HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP THEO TIÊU CHUẨN IATF 16949

HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP THEO TIÊU CHUẨN IATF 16949

SƠ LƯỢC VỀ KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP THEO IATF 16949

Tiêu chuẩn mới 16949 tuyên bố rằng tổ chức không được chuyển hướng sản phẩm không phù hợp sang dịch vụ hoặc mục đích sử dụng khác mà không có sự chấp thuận trước của khách hàng.

yêu cầu này áp dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ không tuân thủ bất kể nguồn gốc của chúng (khách hàng nội bộ, bên ngoài hoặc nhà cung cấp) và không áp dụng cho các trường hợp không tuân thủ khác (ví dụ: báo cáo đánh giá liên quan đến tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp không tuân thủ

Tổ chức phải tuân thủ các biện pháp kiểm soát hiện hành do khách hàng chỉ định đối với (các) sản phẩm không phù hợp.

Tổ chức phải có một quy trình được lập thành văn bản để xử lý sản phẩm không phù hợp không phải làm lại hoặc sửa chữa. Đối với sản phẩm không đáp ứng các yêu cầu, tổ chức phải xác minh rằng sản phẩm bị loại bỏ không thể sử dụng được trước khi xử lý. Tổ chức không được chuyển sản phẩm không phù hợp sang dịch vụ hoặc mục đích sử dụng khác mà không có sự chấp thuận trước của khách hàng.

TẠI SAO PHẢI KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP THEO IATF 16949?

Đây là yêu cầu để phát hiện và sửa chữa bất kỳ dịch vụ/ sản phẩm không tuân thủ nào trước khi giao hàng hoặc sử dụng chúng. Điều này có nghĩa là vấn đề cần được khắc phục, tách riêng và trả lại sản phẩm / dịch vụ vi phạm, thông báo vấn đề với khách hàng, đồng thời xin phép xác minh và giải quyết sự không phù hợp. Mọi tài liệu về sự không tuân thủ phải bao gồm mô tả đầy đủ về vấn đề, các hành động khắc phục và bất kỳ thỏa hiệp hoặc điều chỉnh nào đã đạt được với khách hàng cũng như người đã ủy quyền các biện pháp khắc phục.

CÁC YÊU CẦU CỦA KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP THEO TIÊU CHUẨN IATF 16949

Xử lý sản phẩm không phù hợp • Tăng cường yêu cầu xử lý sản phẩm không phù hợp bằng cách làm rõ rằng các tổ chức cũng phải có một quy trình được lập thành văn bản để xử lý sản phẩm không phù hợp mà không phải làm lại hoặc sửa chữa. • Các hoạt động theo kế hoạch cần được quản lý và xem xét các kết quả để cải thiện quá trình này. • Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm nên được áp dụng để tránh mọi rủi ro do sử dụng ngoài ý muốn loại sản phẩm không phù hợp này. • Cần có sự chấp thuận của khách hàng trước khi các sản phẩm không phù hợp trong danh mục này có thể được chuyển hướng cho dịch vụ hoặc bất kỳ mục đích sử dụng nào khác.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP THEO IATF 16949

Để thực hiện kiểm soát sản phẩm không phù hợp các doanh nghiệp cần áp dụng các nội dung trong bộ tài liệu IATF 16949:

GIẤY PHÉP NHƯỢNG BỘ CỦA KHÁCH HÀNG

Tổ chức phải có được giấy phép nhượng bộ hoặc sai lệch của khách hàng trước khi xử lý thêm bất cứ khi nào sản phẩm hoặc quy trình sản xuất khác với sản phẩm hoặc quy trình sản xuất hiện đang được phê duyệt. Tổ chức phải xin phép khách hàng trước khi xử lý tiếp theo để “sử dụng nguyên trạng” và điều chỉnh lại các vị trí của sản phẩm không phù hợp. Nếu các thành phần phụ được tái sử dụng trong quá trình sản xuất, việc tái sử dụng thành phần phụ đó phải được thông báo rõ ràng cho khách hàng trong giấy phép nhượng bộ hoặc sai lệch. Tổ chức phải lưu giữ hồ sơ về ngày hết hạn hoặc số lượng được phép theo nhượng quyền. Tổ chức cũng phải đảm bảo tuân thủ các thông số kỹ thuật và yêu cầu ban đầu hoặc thay thế khi giấy phép hết hạn. Vật liệu vận chuyển theo hình thức nhượng quyền phải được xác định chính xác trên mỗi thùng vận chuyển (điều này áp dụng như nhau đối với sản phẩm đã mua). Tổ chức phải chấp thuận bất kỳ yêu cầu nào từ nhà cung cấp trước khi gửi cho khách hàng.

KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP – quy trình do khách hàng chỉ định

Tổ chức phải tuân thủ các biện pháp kiểm soát hiện hành do khách hàng chỉ định đối với (các) sản phẩm không phù hợp.

KIỂM SOÁT SẢN PHẨM NGHI NGỜ

Tổ chức phải đảm bảo rằng sản phẩm không xác định được hoặc tình trạng nghi ngờ được phân loại và kiểm soát là sản phẩm không phù hợp. Tổ chức phải đảm bảo rằng tất cả các nhân viên sản xuất thích hợp được đào tạo để ngăn chặn sản phẩm nghi ngờ và không phù hợp.

KIỂM SOÁT SẢN PHẨM LÀM LẠI

Tổ chức phải sử dụng phương pháp luận phân tích rủi ro (chẳng hạn như FMEA) để đánh giá rủi ro trong quá trình làm lại trước khi quyết định làm lại sản phẩm. Nếu khách hàng yêu cầu, tổ chức phải được khách hàng chấp thuận trước khi bắt đầu làm lại sản phẩm. Tổ chức phải có một quy trình được lập thành văn bản để xác nhận lại phù hợp với kế hoạch kiểm soát hoặc thông tin dạng văn bản có liên quan khác để xác minh sự tuân thủ các thông số kỹ thuật ban đầu. Các hướng dẫn về tháo rời hoặc làm lại, bao gồm cả các yêu cầu kiểm tra lại và xác định nguồn gốc, phải được nhân viên thích hợp tiếp cận và sử dụng. Tổ chức phải lưu giữ thông tin dạng văn bản về việc xử lý sản phẩm được làm lại bao gồm số lượng, cách xử lý, ngày xử lý và thông tin xác định nguồn gốc áp dụng.

KIỂM SOÁT SẢN PHẨM ĐÃ SỬA CHỮA

Tổ chức phải sử dụng phương pháp luận phân tích rủi ro (chẳng hạn như FMEA) để đánh giá rủi ro trong quá trình sửa chữa trước khi quyết định sửa chữa sản phẩm. Tổ chức phải có được sự chấp thuận của khách hàng trước khi bắt đầu sửa chữa sản phẩm. Tổ chức phải có một quá trình được lập thành văn bản để xác nhận sửa chữa phù hợp với kế hoạch kiểm soát hoặc thông tin dạng văn bản có liên quan khác. Các hướng dẫn về tháo rời hoặc sửa chữa, bao gồm cả các yêu cầu kiểm tra lại và xác định nguồn gốc, phải được nhân viên thích hợp tiếp cận và sử dụng.

TRÁCH NHIỆM SOẠN THẢO PHÊ DUYỆT

Trách nhiệm đầu tiên và quan trọng nhất của đội ngũ lãnh đạo cao nhất là thiết lập, xây dựng, giao tiếp, phân phối, đào tạo, duy trì, triển khai và giám sát QMS cùng với các đồng nghiệp.

Rất ít tổ chức thành công trong việc lập thành văn bản chính sách chất lượng nhưng không thể thực hiện một cách thực tế dựa trên cơ sở hoạt động. Lãnh đạo cao nhất phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện hiệu quả QMS. Phương pháp tiếp cận bằng chứng dựa trên quy trình và tư duy dựa trên rủi ro nên được đưa vào QMS.

Hơn nữa, nhóm lãnh đạo cần đảm bảo QMS mang lại kết quả mong muốn trong thời hạn xác định, nên thu hút tất cả các thành viên trong nhóm một cách tích cực để đảm bảo sự tham gia tích cực và có giá trị.

KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP ĐƯỢC ÁP DỤNG NHƯ THẾ NÀO

Kiểm soát sản phẩm không phù hợp được viết trong mục 8.7.1 của bộ tài liệu IATF 16949 Tổ chức cần định nghĩa và áp dụng các quy định kiểm soát sản phẩm không phù hợp, từ đó đưa ra các quy trình xử lý. Điều khoản này cũng đưa ra các yêu cầu để đảm bảo việc sản xuất đúng cách và hiệu quả để bảo vệ uy tín của công ty đối với khách hàng

TÓM LƯỢC KHẲNG ĐỊNH YÊU CẦU CỦA KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP THEO TIÊU CHUẨN IATF 16949

Mục đích của việc loại bỏ các sản phẩm không phù hợp là để đảm bảo rằng sản phẩm (không phù hợp) không thể tìm được đường đi vào hậu mãi không chính thức, trên một phương tiện giao thông đường bộ hoặc vô tình được vận chuyển đến khách hàng.

Quá trình thải bỏ sản phẩm không phù hợp ở dạng không sử dụng được, không cần phải thực hiện trong khu vực sản xuất, miễn là sản phẩm không phù hợp phải ở dạng là không sử dụng được trước khi thải bỏ cuối cùng.

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918 991 146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Mr. Nhất Duy: 0932 321 236

Ms. Quỳnh Như: 0827 796 518

Ms. Thu Thúy: 0774 416 158

Email: info@isosig.com; Website: www.isosig.com

Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm. Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar (Mỹ) hoặc IRCA (Anh). Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…

You cannot copy content of this page