HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN THEO YÊU CẦU ISO 45001:2018

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN THEO YÊU CẦU ISO 45001:2018

Lãnh đạo cao nhất và công ty của họ phải thiết lập trách nhiệm và quyền hạn vào quá trình đầu vào quản lý hệ thống OHSMS và phải đảm bảo rằng các yêu cầu được tích hợp vào quá trình quản lý OHSMS của tổ chức, chính sách và mục tiêu tương thích với chiến lược định hướng của tổ chức. Lãnh đạo cao nhất phải chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải quyết việc ngăn chặn thương hiệu và sức khỏe liên quan đến công việc cũng như cung cấp các công việc và hoạt động an toàn và lành mạnh.

Lãnh đạo cao nhất trong ISO 45001 chịu trách nhiệm về việc ngăn thương mại và sức khỏe liên kết đến công việc cũng như cung cấp sự giúp đỡ toàn diện và lành mạnh.

VAI TRÒ QUẢN LÍ VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG ISO 45001

Trong tiêu chuẩn ISO 45001: 2018 mới là một điều quan trọng và nó nói rằng tiêu đề của nó đặt Lãnh đạo và Sự tham gia của người lao động ngang hàng nhau. Nó đặt ra những kỳ vọng mới cho cả ban lãnh đạo tổ chức của bạn – các nhà quản lý cấp cao – và nhân viên của nó. Những người này bao gồm nhân viên và người quản lý, nhưng cũng có thể là bất kỳ nhà thầu nào thực hiện công việc dưới sự kiểm soát của tổ chức. Một mặt, lãnh đạo cao nhất được kỳ vọng sẽ tham gia nhiều hơn vào việc tạo và xem xét các thủ tục, trong khi các nhân viên khác được kỳ vọng sẽ thể hiện nhận thức và sự tham gia nhiều hơn.

VAI TRÒ CỦA QUẢN LÍ

Điều khoản này yêu cầu ban lãnh đạo – tức là quản lý cấp cao – thể hiện cam kết rõ ràng về các vấn đề sức khỏe và an toàn. Ban quản lý có trách nhiệm chung và trách nhiệm giải trình đối với việc bảo vệ người lao động, đồng thời chịu trách nhiệm tích hợp các quy trình và yêu cầu của Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp vào các quy trình kinh doanh của tổ chức bạn. Trách nhiệm đối với các bộ phận cụ thể của hệ thống có thể được giao cho nhân viên nhưng cuối cùng, quản lý cấp cao vẫn chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống quản lý OH&S. Việc truyền đạt chính sách OH&S cũng thuộc quyền quản lý cao nhất. Công việc của họ là truyền đạt các quyết định và quy trình trong tổ chức và giữa các bên quan tâm – cả nội bộ và bên ngoài.

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Vai trò củng cố của người lao động có lẽ là khái niệm mới quan trọng nhất của ISO 45001. Nó đòi hỏi họ phải tham gia và được tư vấn về hệ thống quản lý, điều này khiến họ trở thành một nhân tố quan trọng trong sự thành công của nó. Tiêu chuẩn đặc biệt nhấn mạnh vào các quá trình mà người lao động, bao gồm cả những người ở các vị trí quản lý cao nhất, quản lý và không quản lý, có thể tham gia vào việc xác định các rủi ro có thể xảy ra.

Cũng như xác định mối nguy, người lao động cần được tham vấn về việc điều tra sự cố và xây dựng và xem xét các chính sách và mục tiêu OH&S. Cũng phải có sự tham vấn thích hợp với các nhà thầu khi có những thay đổi ảnh hưởng đến OH&S của họ.

TẠI SAO PHẢI THIẾT LẬP QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM THEO YÊU CẦU ISO 45001

Trong bối cảnh lãnh đạo, người ta chú trọng nhiều đến sự tham gia của ‘lãnh đạo cao nhất’. Nhưng lãnh đạo cao nhất là ai? Họ được định nghĩa là những người chỉ đạo và kiểm soát tổ chức. Điển hình là những giám đốc điều hành cấp cao, những người chỉ đạo chiến lược chính sách và nguyện vọng dài hạn của công ty.

Sự lãnh đạo và cam kết của lãnh đạo cao nhất là rất quan trọng cho sự thành công của hệ thống quản lý OH&S.

Những người làm việc gần nhất với rủi ro phải tham gia tích cực vào việc quản lý những rủi ro đó.

Sự tham gia của người lao động là một quá trình toàn diện sẽ dẫn đến việc lực lượng lao động ‘mua vào’ mạnh mẽ hơn đối với bất kỳ thay đổi nào.

Mỗi nhân viên cần biết ai chịu trách nhiệm về các yếu tố khác nhau của hệ thống quản lý để đảm bảo thực hiện thành công. Xây dựng sơ đồ tổ chức và tạo bản mô tả công việc để đáp ứng các yêu cầu nhằm xác định rõ vai trò, trách nhiệm và quyền hạn cũng như truyền đạt những trách nhiệm và quyền hạn đó trong toàn tổ chức của bạn.

Bạn nên xây dựng và cung cấp cho tất cả nhân viên danh sách các nhân sự chủ chốt và mô tả công việc, trách nhiệm của họ, cùng với sơ đồ tổ chức của các nhân viên chủ chốt khi họ liên quan đến hệ thống quản lý của bạn. Điều này cần xác định, lập thành văn bản và truyền đạt hiệu quả cơ cấu tổ chức của hệ thống quản lý. Xin lưu ý rằng phương pháp này là một gợi ý và có thể sử dụng các cách khác để đáp ứng yêu cầu về cơ cấu tổ chức

CÁC NỘI DUNG CẦN PHẢI CÓ TRONG THIẾT LẬP QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM THEO ISO 45001

ISO 45001 yêu cầu các trách nhiệm và quyền hạn của tất cả những người thực hiện nhiệm vụ OH&S thuộc hệ thống quản lý phải được thiết lập thành văn bản. Chúng tôi có thể được mô tả và bao gồm trong:

· Quy trình OH&S quản lý hệ thống;

· Quy trình vận hành và quy trình bản đồ;

· Mô tả dự án và nhiệm vụ;

· Công việc mô tả;

· Cảm ứng đào tạo các gói.

Những tài liệu như vậy, trong số những tài liệu khác, có thể được yêu cầu đối với những nhân viên sau:

· Quản lý ở tất cả các cấp trong tổ chức, bao gồm cả cao nhất quản lý;

· Ban an toàn / đội an toàn;

· Người vận hành quy trình và lực lượng lao động nói chung;

· Những người chịu trách nhiệm đào tạo OH&S;

· Những người chịu trách nhiệm về thiết bị vận hành và bảo trì;

· Những người chịu trách nhiệm về chất lượng cơ sở quản lý;

· Nhân viên có OH&S chế độ hoặc OH&S chuyên gia khác trong tổ chức;

Cần quan tâm đến việc xác định trách nhiệm ở các giao diện giữa các chức năng khác nhau (ví dụ: giữa các bộ phận, giữa các cấp quản lý khác nhau, giữa người lao động, giữa tổ chức và nhà thầu và giữa tổ chức với láng nước).

LÀM THẾ NÀO ĐỂ SOẠN THẢO BẢNG TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN THEO ISO 54001

Lãnh đạo cao nhất chịu trách nhiệm cuối cùng về hệ thống quản lý OH&S, ngay cả khi các quyết định hàng ngày liên quan đến sức khỏe và an toàn nghề nghiệp được giao cho người khác. Những gì được ủy quyền và ai phải được thông báo rõ ràng và rõ ràng để mọi người hiểu ai là người chịu trách nhiệm cho việc gì.

Lãnh đạo cao nhất nên giao trách nhiệm và quyền hạn cho:

· Đảm bảo rằng hệ thống quản lý OH&S phù hợp với các yêu cầu của ISO 45001;

· Báo cáo về hiệu suất của hệ thống quản lý OH&S cho lãnh đạo cao nhất.

Vì nguồn lực có thể bị hạn chế, nên cần tìm kiếm các cơ hội để tích hợp các trách nhiệm OH&S vào các chức năng hiện có của tổ chức, chẳng hạn như sản xuất, quản lý cơ sở vật chất, mua hàng và nguồn nhân lực. Nếu các hệ thống quản lý khác đã được áp dụng, chẳng hạn như chất lượng, môi trường, năng lượng hoặc an toàn thực phẩm, thì sự hiệp lực có thể tồn tại khi có những vai trò và trách nhiệm tương tự. Điều này sẽ nâng cao quyền sở hữu đối với việc quản lý OH&S trong toàn tổ chức và có khả năng tạo ra hiệu quả.

ISO 45001 yêu cầu các trách nhiệm và quyền hạn của tất cả những người thực hiện nhiệm vụ thuộc hệ thống quản lý OH&S phải được lập thành văn bản. Chúng có thể được mô tả và bao gồm trong:

· Quy trình hệ thống quản lý OH&S;

· Quy trình vận hành và bản đồ quy trình;

· Mô tả dự án và nhiệm vụ;

· Mô tả công việc;

· Các gói đào tạo cảm ứng.

Cần quan tâm đến việc xác định rõ trách nhiệm ở các giao diện giữa các chức năng khác nhau (ví dụ: giữa các bộ phận, giữa các cấp quản lý khác nhau, giữa người lao động, giữa tổ chức và nhà thầu và giữa tổ chức với các nước láng giềng).

TRÁCH NHIỆM SOẠN THẢO THIẾT LẬP

Lãnh đạo cao nhất cần đảm bảo rằng các trách nhiệm và quyền hạn đối với các vai trò liên quan trong hệ thống quản lý OH&S được phân công và truyền đạt ở tất cả các cấp trong tổ chức và được duy trì dưới dạng thông tin dạng văn bản.

TÓM LƯỢC VÀ KHẲNG ĐỊNH YÊU CẦU CỦA THIẾT LẬP TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN THEO ISO 45001

Tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì các quá trình tham vấn và tham gia của người lao động ở tất cả các cấp độ và chức năng có thể áp dụng nếu họ tồn tại, đại diện của người lao động, để liên tục cải tiến OHSMS. Các điều khoản này yêu cầu sự tham gia của các ủy ban về sức khỏe và an toàn lao động và đại diện của người lao động hiện tại. Bản chất của bất kỳ hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nào là để một tổ chức tham gia một cách chủ động và có hệ thống với những người lao động của mình, ở tất cả các cấp, để hợp tác ngăn ngừa: sự cố, thương tích và bệnh tật. Có bằng chứng đáng kể cho thấy sự tham gia hiệu quả của người lao động và đại diện cho lợi ích của họ trong OHS là những yếu tố quan trọng trong việc cải thiện hoạt động sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc. Sự đại diện này xảy ra thông qua việc sử dụng các đại diện về sức khỏe và an toàn (HSR). Điều khoản 5.4 yêu cầu tổ chức thiết lập quy trình hoặc quy trình của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe để đảm bảo sự tham vấn và tham gia của tất cả người lao động, bao gồm cả đại diện của người lao động. 45001 cũng tuyên bố rằng các tổ chức sẽ hỗ trợ việc thành lập các ủy ban an toàn và sức khỏe. Để người lao động có vai trò liên tục trong việc cải thiện hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe của tổ chức cũng như các kết quả của nó, bằng cách:

• Phát triển

• Lập kế hoạch

• Thực hiện

• Đánh giá toàn bộ hệ thống quản lý và sức mạnh của tổ chức và kết quả của nó.

Tại sao nên chọn chứng nhận SISCERT cho tổ chức, doanh nghiệp bạn?

SIS CERTIFICATION có trụ sở chính tại Plot no 1539/Sector 4, Gurugram (Haryana)-India. Với sự hiện diện toàn cầu ở Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Albania, Armenia, UAE, Anh, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi.

Đại diện Việt Nam: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918991146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Mr. NHẤT DUY: 0932321236

Ms. QUỲNH NHƯ: 0827796518

Ms. THÚY: 0774416158

Email: info@isosig.com Website: www.isosig.com

Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm, Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar ( Mỹ) hoặc IRCA ( Anh). Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada

You cannot copy content of this page