lường có tính lặp lại nếu cùng một người đo cùng một đối tượng nhiều lần với cùng một thiết bị nhận được kết quả giống nhau.
  2. Tính tái lập: Hệ thống đo lường được cho là có thể tái lập nếu nhiều người đo cùng một đối tượng nhiều lần với cùng một thiết bị và tất cả đều nhận được kết quả giống nhau.
  3. Tính ổn định: Hệ thống đo lường được cho là ổn định nếu sự thay đổi của nó ổn định theo thời gian.
  4. Độ chệch: Độ chệch là xu hướng một chiều của hệ thống đo lường. Từ ví dụ của chúng tôi, cân của bạn dường như luôn nặng hơn mức bình thường. Có thể điều chỉnh độ lệch bằng cách thay đổi cài đặt trên thang đo.
  5. Tính tuyến tính: Hệ thống đo lường có thể giữ ổn định trong toàn bộ liên tục của các phép đo mong muốn không? Bạn muốn cân đo lường bạn và vợ / chồng của bạn một cách chính xác và chính xác nhưng bạn cũng muốn nó làm điều tương tự đối với chuột cưng và voi cưng của bạn. Đó là khối lượng liên tục mong muốn của bạn. Tuy nhiên, không chắc rằng quy mô sẽ được sử dụng nhiều ở các cực.
  6. Phân biệt hoặc giải quyết: Hệ thống đo lường có khả năng tạo ra các giá trị đủ để có ý nghĩa không? Bạn sử dụng một quy mô nhà bếp nhỏ để đo thực phẩm cho chế độ ăn uống của bạn. Bạn cần phải đo theo ounce, nhưng cân chỉ có thể đo bằng đơn vị pound. Để đạt được độ phân giải thường tốn kém tiền bạc, vì vậy hãy cẩn thận trong việc quyết định xem bạn thực sự cần bao nhiêu để cung cấp cho bạn dữ liệu có ý nghĩa.

LÀM THẾ NÀO ĐỀ THIẾT LẬP  ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG ĐÓ LƯỜNG MSA

Bước 1: Xác định loại thu thập dữ liệu 

Trong trường hợp này, công ty sản xuất muốn biết liệu có bất kỳ sự thay đổi nào trong các phép đo của từng mảnh kim loại hay không. Đây được gọi là dữ liệu biến đổi, có nghĩa là tiềm năng tồn tại để có các phép đo khác nhau giữa các mẫu. 

Bước 2: Thu thập mẫu và Lựa chọn người vận hành

Bước tiếp theo là thu thập một mẫu kim loại tấm ngẫu nhiên trong bất kỳ quá trình sản xuất nhất định nào. Điều quan trọng là phải lấy ít nhất 10 mẫu. Khi các mẫu đã được chọn ngẫu nhiên, hãy tuyển dụng ba người vận hành thường xuyên hoàn thành quy trình hệ thống đo lường để tham gia vào nghiên cứu. Trước khi nghiên cứu bắt đầu, các miếng kim loại tấm lấy mẫu được dán nhãn với độ dài thích hợp của chúng mà người vận hành không nhận biết được các nhãn này. 

Bước 3: Quy trình đo lường

Đối với ví dụ này, việc lấy mẫu ngẫu nhiên bao gồm 10 mẫu vỏ kim loại tấm. Mỗi nhà điều hành sẽ đo các vỏ mẫu và ghi lại dữ liệu của họ. Mỗi người vận hành sẽ đo cùng một lần lấy mẫu ngẫu nhiên của mười tấm vỏ kim loại ba lần, với tổng số ba mươi phép đo. Cuối cùng, người tổ chức nghiên cứu sẽ sắp xếp lại bộ mẫu giữa mỗi nhà điều hành để loại bỏ bất kỳ sai lệch tiềm ẩn nào. 

Bước 4: Tính toán 

Khi người vận hành đã hoàn thành tất cả ba vòng đo, người tổ chức nghiên cứu sẽ so sánh từng nhóm phép đo với ba khu vực đánh giá. Đầu tiên, người tổ chức sẽ so sánh mỗi phép đo với một giá trị chính. Thứ hai, người tổ chức sẽ so sánh số đo của từng người vận hành qua cả ba vòng, về cơ bản là so sánh từng người điều hành với chính họ. Đây được gọi là biến thể ‘bên trong’. Cuối cùng, người tổ chức sẽ so sánh số đo của từng người vận hành với số đo của người thẩm định khác. Đây được gọi là biến thể ‘trong số’.

TRÁCH NHIỆM SOẠN THẢO PHÊ DUYỆT

Trách nhiệm soạn thảo đánh giá hệ thống đo lường sẽ do thư ký ISO soạn, trưởng ban ISO sẽ kiểm tra. Lãnh đạo cao nhất sẽ là người phê duyệt, ký đóng dấu và ban hành nội bộ

ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG MSA ĐƯỢC ÁP DỤNG NHƯ THẾ NÀO

IATF 16949 yêu cầu rằng các nghiên cứu thống kê phải được thực hiện để phân tích sự thay đổi có trong kết quả của từng loại hệ thống thiết bị kiểm tra, đo lường và thử nghiệm được xác định trong kế hoạch kiểm soát. Các phương pháp phân tích và tiêu chí chấp nhận phải phù hợp với các tiêu chí trong sổ tay tham khảo về Phân tích hệ thống đo lường. Có thể sử dụng các phương pháp phân tích khác và tiêu chí chấp nhận nếu được khách hàng chấp thuận (7.1.5.1.1 Phân tích hệ thống đo lường).

MSA có thể giúp bạn cải thiện chất lượng sản phẩm của mình bằng cách giảm thiểu số lượng biến thể và sai số do phép đo đưa ra, vì vậy bạn có thể tập trung vào sự thay đổi từng phần và nguyên nhân gốc rễ của sự thay đổi: quy trình, máy móc và vật liệu.

TÓM LƯỢC KHẲNG ĐỊNH YÊU CẦU CỦA ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG MSA

Hệ thống đo lường không đủ nếu nó không được phân tích và hiệu chuẩn đúng cách. Nếu không có một MSA mạnh, chất lượng của sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng, làm tổn hại đến lòng trung thành của khách hàng. Khi một MSA mạnh mẽ trong chương trình sáu sigma được sử dụng đúng cách, các vấn đề sẽ dễ phát hiện hơn và loại bỏ lãng phí cũng dễ dàng hơn. 

MSA là một thành phần quan trọng trong quản lý chất lượng và sáu sigma vì dữ liệu có thể lặp lại và tái tạo ngăn ngừa và giảm lãng phí. Một MSA hữu ích sẽ giúp các công ty xác định cách điều chỉnh và cải tiến cả công cụ đo lường và quy trình đo lường. 

Hiểu biết sâu sắc về MSA trong quản lý chất lượng hoặc MSA trong sáu sigma là điều cơ bản đối với bất kỳ ai làm việc trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng hoặc chỉ đơn giản là đang tìm cách cải thiện chất lượng hoặc quy trình của tổ chức.

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918 991 146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Mr. Nhất Duy: 0932 321 236

Ms. Quỳnh Như: 0827 796 518

Ms. Thu Thúy: 0774 416 158

Email: info@isosig.com; Website: www.isosig.com

Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm. Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar (Mỹ) hoặc IRCA (Anh). Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…