HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THEO ISO 45001

HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THEO ISO 45001

Khi đã hiểu rõ về các mối nguy OH&S của mình, tổ chức nên thực hiện các biện pháp kiểm soát hoạt động cần thiết để quản lý các rủi ro liên quan đến các hoạt động của mình và tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành về sức khỏe và an toàn.

Tổ chức có thể lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát các quá trình hoạt động của mình bằng cách thiết lập các tiêu chí hoạt động và kiểm soát các quá trình phù hợp với các tiêu chí hoạt động này.

1
Created on By Nguyen Thi Thu Thuy

Quiz 8.1.2 Loại bỏ các mối nguy và giảm rủi ro OH&S ISO 45001:2018

Quiz 8.1.2 Loại bỏ các mối nguy và giảm rủi ro OH&S ISO 45001:2018

1 / 3

8.1.2 Mục đích của 8.1.2 của ISO 45001:2018 là gì?

2 / 3

8.1.2 Các bước liên quan đến quy trình kiểm soát rủi ro theo 8.1.2 của ISO 45001:2018 là gì?

3 / 3

8.1.2 Mục đích của việc theo dõi và soát xét trong quy trình quản lý rủi ro theo 8.1.2 của ISO 45001:2018 là gì?

Your score is

The average score is 33%

0%

NỘI DUNG KIỂM SOÁT VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THEO ISO 45001

Điều khoản này nhằm đảm bảo rằng việc mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ tuân theo ý định của tiêu chuẩn OH&S đã thực hiện. Các quá trình mua sắm phải được sử dụng để xác định và đánh giá các mối nguy được đưa vào tổ chức để cho phép thực hiện các biện pháp kiểm soát OH&S đầy đủ.

Đối với các hạng mục mua sắm lớn hơn như cần trục, vận thăng, máy tiện, v.v., các tổ chức có thể có quy trình chấp nhận kỹ thuật kỹ thuật xem xét tất cả các lĩnh vực OH&S liên quan đến thiết bị mới, ví dụ:

•Giới thiệu;

•Mục đích;

•An toàn nhân viên;

•Đào tạo nhân viên / Năng lực;

•Dụng cụ an toan;

•Hệ thống làm việc an toàn;

•Đánh giá rủi ro;

•Chấp nhận Kỹ thuật / Kỹ thuật (Nhà máy, Thiết kế, An toàn, Bảo trì, Nhượng bộ, v.v.);

•Kế hoạch An toàn lao động;

•Yêu cầu bảo trì;

•Chứng nhận;

•Bảo hành.

Khi lập kế hoạch và phát triển các biện pháp kiểm soát hoạt động, cần ưu tiên các biện pháp kiểm soát có độ tin cậy cao hơn trong việc ngăn ngừa thương tích và sức khỏe liên quan đến công việc.

Ví dụ về các quy trình cần thiết bao gồm, nhưng không giới hạn đối với:

· Tham vấn và tham gia của người lao động;

· Nhận dạng mối nguy và đánh giá rủi ro và cơ hội;

· Xác định và tuân thủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác;

· Lập kế hoạch, thực hiện và duy trì các mục tiêu OH&S;

· Đào tạo;

· Liên lạc;

· Kiểm soát thông tin dạng văn bản;

· Quản lý thay đổi;

· Tạp vụ;

· Quản lý nhà thầu;

· Gia công phần mềm;

· Sự chuẩn bị sẵn sàng và phản hồi ngay lập tức;

· Giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động;

· Kiểm toán nội bộ;

· Xem lại việc quản lý;

· Điều tra tai nạn;

· Sự không phù hợp và hành động khắc phục.

Tổ chức phải phối hợp các bộ phận liên quan của hệ thống quản lý OH&S của mình với các bộ phận của bất kỳ tổ chức nào khác mà tổ chức có chung nơi làm việc.

Tổ chức cần duy trì và lưu giữ thông tin dạng văn bản ở mức độ cần thiết để tin tưởng rằng các quá trình sẽ được thực hiện theo kế hoạch.

Lập kế hoạch và Kiểm soát hoạt động là phương pháp trong đó tổ chức xác định những gì cần thiết cho mỗi quá trình và phương pháp kiểm tra các yêu cầu để đảm bảo người lao động được bảo vệ khỏi bị thiệt hại. Lập kế hoạch và Kiểm tra hoạt động bằng cách xác định các tiêu chí cho mỗi quá trình có thể bao gồm:

· Ranh giới của mỗi quy trình và cách chúng tôi tương tác

· Các nguồn lực đều được yêu cầu để quản lý quá trình bao gồm lãnh đạo, thiết bị, thời gian, con người (các cạnh năng và đào tạo) và tài chính

· Mọi văn bản dạng thông tin là cần thiết để hỗ trợ quản lý quá trình bao gồm các thủ tục và hệ thống làm việc an toàn

· Phương pháp trong đó các thay đổi đói với quy trình được thiết lập kế hoạch và kiểm tra bao gồm tất cả các sự kiện ngoài ý muốn

· Áp dụng pháp lý yêu cầu và các yêu cầu khác hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất cho thiết bị

· Kỹ thuật kiểm soát, ví dụ, hệ thống bảo vệ và hệ thống được liên tục khóa

LÀM THẾ NÀO ĐỂ KIỂM SOÁT VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THEO ISO 45001

Tổ chức được yêu cầu thiết lập một quá trình để thực hiện và kiểm soát các thay đổi tạm thời và vĩnh viễn đã được lên kế hoạch ảnh hưởng đến việc thực hiện OH&S của mình, chẳng hạn như:

· Sản phẩm, quy trình hoặc dịch vụ mới;

· Thay đổi điều kiện làm việc;

· Các thay đổi đối với các yêu cầu pháp lý hiện hành và các yêu cầu khác;

· Những thay đổi về kiến thức hoặc thông tin liên quan đến các mối nguy và rủi ro liên quan

Tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì một quá trình để kiểm soát việc mua sắm các sản phẩm và dịch vụ nhằm đảm bảo chúng phù hợp với hệ thống quản lý OH&S của mình.

Quy trình mua sắm nên được sử dụng để kiểm soát các mối nguy tiềm ẩn và giảm rủi ro OH&S liên quan đến việc mua và giới thiệu sản phẩm, hóa chất nguy hiểm, nguyên liệu, thiết bị và các dịch vụ phụ trợ vào nơi làm việc.

Tổ chức phải điều phối quá trình mua sắm của mình với các nhà thầu, để xác định các mối nguy và đánh giá và kiểm soát các rủi ro OH&S phát sinh từ các hoạt động của nhà thầu.

Tổ chức phải đảm bảo rằng các nhà thầu và công nhân của họ đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý OH&S của mình. Quá trình đấu thầu cần xác định và áp dụng các tiêu chí an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong việc lựa chọn nhà thầu.

Thuê ngoài (hoặc hợp đồng phụ) là việc một tổ chức bên ngoài sử dụng để thực hiện một hoặc nhiều quy trình trong OHSMS.

Tổ chức phải xác minh rằng các thỏa thuận thuê ngoài của mình tuân thủ các yêu cầu pháp lý và nhất quán với việc đạt được các kết quả dự kiến của hệ thống quản lý OH&S.

ISO 45001 yêu cầu tổ chức thiết lập, thực hiện và duy trì một quá trình để chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp và ứng phó nếu chúng xảy ra. Phản ứng này bao gồm việc cung cấp sơ cứu.

Các tình huống khẩn cấp được đề cập có thể bắt nguồn từ bên trong hoặc bên ngoài tổ chức và có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của người lao động và những người khác.

TRÁCH NHIỆM SOẠN THẢO PHÊ DUYỆT KIỂM SOÁT VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THEO ISO 45001

Lãnh đạo cao nhất cần đảm soạn thảo phê duyệt thực hiện đào tạo đối với các vai trò liên quan trong hệ thống quản lý OH&S được phân công và truyền đạt ở tất cả các cấp trong tổ chức và được duy trì dưới dạng thông tin dạng văn bản.

TÓM LƯỢC VÀ KHẲNG ĐỊNH YÊU CẦU CỦA KIỂM SOÁT QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 45001

Ràng buộc, ích lợi của việc kiểm tra hoạt động theo quan điểm chiến lược – như lập kế hoạch và chính sách là rất quan trọng, nhưng việc sử dụng các mẹo như thế này để đảm bảo OH&S hiệu suất của bạn không bao giờ được thực hiện chậm ra ngoài phạm vi cũng có một vô ích. Nếu chúng ta có thể kết hợp cả hai thành công với nhau, thì chúng ta phải có một hệ thống OH & S hiệu quả, chính xác và cung cấp cho bạn dữ liệu cần thiết để cho phép thực hiện hành động phục hồi và cải thiện tiến trình một cách siêng năng. Giả sử kiểm tra hoạt động xuất sắc cũng có thể là một hoạt động tích cực cho tinh thần của nhân viên: ví dụ: nếu bạn cam kết đánh giá rủi ro trong một bộ nội dung tình yêu vào tháng 6 và nó vẫn chưa thực hiện được hiện đến tháng 7,Điều đó nói lên điều gì với nhân viên của bạn về quyền ưu tiên của tổ chức đối với sức khỏe và sự an toàn cũng như mối quan tâm đến sức khỏe của họ?. Hãy thực hiện kế hoạch của bạn ngay hôm nay, vì đó là một phần quan trọng trong việc mang lại sự an toàn và hạnh phúc cho mọi người của bạn trong thời hạn ngắn và thời hạn dài.vì đó là một phần quan trọng trong việc mang lại sự an toàn và hạnh phúc cho mọi người của bạn trong thời hạn ngắn và thời hạn dài.vì đó là một phần quan trọng trong việc mang lại sự an toàn và hạnh phúc cho mọi người của bạn trong thời hạn ngắn và thời hạn dài.

Tổ chức cũng phải xem xét sự thích ứng của môi trường làm việc để đảm bảo nó phù hợp và đủ cho tất cả người lao động. Thích ứng theo nghĩa rộng có thể là giới thiệu công nhân mới hoặc các quy trình được thay đổi theo hướng công thái học để bảo vệ người lao động khỏi bị tổn hại và nâng cao hiệu quả của quy trình.

Tại sao nên chọn chứng nhận SISCERT cho tổ chức, doanh nghiệp bạn?

SIS CERTIFICATION có trụ sở chính tại Plot no 1539/Sector 4, Gurugram (Haryana)-India. Với sự hiện diện toàn cầu ở Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Albania, Armenia, UAE, Anh, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi.

Đại diện Việt Nam: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918991146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Mr. NHẤT DUY: 0932321236

Ms. QUỲNH NHƯ: 0827796518

Ms. THÚY: 0774416158

Email: info@isosig.com Website: www.isosig.com

Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm, Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar ( Mỹ) hoặc IRCA ( Anh). Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada

You cannot copy content of this page