HƯỚNG DẪN CÁC YÊU CẦU PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

HƯỚNG DẪN CÁC YÊU CẦU PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

Mục lục

Tổng quát về hướng dẫn các yêu cầu pháp luật an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Theo ISO 45001:2018 điều khoản 6.1.3: Xác định các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác nêu rõ:

Tổ chức cần có một quy trình để xác định và tiếp cận với các yêu cầu pháp luật về sức khỏe và an toàn cũng như các yêu cầu khác áp dụng cho hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S) của mình, và để xác định cách các yêu cầu này áp dụng cho hệ thống quản lý OH&S.

Vậy làm thế nào để cập nhật và thực hiện hướng dẫn các yêu cầu pháp luật về an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018?

Làm thế nào để thực hiện hướng dẫn các yêu cầu pháp luật an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018

1. Tại sao phải thực hiện các yêu cầu pháp luật an toàn sức khỏe nghề nghiệp?

Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác là một trong những yêu cầu quan trọng nhất trong ISO 45001, vì tính mạng và sức khỏe của con người đang bị đe dọa. Tiêu chuẩn ISO 45001 cung cấp một khuôn khổ tốt để xác định và giám sát việc tuân thủ tất cả luật pháp địa phương liên quan đến sức khỏe và an toàn nghề nghiệp.

2. Các nội dung chính cần phải có trong thực hiện các yêu cầu pháp luật an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Quá trình thực hiện này nên bao gồm:

 • Các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác của tổ chức là gì và chúng được xác định, truy cập và cập nhật như thế nào;
 • Làm thế nào để các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác này áp dụng cho các hoạt động, quy trình, nhà máy & thiết bị, lực lượng lao động, hồ sơ nguy cơ & rủi ro OH&S liên quan, hệ thống quản lý OH&S tổng thể và hiệu suất OH&S của tổ chức;
 • Các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác này được tính đến như thế nào khi thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý OH&S của tổ chức.

Các yêu cầu pháp lý có thể bao gồm:

 • Các hành vi và công cụ luật định như Đạo luật An toàn, Sức khỏe và Phúc lợi tại Nơi làm việc 2005 và Các Quy định về An toàn, Sức khỏe và Phúc lợi tại Nơi làm việc (Đại lý Hóa chất) 2001;
 • Các thông báo cải tiến hoặc cấm do HSA / HSE đưa ra;
 • Các yêu cầu khác có thể bao gồm:
 • Các giao thức hoặc chính sách của công ty mẹ;
 • Thỏa thuận thương lượng tập thể;
 • Tự nguyện tuân thủ các tài liệu hướng dẫn của ngành hoặc cơ quan thương mại;
 • Điều kiện hợp đồng;
 • Thỏa thuận việc làm;
 • Nguyên tắc tự nguyện, quy tắc hành nghề, quy cách kỹ thuật, điều lệ;
 • Các cam kết công khai của tổ chức hoặc công ty mẹ của nó.

Tổ chức phải đảm bảo rằng những người lao động có liên quan biết cách tiếp cận thông tin về các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác áp dụng cho họ.

3. Làm thế nào để soạn thảo quy trình thực hiện các yêu cầu pháp luật an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Bước 1: Làm rõ tuân thủ yêu cầu pháp luật là gì?

Tuân thủ các yêu cầu pháp lý có nghĩa là thực hiện đầy đủ luật an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hiện hành, và nó xảy ra khi các yêu cầu được đáp ứng và đạt được những thay đổi mong muốn.

Bước 2: Xem xét các tài liệu có liên quan để kiểm tra về yêu cầu pháp luật

Chính sách OH&S

Tài liệu đầu tiên đề cập đến việc xem xét các yêu cầu pháp lý là Chính sách OH&S . Tiêu chuẩn rõ ràng yêu cầu bao gồm ít nhất cam kết tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành và với các yêu cầu khác mà tổ chức đăng ký có liên quan đến các mối nguy OH&S khi viết chính sách.

Mục tiêu OH&S

Khi một tổ chức thiết lập các Mục tiêu OH&S và lập kế hoạch để đạt được các Mục tiêu đó, thì tổ chức đó phải tính đến các yêu cầu áp dụng bao gồm các yêu cầu pháp lý.

Tổ chức nên lập kế hoạch làm thế nào để tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

Đánh giá sự tuân thủ

Tất nhiên, bạn sẽ cần đánh giá định kỳ việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác, bởi vì ngay cả khi tổ chức của bạn tuân thủ ngày hôm nay, bạn không thể chắc chắn rằng tổ chức sẽ tuân thủ trong sáu tháng hoặc một năm. Đây là hoạt động bắt buộc và phải có hồ sơ lưu giữ để làm bằng chứng.

Xem lại việc quản lý

Khoản 9.3 yêu cầu lãnh đạo cao nhất xem xét lại hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, thông qua quá trình xem xét của lãnh đạo, về kết quả đánh giá sự tuân thủ và những thay đổi có thể có trong các yêu cầu pháp lý. Điều này nhằm đảm bảo rằng lãnh đạo cao nhất nhận thức được rủi ro của việc không tuân thủ tiềm ẩn hoặc thực tế và đã thực hiện các bước thích hợp để đáp ứng cam kết tuân thủ pháp luật. 

Các Luật, bộ luật các nghị định liên quan đến an toàn vệ sinh lao động

LUẬT, BỘ LUẬT

1.    Luật số 10/2012/QH13: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

2.    Luật số 84/2015/QH13: LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

NGHỊ ĐỊNH

1.    Nghị định số 45/2013/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

2.    Nghị định số 95/2013/NĐ-CP : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đính chính nghị định 95/2013/NĐ-CP

3.    Nghị định số 88/2015/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Văn bản hợp nhất 4756/VBHN-BLĐTBXH: Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)

4.    Nghị định số 59/2015/NĐ-CP: Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

5.    Nghị định số 37/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

6.    Nghị định số 39/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Bước 3: Thiết lập quy trình

Xác định các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác, trong đó tiêu chuẩn yêu cầu bạn thiết lập một quy trình để xác định và tiếp cận các yêu cầu pháp lý và OH&S khác có thể áp dụng cho tổ chức. Chúng ta có thể tìm thấy trên trang web của các cơ quan chính phủ phụ trách hoặc thông qua các dịch vụ chuyên biệt khác.

Bước 4: Tạo danh sách yêu cầu pháp lý liên quan

Đối với các yêu cầu về tài liệu có liên quan, bạn cần tạo một danh sách các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác và luôn cập nhật danh sách đó.

4. Trách nhiệm soạn thảo, phê duyệt thực hiện các yêu cầu pháp luật an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Trách nhiệm soạn thảo tài liệu, quy trình thực hiện các yêu cầu pháp luật sẽ do thư ký ISO soạn, trưởng ban ISO sẽ kiểm tra. Lãnh đạo cao nhất sẽ là người phê duyệt, ký đóng dấu và ban hành nội bộ.

5. Các yêu cầu pháp luật an toàn sức khỏe nghề nghiệp được phổ biến áp dụng như thế nào?

Tổ chức được yêu cầu duy trì và lưu giữ thông tin dạng văn bản về quá trình này. Điều này sẽ đảm bảo rằng thông tin được cập nhật để phản ánh bất kỳ thay đổi nào đối với hồ sơ sức khỏe và an toàn của tổ chức.

Tóm lược và khẳng định yêu cầu của việc thực hiện các yêu cầu pháp luật an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Tổ chức của bạn phải thiết lập, thực hiện và duy trì các quy trình về thực hiện các yêu cầu pháp luật an toàn sức khỏe nghề nghiệp để:

 • Xác định và có quyền truy cập vào các yêu cầu pháp lý cập nhật và các yêu cầu khác có thể áp dụng cho các mối nguy, rủi ro OH&S và hệ thống quản lý OH&S;
 • Xác định cách các yêu cầu pháp lý này và các yêu cầu khác áp dụng cho tổ chức và những gì cần được truyền đạt;
 • Hãy tính đến các yêu cầu pháp lý này và các yêu cầu khác khi thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý OH&S của mình.
 • Tổ chức của bạn phải duy trì và lưu giữ thông tin dạng văn bản về các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác của tổ chức và phải đảm bảo rằng nó được cập nhật để phản ánh bất kỳ thay đổi nào.
 • Các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác có thể dẫn đến rủi ro và cơ hội cho tổ chức.
 • Phần này yêu cầu nhiều hơn một danh sách các luật và quy định, bạn phải xác định xem chúng có áp dụng được cho tổ chức của bạn hay không.

Do đó, việc thực hiện đánh giá và tuân thủ về yêu cầu pháp luật rất quan trọng, có tầm ảnh hưởng đến tổ chức của bạn khi bị chính quyền nhắm trúng.

Tại sao nên lựa chọn SIS CERT để cung cấp dịch vụ chứng nhận ISO 45001:2018?

SIS CERTIFICATION có trụ sở chính tại Plot no 1539/Sector 4, Gurugram (Haryana)-India. Với sự hiện diện toàn cầu ở Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Albania, Armenia, UAE, Anh, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi.

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918 991 146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Mr. Nhất Duy: 0932 321 236

Ms. Quỳnh Như: 0827 796 518

Ms. Thu Thúy: 0774 416 158

Email: info@isosig.com; Website: www.isosig.com

 • Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm,
 • Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar (Mỹ) hoặc IRCA (Anh)
 • Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất
 • Chúng tôi có sẵn nhiều bộ tài liệu mẫu ISO 45001:2018 với nhiều ngành giúp bạn nhanh chóng xây dựng hệ thống quản lý
 • Chúng tôi sẽ đào tạo cho nhân viên bạn tiếp cận đầy đủ nhất về ISO 45001:2018
 • Giấy chứng nhận của chúng tôi được công nhận quốc tế IAS, IAF, UKAS, được chấp nhận ở tất cả các thị trường.
 • Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…
You cannot copy content of this page